Skip to main content
Skip header

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Energeticky úsporný hydraulický systém pro pohon lineární osy
(Energy Saving Hydraulic System for Linear Axis Drive)
Bc. Kateřina Ziková Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Experimentální stanovení tlakové ztráty hydraulických rychlospojek
(Experimental Determination of Hydraulic Quick Couplings Pressure Loss)
Bc. Josef Studenič Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Bachelors
Hydraulické pohony rovnacího lisu 100 tun
(Hydraulic Drives of the 100 Ton Levelling Press )
Bc. Štěpán Rolný Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Charakteristika nekruhového hydraulického prvku
(Characteristics of a Non-Circular Hydraulic Element)
Marek Mlečko Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Charakteristika zúžení s ostrou hranou při proudění vody
(Characteristics of a Sharp Edge Constriction in Water Flow)
Bc. Jan Vrba Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Kalibrační postupy čerpadel A10VSO SYDFEE a A4VSODFE1
(Calibration Procedures for the Pumps A10VSO SYDFEE and A4VSODFE1)
Bc. Patrik Peňáz Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Měření celkové účinnosti rotačního hydromotoru
(Measuring the Overall Efficiency of Rotary Hydraulic Motor)
Bc. Matěj Petružela Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky dýzy obdélníkového průřezu na vodní trati
(Measurement of the Characteristics of Rectangular Cross-section Nozzle in the Water Circuit)
Bc. Vojtěch Dudek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření vlastností kapalin pomocí refraktometru
(Measurement of Liquids Properties by means of Refractometer)
Bc. Patrik Strnadel doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Návrh hydraulického pohonu dopravníku třídícího stroje
(The Design of the Hydraulic Drive of Sorting Machine Conveyor)
Bc. Jakub Soušek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Návrh odlučovače a filtru pro sekundární zdroj tlakového vzduchu
(Design of Air Filter and Condensate Separator for Secondary Source of Compressed Air)
Bc. Richard Seidler doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Návrh parametrů pohonu armatury
(Design of Valve Actuator Parameters)
Jakub Fojtík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh pneumatického obvodu stříhacího zařízení
(Design of Cutting Device Pneumatic Circuit)
Bc. Matěj Stuchlík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh pneumatického obvodu zařízení pro dělení plastových profilů
(Design of Pneumatic Circuit for Plastic Profiles Cutting Device)
Bc. Martin Trefil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh vakuové odsávačky
(Design of Suction Apparatus)
Bc. Michal Vavřík Ing. Filip Dýrr Bachelors
Návrh vnější hydrauliky traktoru
(Design of the Tractor External Hydraulics)
Bc. Pawel Hota Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro drážkování skla s využitím vakuových přísavek
(Design of Glass Grooving Device Using the Vacuum Suction Cups)
Bc. Jakub Zerzavý Ing. Filip Dýrr Bachelors
Návrh zvedacího mechanismu korby vozidla
(Design of the Tilting Mechanism of the Vehicle Loading Area)
Pavel Batla Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Ověření pracovního bodu vertikálního hydrodynamického čerpadla
(Verification of the Vertical Hydrodynamic Pump Operating Point)
Bc. Jiří Kreželok doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Ověření přesnosti klínové sondy pro měření rychlosti vzduchu
(Verification of Wedge Probe for Air Velocity Measurement)
Bc. Adam Krmášek doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Řešení větevné a okruhové sítě pro dopravu vody
(Branched and Looped Pipe Network Solution for Water Supply)
Bc. Matěj Mlčoch doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Silový účinek proudu z trysky na kolmou desku
(Impact of a Jet on a Fixed Plane Surface)
Bc. Tadeáš Lestly doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Vliv hydraulických prvků na sání čerpadla
(Influence of the Hydraulic Elements on the Pump Suction)
Bc. Martin Hudeček Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Zprovoznění výukového čerpacího zařízení firmy Armfield a provedení kontrolního měření
(Setting the Armfield Pump Demonstration Units to Operation and Measurement of Pumps Performance)
Bc. Julie Kocúrková doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Hydraulika paketovacího lisu
(Packet Press Hydraulics)
Bc. Tomáš Foltýn Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Matematická simulace proporcionálního nepřímo řízeného přepouštěcího ventilu
(Mathematical Simulation of Pilot-Operated Proportional Pressure Relief Valve )
Ing. Marek Birke Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického pohonu lesnické lanovky
(The Design of Hydraulic Drive of Forestry Cable Car)
Bc. Tomáš Zika Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh pneumatického třídicího a manipulačního zařízení
(Design of Pneumatic Sorting and Handling Equipment)
Ing. David Vyskočil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Optimalizace vzduchového odpružení nákladních vozidel
(Optimizing the Trucks Air Suspension)
Bc. Jiří Bajtek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Pneumatická pístová plnička konzerv
(Pneumatic Piston Can Filler)
Ing. Viktor Blinka Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Pneumatický lis na brikety
(Pneumatic Briquette Press)
Bc. Jakub Jílek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Postřik čel řeziva impregnací
(Spraying the Lumber Fronts with Impregnation)
Ing. Marian Dywor Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Řešení problematiky promíchávání newtonské látky s vysoce viskózní látkou s využitím numerického modelování
(Solving the Problem of Mixing a Newtonian Substance with Strongly Viscous Substance by Means of Numerical Modeling)
Ing. Jan Adamec doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Statická a dynamická charakteristika servoventilu
(Static and Dynamic Characteristics of Servo Valve)
Bc. Michal Vehovský Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Simulace statických a dynamických charakteristik proporcionálního rozváděče
(Simulation of Static and Dynamic Characteristics of Proportional Directional Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Doctoral
Vícefázové proudění v hydraulických systémech
(Multiphase Flow in Hydraulic Systems)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Elektrohydraulický pohon štípače dřeva
(Electrohydraulic Drive of Wood Log Splitter)
Bc. Ondřej Symerský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Experimentální vyšetření charakteristiky čerpadla Grundfos Magna
(Experimental Examination of Grundfos Magna Pump Performance Curve)
Bc. David Nghiem doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh dvoutlakého hydraulického obvodu malotraktoru
(Design of a Small-tractor Double-pressure Hydraulic Circuit)
