Skip to main content
Skip header
Title
Material-technological development and project management of production systems
Code
SP2019/68
Solver
Solution period
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Summary
Výzkum v oblasti vývoje materiálových a výrobních technologií plošného a objemového tváření s aplikací analytických metod hodnocení tvařitelnosti. Vliv vícenásobné plastické deformace na mechanické vlastnosti materiálů. Výzkum v oblasti svařování a navařování pájených vrstev a návarů s obsahem karbidů wolframu pro použití v abrazivním prostředí. Vývoj svařování materiálů vyrobených aditivní technologií – výzkum mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů. Technologie svařování v automobilovém průmyslu. Numerická simulace svařování. V oblasti strojírenských materiálů a povrchových úprav je výzkum zaměřen na změny fyzikálních vlastností a mikrostruktury materiálu v závislosti na použitých technologických procesech. Předmětem dalšího výzkumu je hodnocení kvality povrchových vrstev, se zaměřením na sklokeramické povlaky, organické povlaky a galvanické povlaky. Předmětem výzkumu je také oblast projektování a plánování výrobního procesu včetně optimalizace těchto procesů.
Team of the project
Bc. Marek Baran
Bc. Anthony Benedikt
Bc. Tomáš Blachut
Ing. Michal Bučko
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Bc. Ondřej Cícha
Bc. Ondřej Diviš
Bc. Monika Dostálová
Ing. Kristýna Sternadelová
Bc. Petra Hasíková
Ing. Ondřej Hilšer
Ing. Petr Hlavatý
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Bc. Václav Klemš
Ing. Hana Krupová
Bc. František Kopp
Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Bc. Petr Krivošej
Bc. Kateřina Losíková
Bc. Pavel Mareš
doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Ing. Libor Nečas, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Ing. Vladislav Ochodek
Bc. Vojtěch Pop
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Ing. Filip Šproch
Ing. František Vysoudil
Bc. Josef Žanda
Bc. Patrik Zůbek
Goal of the project
Výzkum alternativních komparativních modelů procesů plošného a objemového tváření bude zaměřen na odezvu materiálu ve funkčním nasazení polotovarů a nástrojů. Výsledkem bude metodika hodnocení komplexní tvařitelnosti a ztráty stability v závislosti na procesních parametrech výrobních technologií.
V oblasti plošného tváření bude řešen vývoj nízkonákladového ohýbadla pro výrobu drobných součástí z plechu. Budou provedeny simulace procesu ohýbání polotovaru a analyzována kritická místa při tomto procesu tváření. V rámci využití ohraňovacího lisu pro tažení mělkých výtažků bude navržen vhodný tvar přístřihu, rozměry a materiál polotovaru a způsob jeho dělení, včetně návrhu tvářecího nástroje. Simulacemi bude ověřena lisovatelnost tvarově složitého mělkého výtažku.
V rámci výzkumu vlivu vícenásobné plastické deformace na mechanické vlastnosti materiálů bude využito metod ECAP a DRECE ke zvýšení mechanických vlastností zkoušených materiálů. Cílem bude optimalizace technologických i tvářecích parametrů, která se neobejde bez provedení experimentů na vytipovaných materiálech. Vyhodnocení experimentů bude zahrnovat dosažené výsledky mechanických vlastností a strukturní analýzu.
Projekt bude zacílen také na svařovací a pájecí technologie používané při konstrukci automobilové karoserie. Cílem bude optimalizace technologie svařování plastů v oblasti automobilového průmyslu a ověření technologie laserového pájení ocelí s povlakem na bázi zinek-hořčík. Kromě toho bude provedena analýza pájených vrstev s využitím karbidů wolframu. Kontrola struktur, tvrdosti a mikrotvrdosti, odolnost proti opotřebení, případně srovnání pájených a navařovaných vrstev. Dalším cílem bude výzkum mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů, zhotovených na základním materiálu vyrobeném aditivní technologií 3D tisku. Nedílnou součástí projektu bude verifikace numerických simulací technologií svařování za pomoci experimentu.
V oblasti povrchových úprav bude výzkum zaměřen na přípravu směsí pro výrobu sklokeramických povlaků, bude hodnocen vliv technologických parametrů smaltování a vliv podkladového materiálu na výslednou kvalitu povlaku. Součástí bude vývoj metodiky testování povlaků. Dalším dílčím cílem bude výzkum vlivu technologických parametrů včetně parametrů zdroje na hloubkovou účinnost elektrolytické lázně.
V rámci výzkumu v oblasti projektování a plánování výrobního procesu bude hlavními cíli optimalizace systému údržby, aplikace metodik štíhlé výroby a využití projektového řízení u vybraných strojírenských podniků.

Výstupy:
Publikace v odborných časopisech (Manufacturing Technology, MM Science, Strojírenská technologie, All For Power, Konstrukce apod.) a sbornících odborných konferencí indexovaných v uznávaných databázích (SCOPUS, WoS) nebo na uznávaných odborných národních konferencích – celkem 9x článek. Výstupy budou využity v plném rozsahu v disertačních pracích studentů řešitelského týmu.

Harmonogram:
01/2019-03/2019 Rešeršní a studijní etapa
Studium současného stavu poznání v jednotlivých dílčích oblastech projektu. Přípravy vzorků a datové základny pro experimentální modely technologií.

03/2019 -06/2019 Příprava a návrh procesu
Vývoj metodik experimentů v kontextu jednotlivých výrobních technologií.

07/2017-9/2017 Provedení experimentálních zkoušek
Vývoj a provedení jednotlivých experimentů vyplývajících z cílů projektu.

10/2019-12/2019 Zpracování výsledků a příprava publikací
Příprava výstupů jednotlivých modulů projektu do publikací, diplomových a doktorských disertačních prací, případně do průmyslových aplikací.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 119500,- 35000,-
3. Supplies 75000,- 34983,-
4. Property 40750,- 7705,-
5. Services 385125,- 284915,-
6. Trips 28220,- 40116,-
7. Additional 69844,- 53635,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 80000,- 80000,-
Total proposal 798439,-
Total approved 536354,-
Total 798439,- 536354,-
Back