Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy
Code
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590
Solver
Start year
2017
End year
2022
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
OP VVV Vzdělávací projekty
Summary
Projekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně - technické tak i po stránce organizační. Doktorský studijní program Dopravní systémy bude mít multidisciplinární charakter a bude zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje poznatků pro potřeby efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy. Projekt bude realizován formou klíčových aktivit, jež jsou zaměřené na přípravu studijního programu, za podpory zapojení odborníků z praxe a zahraničí a dále za podpory zahraničních stáží akademických pracovníků a studentů.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back