Bc. Jakub Mrůzek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Pneumatické mechanismy vozidel
(Pneumatic Mechanisms of Vehicles)
Bc. Daniel Stuchlík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumatický systém žehlicího lisu
(Pneumatic System of Ironing Press)
Bc. Jakub Poláček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Vakuové pumpy
(Vacuum Pumps )
Bc. Petr Malaska Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Hydraulický lis s proporcionálním řízením
(Hydraulic Press with Proportional Control)
Ing. Pavel Carbol Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon vozíku na ocelové svitky
(Hydraulic Drive of Steel Coils Trolley)
Ing. Radim Svozil Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh a optimalizace hydrogenerátoru uzavřeného hydraulického obvodu míchače
(Design and Optimization of a Hydraulic Pump in the Closed Hydraulic Circuit of a Mixer)
Bc. Dominik Juchelka Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického systému pro ovládání naváděcích pravítek navíječky
(Design of Hydraulic System for Winder Control )
Bc. Adam Kawulok Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Návrh pracoviště pro kontrolu kvality polotovarů
(Design of the Workplace for Semi-finished Products Quality Control)
Ing. Dominik Vícha Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Pneumatický systém dopravníku
(Conveyor Pneumatic System)
Bc. Juraj Srníček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Simulace hydraulického rázu
(Simulation of Hydraulic Shock )
Ing. Vít Buryan Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Statické a dynamické vlastnosti axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak
(Static and Dynamic Properties of Axial Piston Pump with Constant Pressure Control )
Ing. David Kolář Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Zkušební zařízení pro měření vlastností servoválce a životnostních zkoušek těsnění
(Experimental Device for Measuring the Properties of Servo Cylinders and Seal Life Testing)
Bc. Patrik Trulej Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Gravitační proudění s volnou hladinou
(Gravitational Flow with a Free Surface )
Ing. Marek Birke doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Hydraulický lis gumových dlaždic
(Rubber Tiles Hydraulic Press )
Bc. Tomáš Foltýn Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Charakteristika obdélníkové dýzy na olejové trati
(Characteristics of a Rectangular Nozzle in the Oil Circuit)
Ing. Marian Dywor Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristik vzduchových a vodních clon
(Measurement of Air and Water Curtains Characteristics)
Bc. Jiří Bajtek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky dýzy na vodní trati
(Measurement of Nozzle Characteristics in the Water Circuit)
Ing. Viktor Blinka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření těsnosti pneumatických rozváděčů
(Measurement of Pneumatic Directional Valves Tightness)
Ing. Jan Adamec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh hydraulického obvodu řetězového zdvihacího závěsného zařízení
(Proposal of Hydraulic Circuit of Chain Lifting Device)
Bc. Tomáš Zika Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Ověření přísavné síly přísavek
(Verification of Lifting Force of Suction Cups)
Ing. David Vyskočil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Ověření vlastností kyvného hydromotoru
(Verification of the Rotary Hydraulic Actuator Properties)
Bc. Michal Vehovský Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Proudění kapaliny v perforovaném potrubí
(Fluid Flow in Perforated Pipe )
Bc. Ing. František Symerský doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Regulace polohy přímočarého hydromotoru pomocí proporcionálního rozváděče
(Position Regulation of Linear Hydraulic Motor by Proportional Directional Valve)
Bc. Jakub Jílek Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Bachelors
Elektrohydraulický pohon hybridní tavicí pece
(Electrohydraulic Drive of Hybrid Melting Furnace)
Bc. Jan Pětroš doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Hydrostatický axiální převodník řízený proměnlivými clonami
(Axial Piston Pump Controlled Using Two Variable Orifices)
Bc. Adam Wojnar prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Karusel pro plnění vzorků saponátů
(Carousel for Filling Samples of Detergents)
Ing. Jan Pavlíček Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Matematické modely pneumatických systémů a jejich experimentální ověření
(Mathematical Models of Pneumatic Systems and their Experimental Verification)
Bc. Jakub Železný Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Návrh elektrohydraulického pohonu horizontálního mlýna PM1400
(Design of Electrohydraulic Drive of Horizontal Roller Mill PM1400)
Bc. Lukáš Rychlý Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Optimalizace proudění vzduchu kolem světlometu při testování jeho odmlžování
(Air Flow Optimization around Headlamp when Testing its Demisting)
Ing. Daniel Prucek doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Masters
Posouzení sil a momentů od protékajícího média na klín šoupátka
(Assessment of Forces and Moments from Flowing Medium on the Wedge Gate Valve)
Bc. Lukáš Pastrňák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Přípravek pro montáž a test částí světlometů
(Fixture for Assembly and Test of Headlight Parts)
Bc. Michal Masnica Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Upínací přípravek pro lepení světel
(Clamping Device for Lights Sticking)
Bc. Antonín Kenický Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Zařízení na sušení sudů
(Equipment for Barrels Drying)
Ing. Dominik Sikora Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Zařízení pro výrobu kabelových svorek
(Equipment for Cable Clamps Production)
Bc. Tomáš Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Zařízení pro zkoušky dveřních závěsů
(Equipment for Door Hinges Testing)
Ing. Jakub Novák Dr. Ing. Miroslav Bova Masters

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Hydraulický pohon drtiče vápence
(Hydraulic Drive of Limestone Crusher)
Bc. Adam Kawulok Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Měření charakteristiky regulačních ventilů na vodní trati
(Measurement of the Characteristics of the Control Valves for the Water Circuit)
Ing. Vít Buryan Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Monitorování chování kapky pomocí vysokorychlostní kamery
(Monitor Drop Behavior by Using High Speed Camera)
Ing. Radim Svozil Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpacího zařízení na kanalizačním řadu pro přečerpávání odpadních vod
(Design of Pumping Equipment on the Sewage Line for Wastewater Pumping)
Bc. Dominik Juchelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh teleskopického válce se synchronním pohybem
(Design of the Telescopic Cylinder with Synchronous Movement)
