Skip to main content
Skip header
Title
Technologický design a projektové řízení výrobních a materiálových systémů
Code
SP2018/67
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Projekt podporuje interaktivní výzkum v oblasti vývoje projektového řízení a realizace materiálových a výrobních technologií plošného a objemového tváření, svařování, navařování, tepelného dělení, aditivní metalurgie a povrchových úprav. Projekt bude aplikovat analytické metody hodnocení tvařitelnosti, mikrostrukturních vlastností svarových spojů a návarů, nanometrických, antikorozních a funkčních povrchových systémů. Výzkum a vývoj soustavy fyzikálních a numerických komparativních modelů bude aplikován pro návrh optimálních technologií plošného a objemového tváření jemnozrnných materiálů a adaptabilních nástrojových soustav. Projekt se bude zabývat vývojem technologií svařování obtížně svařitelných slitin pro náročné aplikace v energetických a chemických systémech. Předmětem výzkumu je dále výzkum navařovaných funkčních ploch s aplikacemi zrn karbidu wolframu pro součásti strojů namáhaných extrémní adhezí a abrazí. Projekt bude také obsahovat výzkum mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu s modelovaným teplotním cyklem na termo-mechanickém simulátoru. Prováděno bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu a mechanických vlastností svarů, návarů a tepelně ovlivněných oblastí pálených hran. Projekt bude dále zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti projektového řízení obnovy a inovací komplexů výrobních technologií.
Team of the project
Bc. Martina Kalová
Ing. Petr Holátko
Bc. Jakub Studnicki
Bc. Pavel Mareš
Ing. Filip Šproch, Ph.D.
Bc. Lukáš Vacek
Bc. Jakub Jedelský
Bc. Iveta Krušová
Bc. Marek Zajíček
Bc. Tomáš Sečkár
Ing. David Krychtálek
Bc. Zuzana Sojáková
Bc. Dominik Rozehnal
Ing. et Ing. Martin Diviš
Bc. Michael Štefek
Bc. Kristýna Václavková
Bc. David Petrtýl
Bc. Jan Večeřa
Bc. Jan Bajger
Bc. Ivan Jadrný
Bc. Tomáš Čulík
Bc. Jan Páral
Bc. Kristína Bílková
Bc. Monika Kazmířová
Ing. Jan Kratochvíl
Ing. Václav Michalčík
Ing. Michal Bučko
Ing. Bc. Tomáš Pektor
Ing. Martina Truchlíková
Ing. David Chodura
Ing. Pavel Szkandera
Ing. Antonín Bielecki
Ing. Vojtěch Mlčák
Ing. Petr Hlavatý, Ph.D.
Mgr. Petr Brychta
Ing. Petra Hájková
Ing. Bc. Ladislav Fuglíček, Ph.D.
Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.
Mgr. Marek Vindyš
Ing. Barbora Tyrlíková
Ing. Petr Kusý
Ing. Lenka Koldová
Ing. Daniela Fonioková
Ing. Kristýna Sternadelová
Ing. Michael Trombik
Ing. Alena Kopřivová
Ing. Petr Tiller
prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D.
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Goal of the project
Cíle projektu:
Výzkum alternativních komparativních modelů procesů plošného a objemového tváření a přípravy jemnozrnných struktur bude zaměřen na programování odezvy materiálu ve funkčním nasazení. Výsledkem bude pro skupiny materiálových reprezentantů metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií a nástrojů. Cílem projektu dále bude mapování změn mikrostruktury svarových spojů progresivních modifikovaných žáropevných ocelí v dlouhodobé vysokoteplotní expozici. Dále bude vyvíjena metodika sledování mikrostruktury návaru v závislosti na jeho mikrotvrdosti. Výsledkem výzkumu bude definování vlivu vneseného tepla na vlastnosti návaru se zrny karbidu wolframu při řízené aplikaci přídavných materiálů. Dílčím cílem projektu bude optimalizace parametrů technologie tepelného dělení vedoucích k dosažení kvalitního povrchu pálené hrany. Cílem výzkumu vazeb parametrů a partikulárních jevů bude řízení mikrostrukturních a tepelně mechanických vlastností kovových soustav. Specifikem projektu bude dále koncipování modulárního systému univerzálního charakteru respektujícího řetězené aplikace různých technologií a jejich vliv na vylučování základní matrice submikroskopické úrovně tenkých vrstev povlakových systémů. Vývoj metod projektového řízení technologických aplikací bude zaměřen na řízení inovací a kontrolu degradace výrobních a materiálových systémů.
Výstupy:
Publikace v odborných časopisech nebo periodických sbornících (Manufacturing Technology, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce apod.) – 10x článek (IF, SCOPUS, WoS) a dalších odborných konferencích indexovaných v uznávaných databázích. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu. Okruhy témat: Simulace procesu tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s modifikovanou dynamikou toku materiálu; Tvařitelnost za tepla hodnocená komplexním technologickým modelem, Řízení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách procesů tváření, Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE lehkých slitin, Hodnocení mikrostruktury svarových spojů a návarů modifikovaných žárupevných a otěruvzdorných ocelí, Optimalizace parametrů tepelného dělení, Modulární systém aplikací kompozitních povrchových soustav ochranných a funkčních povlaků se submikroskopickými částicemi, Optimalizace metalurgických procesů užitím dynamických simulací, Výzkum opotřebení tvářecích nástrojů v technologickém toku.
Harmonogram:
1. 1. ÷ 31. 3. 2018
Kompletace a zobecnění výsledků projektu SGS 2017/146 v komplexu jejich cílů v předchozích etapách. Přípravy vzorků a datové základny pro experimentální modely technologií.
1. 2. ÷ 30. 6. 2018
Vývoj a realizace experimentálních metodik hodnocení tvařitelnosti materiálů při tváření a kontroly životnosti tvářecích nástrojů. Dále vývoj metodik experimentů pro hodnocení mikrostruktury materiálů. Navazuje metalografické setření nestabilních jevů povrchových soustav a návarů se zrny karbidu wolframu v kontextu a návaznosti jednotlivých výrobních technologií.
1. 7. ÷ 30. 9. 2018
Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu.
1. 10. ÷ 31. 12. 2018
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikačních, průmyslových aplikací a segmentů doktorských disertačních prací.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 95600,- 95600,-
3. Supplies 44000,- 38067,-
4. Property 32600,- 22295,-
5. Services 308100,- 319473,-
6. Trips 22576,- 27441,-
7. Additional 55875,- 55875,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 558751,-
Total approved 558751,-
Total 558751,- 558751,-
Back