Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů
Code
RPP2021/60
Solver
Start year
2021
End year
2021
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
V rámci nové akreditace bakalářského studijního programu Strojírenství bude zaveden nový předmět Experiment v částech strojů pro bakalářský stupeň studia. Předmět si klade za cíl seznámit studenty s metodikou, jak pomocí experimentu získat reálné zatěžovací stavy strojních dílů, sloužící k následným pevnostním kontrolám a výpočtům jejich trvanlivosti a životnosti. Studenti budou schopni navrhnout experiment ke zjištění spektra zatížení stroje či jeho dílů, vyhodnotit spektrum zatížení a analyzovat výsledky měření z hlediska přesnosti a validity získaných výsledků. V rámci projektu bude vytvořena multimediální podpora uvedeného předmětu ve formě prezentací obsahující multimediální obsah. Bude se jednat o realizaci měřicích přípravků, snímačů a záznamové techniky a dále o ukázky dílčích experimentů a vysvětlení jejich problematiky. Tato podpora bude rovněž velmi významná v případě realizace distanční výuky zejména u laboratorních cvičení předmětu. V rámci realizace projektu bude pořízena měřící technika a snímací prvky, a to jak jejich nákupem, tak vlastní výrobou.
Back