Bc. Patrik Trulej Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Ověření vlastností děliče průtoku
(Verification of Flow Divider Properties)
Ing. Dominik Vícha Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Porovnání tlakové odezvy přímo řízeného a nepřímo řízeného tlakového ventilu
(Comparison of Pressure Response of Direct Operated and Pilot Operated Pressure Relief Valve)
Ondřej Baran Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Použití tlakového relé v pneumatických systémech
(Use of Pressure Relay in Pneumatic Systems)
Ing. David Kolář Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Práce hydrodynamického čerpadla v turbínovém provozu
(Hydrodynamic Pump Operated as Turbine )
Ing. Pavel Carbol doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Automatizace podavače rozmítací pily
(Automation of Ripsaw Feeder)
Ing. Radka Cais Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Hydraulický manipulátor výrobní linky betonových plotových prvků
(Hydraulic Manipulator of Production Line of Concrete Fence Elements)
Ing. Aleš Šefránek doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Kontrola a optimalizace současného hydraulického okruhu pro sklápění u vozidel TATRA
(Check and Optimization of the Current Hydraulic System for Tipping in TATRA Vehicles)
Bc. Tomáš Kiszka Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Kontrola a optimalizace současného okruhu servořízení u vozidel TATRA
(Check and Optimization of the Current Power Steering Hydraulic System for TATRA Vehicles)
Bc. Jakub Charvát Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Návrh dvoupístového čerpadla pro čerpání suspenzí poháněného tlakovou vodou
(Design of a Two-piston Pump for Pumping of Suspensions with Hydropower)
Ing. Alois Obšel prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Masters
Návrh experimentálního pracoviště pro zkoušení elektronické regulace DFE1
(Proposal of Experimental Workplace for the Testing of Electronic Control DFE1 )
Bc. Lukáš Fuksa Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh chlazení pro okruh servořízení u vozidel TATRA 8x8 a 10x10
(Design of Cooling System for a Power Steering of TATRA Vehicle 8x8 and 10x10)
Bc. Lukáš Marek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Návrh jednoúčelového lepicího stroje
(Design of Single-purpose Sticking Machine)
Ing. Lubor Pavelec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Návrh vícepolohových pneumatických válců
(Design of Multi-position Pneumatic Cylinders)
Bc. Tomáš Vítek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudění plynu ve ventilu EGR výměníku tepla za účelem řízení průtokových parametrů proudícího média
(Numerical Modeling of Gas Flow in the EGR Valve of the Heat Exchanger to Control the Flow Parameters of the Flowing Medium)
Bc. Filip Horáček doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Propustnost pneumatického systému
(Conductance of Pneumatic System)
Ing. Ondřej Friedel Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Průtokový zátěžový ventil pro mobilní zařízení
(Flow Control Valve for Mobile Device)
Ing. Filip Adamec Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Zařízení pro testování zámků a závěsů dveří automobilu
(Equipment for Vehicle Door Locks and Hinges Testing)
Bc. Ondřej Šlosar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Zařízení pro výrobu vinařských sloupků
(Equipment for Pillars Production)
Bc. Tomáš Sklenák Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Zkušební stend pro zkoušky nevýbušných svítidel
(Test Stend for Testing Ex-proof Lights)
Bc. Luděk Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Zkušební zařízení závorového systému mechanicky ovládaného zámku
(Testing Equipment of Deadbolt System of Mechanically Operated Lock)
Bc. René Černín doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Analýza využití čerpací techniky v nestandardních hydraulických systémech
(Analysis of using pumping equipment in non-standard hydraulic systems)
Ing. Martin Vrábel, PhD. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Hydraulika sklápěcího přívěsu
(Hydraulics of Tilt-bed Trailer)
Ing. Jakub Novák Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Měření aerodynamických sil při obtékání těles
(Measurement of Aerodynamic Forces During the Flow over Bodies)
Ing. Daniel Prucek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Měření hydraulických parametrů na olejové trati s dýzou
(Measurement of Hydraulic Parameters on Oil Line with Nozzle)
Bc. Lukáš Pastrňák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky hydrodynamického čerpadla
(Measurement of the Hydrodynamic Pump Curve)
Ing. Jan Pavlíček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Měření tlakové odezvy v hydrostatickém systému s minerálním olejem a dlouhým potrubím
(Measurement of Pressure Response in Hydrostatic System with Mineral Oil and Long Pipe)
Bc. Lukáš Rychlý doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Návrh kompresorové stanice a páteřního rozvodu pro údržbářskou dílnu
(Project of Compressor Station and Main Pipeline for Maintenance Workshop)
Ing. Dominik Sikora doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Pneumatický lis
(Pneumatic Press)
Michal Kadula Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumatický mechanismus polohování zátky tavicí pece
(Pneumatic Positioning Mechanism of Melting Furnace Plug)
Bc. Tomáš Wolf Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumatický systém balancéru
(Pneumatic System of Balancer )
Bc. Adam Wojnar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Porovnání výpočtových softwarů pro návrh pneumatického válce
(Comparison of Computational Software for Pneumatic Cylinder Design)
Bc. Juraj Srníček Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Těsnicí a spojovací technika v tekutinových mechanismech
(Sealing and Fittings in Fluid Mechanisms)
Bc. Jakub Železný Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Třecí ztráty při paralelním a sériovém zapojení potrubí
(Frictional Losses in Parallel and Serial Piping Connections)
Bc. Jan Pětroš Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Vakuové mechanismy
(Vacuum Mechanisms)
Bc. Ladislav Carbol Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Energeticky úsporné systémy v pneumatických mechanismech
(Energy Saving Systems in Pneumatic Mechanisms)
Bc. Štěpán Chmura Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Hydraulika zařízení pro spalování BIO odpadu
(Hydraulics of Equipment for Bio-waste Combustion )
Bc. Jiří Němec Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh induceru s proměnnou lopatkovou mříží
(Design of Inducer with Variable Pitch)
Ing. Patrik Marcalík prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Optimalizace návrhu zdroje stlačeného vzduchu pro pneumatický mechanismus
(Optimization of Compressed Air Source Design for Pneumatic Mechanism)
