Skip to main content
Skip header
Title
Creation of doctoral study program Transport Systems
Code
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590
Solver
Start year
2017
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Vzdělávací projekty
Summary
Projekt se bude zabývat přípravou nového výzkumně orientovaného doktorského studijního programu Dopravní systémy, pro který je na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava vytvořeno zázemí a to jak po stránce odborné, materiálně - technické tak i po stránce organizační. Doktorský studijní program Dopravní systémy bude mít multidisciplinární charakter a bude zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje poznatků pro potřeby efektivní, spolehlivé a bezpečné dopravy. Projekt bude realizován formou klíčových aktivit, jež jsou zaměřené na přípravu studijního programu, za podpory zapojení odborníků z praxe a zahraničí a dále za podpory zahraničních stáží akademických pracovníků a studentů.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back