Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů
Code
SP2016/73
Solver
Solution period
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Summary
Projekt podporuje výzkum a jeho realizaci v oblasti vývoje a implementace technologie výrobních a materiálových systémů plošného a objemového tváření, svařování, tepelného zpracování a povrchových úprav. Dále bude aplikovat analytické metody hodnocení tvařitelnosti, mikrostrukturních vlastností svarových spojů a submikroskopických antikorozních a funkčních povrchových systémů a návarů. Výzkum a vývoj soustavy fyzikálních a numerických komparativních modelů bude aplikován pro návrh optimálních technologií plošného a objemového tváření jemnozrnných materiálů a k návrhu tvářecích nástrojů. V oblasti energetiky a chemického průmyslu se bude projekt zabývat vývojem technologií svařování obtížně svařitelných ocelí. Předmětem výzkumu je dále aplikace zrn karbidu wolframu v návaru na funkční plochy součástí strojů namáhaných extrémní adhezí a abrazí. Zaměření projektu v oblasti povrchových úprav sleduje specifika dispergace mikroskopické a submikroskopické úrovně. Následná identifikace sekundárních vlastností vázaných na vhodnou alternativu volby a přípravy suspenze výsledné organické a rovněž anorganické matrice, složek na bázi oxidů, karbidů a antikorozních pigmentů včetně implementace částic pak povede k progresivní rezistenci a úrovni antikorozní ochrany. Analýza vývoje mikrostruktury tvářeného materiálu a změn stability nástrojových soustav bude prováděna na bázi dynamického materiálového modelu, a vyvíjených metod predikce životnosti tvářecích nástrojů. Prováděno bude vyhodnocení mikrostrukturního stavu, tvrdostí a mikrotvrdostí svarů a návarů v oblastech svarového kovu, tepelně ovlivněné oblasti a základních materiálů a posouzení jejich vlivu na degradaci a životnost.
Team of the project
Bc. Rostislav Kutal
Bc. Michal Latocha
Bc. Barbora Šimková
Bc. Tomáš Frélich
Bc. Milan Holínek
Bc. Michal Válek
Bc. Filip Fojtů
Ing. Pavel Zmeškal
Ing. Martina Truchlíková
Ing. Pavel Szkandera
Ing. Jiří Švec
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Antonín Bielecki
Ing. Vojtěch Janoš
Ing. Petr Hlavatý, Ph.D.
Ing. Jiří Verlík
Bc. Martin Rejzek
Ing. Petra Hájková
Ing. Ondřej Hilšer, Ph.D.
Ing. Pavel Šmíra
Ing. Lenka Koldová
Ing. Daniela Fonioková
Ing. Lukáš Havelka, Ph.D.
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Ing. Michal Salajka
Ing. Petr Tiller
Ing. Jan Garay
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Ing. Jan Kedroň, Ph.D.
Ing. Josef Rentka, Ph.D.
prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Goal of the project
Cíle projektu:
V rámci projektu budou sestavovány komparativní modely procesů plošného a objemového tváření a přípravy jemnozrnných struktur. Výsledkem bude pro skupiny materiálových reprezentantů metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií a nástrojů.
Cílem projektu dále bude posouzení mikrostruktury základního materiálu, homogenních a svarových spojů progresivních modifikovaných žáropevných ocelí po dlouhodobé vysokoteplotní expozici v reálných podmínkách expozice. Dále bude vyvíjena metodika sledování mikrostruktury návaru v závislosti na tvrdosti a mikrotvrdosti v oblasti návaru a oblastí kolem zrn karbidu wolframu. Výsledkem výzkumu bude definování vlivu vneseného tepla na vlastnosti návaru se zrny karbidu wolframu při použití různých přídavných materiálů.
Specifikem projektu bude dále metalografické šetření povrchových soustav a koncipování modulárního systému univerzálního charakteru umožňující aplikaci kombinované chemické předúpravy povrchu, vylučování základní matrice submikroskopické a nanometrické úrovně tenkých vrstev povlakových systémů.
Výstupy:
Publikace v odborných časopisech nebo periodických sborníků (Manufacturing Technology, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce apod.) – 10x J (IF, SCOPUS, WoS) a dalších odborných konferencích indexovaných v uznávaných databázích. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu.
Témata:
Simulace procesu tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s použitím brzdicích žeber rozdílných šířek a profilů, Tvařitelnost za tepla hodnocená komplexním technologickým modelem, Hodnocení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách procesů tváření, Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE, Hodnocení mikrostruktury svarových spojů a návarů modifikovaných žárupevných a otěruvzdorných ocelí, Modulární systém aplikací kompozitních povrchových soustav ochranných a funkčních povlaků se submikronovými a nanometrickými částicemi.
Harmonogram:
1. 1. ÷ 31. 3. 2016
Kompletace a zobecnění výsledků projektu SGS 2015/87 v komplexu jejich cílů v předchozích etapách. Přípravy vzorků pro experimentální modely technologií.
1. 2. ÷ 30. 6. 2016
Vývoj a realizace experimentálních metodik hodnocení tvařitelnosti materiálů při tváření a kontroly životnosti tvářecích nástrojů. Dále vývoj metodik experimentů pro hodnocení mikrostruktury materiálů. Navazuje metalografické setření nestabilních jevů povrchových soustav a návarů se zrny karbidu wolframu v kontextu a návaznosti jednotlivých výrobních technologií.
1. 7. ÷ 30. 9. 2016
Vývoj a kompletace jednotlivých metodik vyplývajících z cílů projektu.
1. 10. ÷ 31. 12. 2016
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikačních, průmyslových aplikací a segmentů doktorských disertačních prací.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 108000,- 108000,-
3. Supplies 72000,- 48737,-
4. Property 36294,- 37300,-
5. Services 334000,- 350915,-
6. Trips 19200,- 24542,-
7. Additional 63277,- 63277,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 632771,-
Total approved 632771,-
Total 632771,- 632771,-
Back