Bc. Lukáš Důbrava prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Pohony scénického stolu s konstantním převodem mezi dvěma přímočarými hydromotory a stolem
(Actuators of Stage Table with Constant Gear Between Two Linear Hydraulic Motors and Stage Table)
Ing. Filip Sikora Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Vysokotlaké trysky pro čištění výrobků
(High Pressure Nozzles for Products Cleaning)
Bc. Petr Holiš Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Demonstrační zařízení vakuových mechanismů
(Demonstration Device of Vacuum Mechanisms)
Bc. Antonín Kenický Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Filtrace a čistota pracovních kapalin a plynů
(Filtration and Purity of Working Fluids and Gases)
Ing. Lubor Pavelec Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Hydraulický systém zásobníku písku
(Hydraulic System of the Sandbox)
Bc. Luděk Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Inovace pneumatického podavače
(Pneumatic Feeder Innovation)
Ing. Aleš Šefránek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Měření tlakové ztráty a určení odporového součinitele sítka filtru
(Measuring of the Pressure Drop and Loss Coefficient Determination of the Filter Screen)
Bc. Jakub Charvát doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpacího modulu pro dopravu vodného roztoku močoviny
(Design of Pump Module for Transport of Urea Solution)
Bc. Tomáš Kiszka doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Návrh modulu pro regulaci průtoku v rozsahu 10-120 l/h
(Design of Equipment for Control of Flow in Range 10-120 l/h)
Bc. Lukáš Marek doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Paralelní a sériová spolupráce oběhových čerpadel Askoll
(Parallel and Series Cooperation of Circulating Pumps Askoll)
Bc. Filip Horáček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Stanovení a porovnání energetické bilance hydraulických systémů podle jejich uspořádání
(Determination and Comparison of Energy Balance of Hydraulic Systems According to their Arrangement)
Ing. Filip Adamec Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Tepelný výpočet hydraulického obvodu
(Heat Calculation of the Hydraulic Circuit)
Bc. Tomáš Sklenák Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Tester průtokoměrů aditivačních jednotek
(Tester of Flowmeters of Additive Units)
Bc. René Černín doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Tlumení pohybu vertikálně posuvných dveří
(Damping Movement of Vertically Sliding Door)
Bc. Lukáš Fuksa Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro manipulaci s koberci
(Carpet Handling Equipment)
Bc. Ondřej Šlosar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Zvedací zařízení na motocykl
(Lifting Equipment for Motorcycle)
Ing. Radka Cais Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Dynamika hydraulického systému s proporcionálním rozváděčem
(Dynamics of Hydraulic System with Proportional Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Elektrohydraulický pohon zvedání krytu kalicího zařízení
(Electrohydraulic Drive for Lifting of the Hardening Device Cover)
Ing. Pavel Czepczor doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Hydraulický pohon horizontálního protahovacího stroje
(Hydraulic Drive of Horizontal Broaching Machine)
Bc. Libor Kaštovský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Hydraulický pohon napínání pásu pro pneumatiky
(Hydraulic Drive of Belt Tensioner for Tires)
Ing. Tomáš Bajtek Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický systém aretace forem automobilové výbavy
(Hydraulic System of Car Equipment Molds Locking)
Ing. Petr Brzezina Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh a realizace zařízení pro demonstraci uzavřeného hydrostatického okruhu
(Design and Implementation of Device for Demonstration of Closed Hydrostatic Circuit)
Bc. Vojtěch Duda Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického obvodu pohonu mobilního zařízení pro řezání potrubí
(Design of Hydraulic Circuit of Mobile Device Drive for Pipe Cutting)
Bc. Jan Herman Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh induceru pro jednostupňové spirální odstředivé čerpadlo
(Inducer Design for a Single-Stage Centrifugal Volute Pump )
Bc. Michal Abrahámek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Návrh zařízení pro hydraulickou dopravu suspenze olej a olejnatá hlinka
(Design of Equipment for the Hydraulic Transport of Oil and Oily Clay Suspension)
Bc. Karel Osička prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Masters
Návrh zařízení pro obrábění vnější plochy válce
(Design of a Device for Machining the Outer Surface of a Cylinder)
Bc. Tomáš Fryštacký Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudění chladícího média při ochlazování horkovzdušného šoupátka
(Numerical Modeling of the Cooling Medium Flow During Cooling of the Hot Air Slide)
Bc. Vojtěch Trušina doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudění v plnícím vedení mezichladiče s využitím Adjoint solveru za účelem minimalizace tlakové ztráty
(Numerical Modeling of the Flow in the Intercooler Filling Line by Adjoint Solver to Minimize Pressure Loss)
Ing. Veronika Mořkovská doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Optimalizace průtočné části zpětných odběrových klapek typu C09 se šikmým sedlem
(Optimization of Flow Rate Part of Check Bleeder Valves C09 with the Sloping Seat)
Bc. Jaroslav Heinz prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Optimalizace sání čerpadla
(Pump Suction Optimization)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Porovnání zkoušek těsnosti světlometů
(Comparing Tightness Tests of Headlights)
Bc. Lukáš Krabica Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Potlačení vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla s inducerem
(Suppression of Inlet Recirculation at a Centrifugal Pump with an Inducer )
Ing. Daniel Fus prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Snižování spotřeby stlačeného vzduchu v pohonech
(Reducing the Consumption of Compressed Air in Drives)
Bc. Antonín Dorazil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Stanovení tlakové ztráty na filtru s výměnným sítem, experimentálně a CFD modelováním
(Determination of the Pressure Drop on the Filter with Replaceable Screen, Experimental and CFD Modeling)
Bc. David Horáček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Víceúčelový hydraulický ventil pro brzdný vozík v důlních aplikacích
(Multi-Purpose Hydraulic Valve for Brake Cart in Coal Mining Applications)
Ing. Lukáš Mocek Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Vliv paralelní kapacity na tlakovou odezvu při nestacionárním proudění
(Influence of Parallel Capacitance on Pressure Response for Non-stationary Flow)
Ing. Filip Dýrr Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Zařízení pro finální čištění dílů
(Device for Final Cleaning of Parts)
