Skip to main content
Skip header
Title
Změny technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu a integritu obrobené součásti
Code
SP2015/129
Solver
Solution period
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Summary
Tento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, fokusace, vibrace, apod.) na geometrickou přesnost a parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních (soustružení a frézování) i nekonvenčních technologií (laser, vodní paprsek). Cílem je optimalizovat tyto parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění. Dále sledováním povrchových a podpovrchových napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroj X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Dále budou probíhat měření a výzkumu hrubovacích i dokončovacích úseků operace soustružení včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění. Jedná se o návrh vhodných strategií soustružení vybraných druhů obráběných materiálů ve vztahu k řeznému nástroji při sledování velikosti, průběhu a poměru jednotlivých složek sil řezání, které ve velké míře ovlivňují energetikou náročnost obrábění, přesnost, jakost povrchu a trvanlivost nástroje. V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně parametrů pomocí přístroje Renishaw Ballbar QC20.
Team of the project
Mgr. Petr Brychta
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Tomáš Jakab
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Lukáš Kučera
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. David Pitela
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Ondřej Vortel
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Goal of the project
Cílem projektu je optimalizovat technologické parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a také zvyšováním efektivnosti a přesnosti obrábění u operací obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá
min. 1 článek v časopise s IF
min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 článek v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS
1 obhájená disertační práce
3 diplomové práce.
1 obhájené teze disertační práce

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2015 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2015 – realizace experimentů.
podzim 2015 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2015 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 20000,- 20000,-
3. Supplies 40000,- 42194,-
4. Property 70000,- 50908,-
5. Services 7000,- 21344,-
6. Trips 9800,- 11511,-
7. Additional 55200,- 56043,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 350000,- 350000,-
Total proposal 552000,-
Total approved 552000,-
Total 552000,- 552000,-
Back