Skip to main content
Skip header
Title
Specifický výzkum v oblasti výrobních technologií
Code
SP2017/147
Solver
Solution period
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Summary
Projekt specifického výzkumu bude zaměřen do 4 základních částí: 1) Vliv mechanických vlastností materiálu na proces obrábění(odpovědný řešitel doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.) Tato část projektu se bude zabývat vlivem mechanických vlastností materiálu (zejména tvrdosti) na výsledný povrch obrobeného vzorku. Bude sestrojen přípravek, na který se budou upínat kroužky (z ložiskové oceli 100Cr6) různých tvrdostí (v rozsahu 40-62 HRC), včetně základního stavu. Tyto vzorky budou soustruženy nástroji ze slinutých karbidů a/nebo řezné keramiky a budou sledovány vybrané parametry integrity povrchu - drsnost, síly při obrábění, rozměrová a tvarová přesnost a u vybraných vzorků i zbytková napětí v podpovrchové vrstvě. 2) Hodnocení tvarové a rozměrové přesnosti na CMM (třísouřadnicový měřicí stroj) a průmyslovém CT Tomografu (odpovědný řešitel Ing. Lenka Čepová, Ph.D.) Projekt bude zaměřen na porovnávaní a hodnocení malých tvarů součástí, které je problém měřit obvyklým způsobem. Měřit se bude tvarová a rozměrová přesnost a také hloubka součástí. Pro tato měření budou využity měřicí stroje: CT Tomograf (na ÚGN AVČR), optické měřící a třisouřadnicový stroj WENZEL LH65 X3M Premium. 3) Verifikace upínacích přípravků při víceosém frézování (odpovědný řešitel doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.) Podstata navrhovaného projektu spočívá ve tvorbě databáze upínacích přípravků pro operaci frézování pro zajištění vizualizace a verifikace tvořeného obráběcího postupu. Verifikací komplexního procesu obrábění (i včetně upínacích přípravků) před samotným reálným procesem obrábění v CAM systému, lze docílit výrazného zkvalitnění reálného procesu obrábění. Verifikace umožňuje analyzovat kolizi sestavy nástroje a upínače s obrobkem a upínacími elementy. Tím lze předejít možné kolizi, která by mohla zapříčinit odstávku stroje a následnou finančně nákladnou opravu. Verifikace upínacích přípravků umožnuje také analýzu polohy upnutí vzhledem k pojezdovým možnostem obráběcího stroje, tím lze vyloučit anebo stanovit vhodný typ upnutí obrobku. 4) Experimentální měření teploty při procesu obrábění odpovědný řešitel Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.) Proces obrábění je velmi složitý proces, při kterém lze dosáhnout značných zlepšení a to jen pochopením vzájemného působení nástroje vůči obráběnému materiálu. Toto vzájemné působení se projevuje doprovodnými jevy, které můžeme sledovat. Jedním z nich je teplota. V této části projektu by byl zakoupen pyrometr, s jehož pomocí by tato fyzikální veličina mohla být sledována při procesu obrábění. Jednotlivé části projektu na sebe úzce navazují a jsou propojeny. Členové řešitelského týmu mohou participovat na všech částech projektu.
Team of the project
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Martin Imrich
Bc. Ondřej Kohut
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Bc. Marián Meca
Ing. Ondřej Mizera
Bc. Bohuslav Moc
Ing. Jiří Morys
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Bc. Ondřej Pechál
Bc. Martin Přaslica
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Dagmar Mikulová
Bc. Václav Šrom
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Bc. Pavel Turek
Bc. Jaroslav Vašíček
Bc. Radek Zatloukal
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Goal of the project
Cílem tohoto projektu je přiblížení se optimálnímu nalezení co nejpříznivějších parametrů obrábění pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a zvýšení efektivnosti a přesnosti obrábění, zvyšování efektivnosti obrábění u operací soustružení a frézování.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájené teze disertační práce;
- 1 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 100000,- 100000,-
3. Supplies 310000,- 310000,-
4. Property 155000,- 155000,-
5. Services 27000,- 27000,-
6. Trips 50000,- 50000,-
7. Additional 55853,- 55853,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 697853,-
Total approved 697853,-
Total 697853,- 697853,-
Back