Bc. Lukáš Kvíčala Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Zařízení pro sušení sudů na plnicí lince
(Equipment for Drying Barrels on the Filling Line)
Ing. Jiří Loveček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Analýza procesu výměny náplně válce pístového spalovacího motoru
(Analysis of Gas Exchange Process in Cylinder of Reciprocating Combustion Engine)
Ing. Pavel Dresler doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Charakteristika proporcionálního hydraulického rozváděče
(Characteristic of Hydraulic Proportional Control Valve)
Bc. Adam Šimeček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Měření charakteristik pneumatických průtočných prvků
(Measurement of Characteristics of Pneumatic Components)
Bc. Štěpán Chmura Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Měření Δp-Q charakteristik armatur
(Measurement of Δp-Q Characteristics of Valves )
Bc. Adam Bořuta Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Návrh modelu bagru
(Design of Excavator Model)
Bc. Michal Masnica Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh přestavby ručního vysokozdvižného vozíku
(Reconstruction Design of Manual Forklift)
Ing. Filip Sikora Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Statická a dynamická charakteristika sedlového ventilu
(Static and Dynamic Characteristics of Poppet Valve)
Bc. Jiří Němec Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Vyšetření různých provozních stavů oběhového čerpadla Askoll Energy Saving
(Investigation of Various Operating Conditions of the Pump Askoll Energy Saving)
Ing. Patrik Marcalík doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Dynamické chování proudění v potrubí s olejem
(Dynamic Behavior of Flow in Pipeline with Oil)
Bc. Petr Puczok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Hydraulický pohon balicí linky
(Hydraulic Drive of Packaging Line)
Bc. Daniel Čech Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon jeřábu se zalomeným výložníkem
(Hydraulic Drive of Knuckle Boom Crane)
Ing. Dalibor Kunz doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Hydraulický pohon odvíječky plechového pásu
(Hydraulic Drive of Unwinder of Metal Strip)
Bc. Radek Kunčický Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulika lisu železničních náprav
(Hydraulics of Press of Railway Axles)
Bc. René Kalocsai Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Metody simulace hydraulického rázu - vícefázové proudění
(Methods of Simulation of Hydraulic Shock - Multiphase Flow)
Bc. Martin Fajka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Modernizace a automatizace polohování dopravníku
(Modernization and Automation of Conveyor Positioning)
Ing. Martin Scheier Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Návrh pneumatických systémů otevírání střechy vagonu TAMNS
(Design of Pneumatic Systems for Roof Opening of Wagon TAMNS)
Ing. Lukáš Duda Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Optimalizace hydraulického obvodu za účelem snížení spotřeby vody na myčce lahví
(Optimization of the Hydraulic Circuit in Order to Reduce Water Consumption through Bottle Washing)
Ing. Andrzej Zemene doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Optimalizace průtočné části zpětných klapek L10
(Optimization of Flow Passage of the Check Valve L10)
Bc. David Šoltys prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Vyšetřování proudových polí při výtoku z trysky na rotující kotouč
(Investigation of Flow Fields during Discharge from a Nozzle onto the Rotating Disc)
Bc. Jindřich Štefek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Zkušební zařízení pro detekci netěsností
(Test Equipment for Leakage Detection)
Bc. Daniel Woroň Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Možnosti modelování akustických jevů
(The Possibilities of Modelling Acoustic Phenomena)
Ing. Josef Dobeš prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Doctoral
Vyšetřování proudění v úzkých mezerách
(Investigation of the Fluid Flow in Narrow Gaps)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Diagnostika rotačního hydrogenerátoru
(Diagnostics of Rotary Hydraulic Pump)
Bc. Vojtěch Trušina doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Energetická bilance hydraulických systémů
(Energy Balance of Hydraulic Systems)
Bc. Jaroslav Heinz doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Hydraulické akumulátory
(Hydraulic Accumulators)
Bc. Libor Kaštovský Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky plynových kulových kohoutů
(Measuring of the Characteristics of the Gas Ball Valves)
Ing. Daniel Fus prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření charakteristiky ventilu na vodní trati
(Measurement of Characteristics of the Valve on the Water Line)
Bc. Miroslava Horáčková doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření součinitele tření při proudění vody v trubkách různých materiálů
(Measurement of the Friction Coefficient in Water Flow in the Pipes of Different Materials)
Ing. Veronika Mořkovská doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření ztrátových součinitelů kolen a redukcí
(Measurement of Loss Coefficients of Elbows and Reductions )
Ing. Pavel Czepczor Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření Δp – Q charakteristik hydraulického ventilu tlakové regulace
(Measurement of Δp – Q Characteristics of Hydraulic Pressure Control Valve)
Ing. Jiří Loveček Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Možnosti snížení spotřeby stlačeného vzduchu při tlakovém čištění výrobků
(Possibilities of Reduction of Compressed Air Consumption at Pressure Cleaning of Products)
Bc. Petr Holiš Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpadel pro vodohospodářský systém obce Ovesná Lhota
(Design of the Pumping Equipment for the Water Supply System of Ovesná Lhota)
Bc. Tomáš Fryštacký doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh hydraulického obvodu přenosné svorníkovací soupravy
(Proposal of Hydraulic Circuit of Portable Bolting Rig)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Návrh hydraulického pohonu štípače dřeva
(Design of Hydraulic Drive of Wood Splitting Machine)
Ing. Lukáš Mocek doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Ověření lisovací síly pneumatického lisu
(Verification of Pressing Force of Pneumatic Press)
Bc. Lukáš Důbrava Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Ověření pracovního bodu hydrodynamického čerpadla
(Verification of Operating Point of Hydrodynamic Pump)
Bc. Karel Osička doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Pohon napínání lan u posunovacího kolejového zařízení
(Tensioning Cables Drive at Rail Pusher)
Ing. Tomáš Bajtek Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Porovnání charakteristik čerpadla měřených na stendech Armfield FM50 a Armfield FM51
(Comparison of the Pupm Characteristics Measured on the Armfield FM50 and Armfield FM51 Demonstration Units)
Bc. Michal Abrahámek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Porovnání vlivu frekvence snímání tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy
(Comparison of Influence of Scanning Rate of Pressure Sensors on Record of Pressure Response)
Bc. Vojtěch Duda Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Stanovení charakteristik ventilu při proudění plynu
(Determination of Valve Characteristics during Gas Flow)
Bc. David Horáček Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Statická charakteristika proporcionálního přepouštěcího ventilu
(Static Characteristic of Proportional Pressure Relief Valve)
Ing. Filip Dýrr Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Statická charakteristika proporcionálního sedlového ventilu
(Static Characteristic of Proportional Poppet Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Výpočet a měření parametrů pneumatických rotačních motorů
(Calculation and Measurement of Parameters of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Lukáš Kvíčala Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Vzduchové tlumení hmotných předmětů při manipulaci
(Air Damping of Mass Objects During Manipulation)
Ing. Petr Brzezina Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Elektrohydraulický pohon překlápěcího zařízení ingotů
(Electrohydraulic Drive of Ingots Tilting Device)
Bc. David Král doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Energeticky úsporné zkoušení rotačních hydromotorů
(Energy Saving Testing of Rotary Hydraulic Motors)
Bc. Miroslav Pavlát, DiS. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Hydraulický pohon manipulátoru vysoké pece
( Hydraulic Drive of Manipulator of Blast Furnace )
Ing. Marek Hromádka Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon technologie pro manipulaci s válcovanými profily
(Hydraulic Drive of Technology for Handling with Rolled Sections)
Bc. Tomáš Zajíček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Matematické modelování proudění v armatuře plynového rozvodu mobilního kontejnerového zařízení na stlačený zemní plyn (CNG)
(Mathematical Modeling of Fluid Flow in the Valve Gas Distribution of Mobile Container Equipment for Compressed Natural Gas (CNG))
Ing. Antonín Paschke doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Měření a modelování statických charakteristik proudění vody ve ventilu
(Measurement and Modeling of Static Characteristics of Water Flow in Valve)
Bc. Adam Nevřela Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Návrh a renovace výukových zařízení
(Design and Reconstruction of Educational Equipment)
Bc. Rostislav Martiník Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Návrh cirkulační smyčky pro dopravu vápenného mléka
(Draft of Circulation Loop for Transport of Lime Milk)
Bc. Pavel Čajka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického obvodu navíječe dopravníkových pásů
(Proposal of Hydraulic Circuit of Retractor of Conveyor Belts)
Bc. Adam Selvek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh pneumatického pohonu otvírání dveří osobního vagónu
(Design of a Pneumatic Actuator for Door Opening of Railway Passenger Wagon)
Ing. Miroslav Krajča Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Návrh velikosti zdroje stlačeného vzduchu
(Size Design of Compressed Air Source)
Ing. Marek Směja prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Návrh zkušebního zařízení pneumatických rotačních motorů
(Design of Test Equipment of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Vojtěch Řeháček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudění s následnou optimalizací tvaru za účelem minimalizace tlakové ztráty s využitím adjugovaného řešiče
(Numerical Modeling of Flow and Subsequent Optimization of the Shape for Minimum Pressure Drop Using Adjoint Solver)
Bc. Jiří Navrátil doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Oddělování dílů ze zásobníku
(Separating of Parts from Container)
Ing. Daniel Král Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters
Simulace dynamiky systému s hydraulickým vedením a lineárním hydromotorem s hmotnou zátěží
(Simulation of Dynamics of System with Hydraulic Line and Linear Hydraulic Motor with Mass Load)
Bc. Lukáš Lazorišák Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Vliv změny otáček na sací schopnosti modelového čerpadla
(Effects of the Speed Change on the Model Pump Suction Capacity )
Bc. Robert Přikryl doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Výkonové parametry modelového čerpadla NS222 v závislosti na stočení výstupu oběžného kola
(Performance Characteristics of the Model Pump NS222 Depending on the Impeller Trimming)
Bc. Václav Novák doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Zkušební stend čidel opotřebení brzdových čelistí
(Testing Stand of Wear Sensors of Brake Shoes)
Bc. Radim Rygel Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Zkušební zařízení pneumatických motorů
(Testing Equipment of Pneumatic Motors)
Bc. Jan Mejzlík Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Masters

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Aerodynamika vozidla
(Aerodynamics of the Vehicle)
Bc. Michal Slunský Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Bezpístnicové pneumatické motory
(Rodless Pneumatic Actuators)
Bc. René Kalocsai Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Čerpání vazkých kapalin
(Pumping of Viscous Liquids)
Bc. Jindřich Štefek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Hydraulický pohon drtiče kovových třísek
(Hydraulic Drive of the Metal Chips Crushers)
Ing. Lukáš Duda doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Kyvné pneumatické motory
(Pneumatic Semi-Rotary Actuators)
Bc. David Šoltys Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Měření hydraulických parametrů kavitační oblasti při sycení vzduchem
(Measurement of Hydraulic Parameters of the Cavitation Area at Air Saturation)
Bc. Filip Špička prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření charakteristiky ventilátoru na vzduchové trati, regulace průtoku frekvenčním měničem
( Measurement Characteristics of the Fan on the Air Line, Flow Control by Frequency Converter)
Bc. Lukáš Krabica doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření ztrát v nízkotlakém hydraulickém systému s uvažováním hydrostatického tlaku
(Measurement of the Losses in the Low Pressure Hydraulic Systems with Consideration of the Hydrostatic Pressure )
Bc. Martin Fajka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Naklápěcí plošina pro zkoušky automobilů
(Tilting Platform for Cars Testing)
Ing. Dalibor Kunz Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Pneumatický mechanismus přítlaku značkovače hadic
(Pneumatic Mechanism of Printhead for Hoses Marking )
Ing. Andrzej Zemene Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Průtokové charakteristiky hydrogenerátoru
(Flow Characteristics of Pump)
Bc. Martin Kasperlík doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Simulátor řízení mobilního stroje
(Control Simulator of Mobile Machine)
Bc. Radek Kunčický Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Vliv budicí frekvence hydrogenerátoru na chování hydraulického obvodu
(Influence of Excitation Frequency of Hydraulic Pump on Behaviour of Hydraulic System)
Bc. Daniel Woroň doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Analýza přestupu tepla ve výměníku při dodržení vstupních a výstupních parametrů
(Heat Transfer Analysis in the Heat Exchanger while Respecting the Input and Output parameters)
Bc. Tomáš Olbert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Matematické 3D modelování proudění oleje v šoupátkovém ventilu tlakové regulace
(Mathematical 3D Modeling of Oil Flow in the Spool Valve of Pressure Control)
Bc. Filip Bušo Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Mazání turbokompresoru
(Lubrication of Turbocompresor)
Bc. Jan Štroblík Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh stříhacího přípravku
(Proposal of Cutting Preparation)
Bc. Martin Zimák Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Numerické modelování proudění k určení tlakových ztrát na straně chladiva u EGR chladiče
(Numerical Modeling of Flow to Determine the Pressure Loss of Coolant Side at the EGR Cooler)
Ing. Ondřej Vykoukal doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Optimalizace hydraulického obvodu pásové pily PRIMULTINI
(Optimizing of Hydraulic Circuit of Band Saw PRIMULTINI)
Bc. Radek Náplava Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Pneumatický systém nákladních vagónů typu FANOO
(Pneumatic System of Freight Wagons FANOO Type)
Ing. Petr Hanák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Příspěvek ke zkoumání statických a dynamických vlastností regulovaného elektrohydraulického pohonu
(Contribution to Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Controlled Electro-Hydraulic Drive)
Ing. Radim Řepka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Analýza chování kapaliny v cisterně
(Analysis of the Behavior of the Liquid in the Tank)
Bc. Václav Novák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Diagnostika hydraulického obvodu pily
(Diagnostics of Hydraulic Circuit of Sawing Machine)
Bc. Tomáš Zajíček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Doprava paliva
(Transportation of the Fuel)
Bc. Adam Selvek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Hydraulický pohon pecních vrat
(Hydraulic Drive of Furnace Door)
Bc. David Král doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Hydraulický pohon sklápění zásobníku
(Hydraulic Drive of Tilting Reservoir)
Ing. Marek Hromádka Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Chlazení silničního vozidla
(Cooling of the Road Vehicle)
Bc. Pavel Čajka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření a vyhodnocení ztrátového součinitele na vzduchové trati
(Measurement and Evaluation of the Local Losses Coefficient on the Air Line)
Bc. Rostislav Martiník doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření průtokové charakteristiky rotačního převodníku
(Measurement of Flow Characteristic of Rotary Converter)
Bc. Robert Přikryl doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bachelors
Měření základních charakteristik plunžrového čerpadla na demonstračním zařízení Armfield FM53
(Measurement of the Plunger Pump Characteristics on the Armfield FM53 Demonstration Unit)
Bc. Jiří Navrátil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Měření ztrát na T-kusu při změnách směru proudění na vodní trati
(Measuring Losses of T-piece During Changes in Direction of Flow on Water Line)
Bc. Lukáš Lazorišák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Metody měření průtoku na vzduchové trati
(Methods of Flow Measurement on the Air Line)
Bc. Petr Puczok doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpacího modulu
(Design of Pump Module)
Bc. Miroslav Pavlát, DiS. doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpadel pro dopravu vody do vodojemů v oblasti Horního Hanychova
(Design of the Pumping System for the Transport of Water into the Water Reservoir Horní Hanychov)
Bc. Antonín Dorazil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Pneumatické multiplikátory
(Pneumatic Multipliers)
Ing. Marek Směja Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumatické upínání volného konce hadice na lavici pro výrobu hadicových montáží
(Pneumatic Clamping of the Free Hose Ending on the Hose Assembly Bench )
Bc. Radim Rygel Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Řízení rychlosti pneumatických motorů
(Speed Control of Pneumatic Motors)
Bc. Vojtěch Řeháček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Tlakové ventily v pneumatice
(Pressure Valves in Pneumatics)
Ing. Daniel Král Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Úplná charakteristika hydrodynamického stroje
(Full Characteristic of Hydrodynamic Machine)
Ing. Antonín Paschke Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bachelors
Vliv náhlého rozšíření na proudění kapaliny
(Influence of Sudden Expansion on Fluid Flow)
Bc. Adam Nevřela Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bachelors
Aplikace HD podobnosti při návrhu hydrodynamického čerpadla
(Applications of Hydrodynamic Similarity in the Design of Hydrodynamic Pumps)
Ing. Jiří Nemrava doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Doprava studené vody pro centrální klimatizaci velmi hlubokých dolů
(Cold Water Transport for Central Air Conditioning of Very Deep Mines)
Ing. Michal Příhoda prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Masters
Dynamika hydraulického obvodu uzlu zatěžkávacích desek na slévárenské lince
(Dynamics of Hydraulic Node Circuit of Loading Plates on Foundry Line)
Ing. Bohuslav Munduch doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Hydraulický lis automobilových chladičů
(Hydraulic Press of Car Coolers)
Ing. Marek Slawik Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon lisu automobilového vybavení
(Hydraulic Drive of Press Car Equipment)
Ing. David Švrčina Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Kavitace v armatuře
(Cavitation in the Armature)
Ing. Jan Pavelčák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Lineární elektrohydraulický pohon zvedané plošiny
(Linear Electro-hydraulic Drive of Lifting Platform)
Ing. Jakub Glinz doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Matematické modelování proudění v kulovém ventilu
(Mathematical Modeling of Flow in the Ball Valve)
Ing. Jiří Rak doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Modelování proudění v armatuře
(Modeling of the Flow in the Armature)
Ing. Miroslav Soumar Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Modelování proudění vzduchu v odlučovači popílku
(Modeling of Airflow in the Fly Ash Separator)
Ing. Vojtěch Janík Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Modelování rozstřiku reagentu a chemizmu technologie SNCR
(CFD Simulation of Droplet Injection and Chemical Reaction of SNCR Technology)
Ing. Petr Vacula doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického pohonu krokového mechanismu vrtné soupravy
(Hydraulic Design of Drilling Rings Walking Mechanism)
Bc. Jakub Martinek doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Návrh nůžkové zdvihací plošiny pro kamionové soupravy
(Proposal of Scissor Lifts for Truck Kits)
Ing. Ondřej Havránek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh testovacího zařízení pro filtraci hydraulických kapalin
(Design of Testing Equipment for Filtration of Hydraulic Liquids)
Ing. Petr Kadlček doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Masters
Numerické modelování kontrakce a expanze proudu spalin na vstupu a výstupu trubkového chladiče plynu
(Numerical Modeling of Contraction and Expansion of the Gas Stream at the Inlet and Outlet of the Tubular Gas Cooler)
Ing. Viktor Polášek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudu vody sprchovací tryskou hasicí věže koksárenské baterie
(Numerical Modeling of Water Flow Through Nozzle Spray of the Fire Tower of Coke Battery)
Ing. Václav Henek Ing. Adam Bureček, Ph.D. Masters
Pneumatický systém gravitačního dopravníku palet
(Pneumatic System of Gravitational Pallet Conveyor)
Ing. Ladislav Bakay Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Pneumatický systém zařízení pro dávkování šroubů
(Pneumatic System of Screws Dosing Equipment)
Ing. Milan Pospíšil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Průtok těsnicí spárou disku oběžného kola HD čerpadla
(Leakage Flow Through the Stator-Rotor Sealing Gap of Hydrodynamic Pump)
Ing. Tomáš Vydomus doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Simulace proudění v míchací nádrži
(CFD Simulation of Flow in Mixing Tank)
Ing. Tomáš Sedláček doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Masters
Spolehlivost pneumatických systémů
(Reliability of Pneumatic Systems)
Ing. Martin Zanina prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Zařízení pro spojování protahovacích trnů
(Device for Broaches Connection)
Bc. Michal Lesák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Diagnostika hydrauliky stroje na výrobní hale s lisy
(Diagnostics of Machine Hydraulics for the Production Hall with Presses)
Bc. Radek Náplava doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Experimentální ověření charakteristik pneumatických membránových motorů
(Experimental Verification of the Characteristics of Pneumatic Diaphragm Motors)
Ing. Petr Hanák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Hydraulický pohon lisu tramvajových náprav
(Hydraulic Press Drive of Tram Axles.)
Ing. Ondřej Vykoukal Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Hydraulický pohon tlačky vývalků
(Hydraulic Drive of Rolled Billets Pusher)
Bc. Martin Zimák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky plunžrového čerpadla
(Measurement of Plunger Pump Characteristic)
Bc. Tibor Tomášek Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bachelors
Měření viskozity
(Viscosity Measurement)
Bc. Roman Rafaj Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Oběhový mazací systém papírenského stroje
(Circulatory Lubrication System of Paper Machine )
Bc. Jan Štroblík doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Součinitel místních ztrát různých tvarovek
(Local Loss Coefficient of Various Hydraulic Elements)
Bc. Filip Bušo Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bachelors
Elektrohydraulický systém středění svitků před rovnačkou
(Electro-hydraulic System of Coil Centering before Straightening)
Bc. Petr Komárek doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Hydraulický pohon lisu Filmpress
(Hydraulic drive for Filmpress.)
Ing. Jan Bosák Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon rychlonůžek
(Hydraulic Drive for Quick Shear.)
Ing. Vítězslav Sebera Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Hydraulický pohon válečkového dopravníku
(Hydraulic Drive of the Roller Conveyor)
Bc. Jan Liberda Ing. Daniel Himr, Ph.D. Masters
Modelování hydraulického rázu
(Modelling of the Hydraulic Shock)
Ing. Tomáš Prorok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Modelování pneumatických systémů pomocí Matlab-Simulink – Simscape
(Modelling of Pneumatic Systems Using Matlab-Simulink – Simscape)
Ing. Jaromír Kopčák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Montážní zařízení podsestavy brzdového pedálu
(Mounting Equipment of Brake Pedal Subassembly)
Ing. Tomáš Kubala Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Možnosti modelování teplotního  profilu za vodním mezichladičem stlačeného vzduchu
(Possibility of Tempereature Profile Modeling under Intercooler of Compressed Air)
Ing. Jan Schubert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Návrh olejového oběhového centrálního mazacího systému
(Design of the Oil Circulation Central Lubrication System)
Ing. Tomáš Hanko doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Numerické modelování obtékání klapky
(Numerical Modelling of the Flow over the Flap Valve)
Ing. Jiří Kukelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Ověření pracovních charakteristik pneumatického radiálního pístového motoru Parker
(Verification of Performance Characteristics of Pneumatic Rotary Piston Engine Parker)
Ing. Tomáš Hubert prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Simulace proudění vody v článku kotle
(Simulation of Water Flow in the Boiler Segment)
Ing. Václav Slavík doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Simulační analýza lineárního elektrohydraulického pohonu
(Simulation Analysis of the Linear Electro-hydraulic Drive)
Ing. Patrik Bordovský doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Vliv neizokinetického odběru na stanovení koncentrace prachu na prašné trati
(Influence of Non-kinetic Sampling for Determination of the Dust Concentration on a Dirt Track)
Ing. Martin Čumpl doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Výpočet charakteristických parametrů tvarové úpravy trubky
(Calculation of the Characteristic Parameters of Tube Shape Modification)
Ing. Jan Hanák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Interakce kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním proudění
(Fluid Structure Interaction in Case of Non-Stationary Flow)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Doctoral
Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků
(Modelling and experimental verification of the behavior of elastic pneumatic working elements)
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Cejchování clony
(Calibration of the Membrane)
Ing. David Švrčina Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Diagnostika hydraulického obvodu měřicím přístrojem Hydac
(Diagnostics of the Hydraulic Circuit by the Measuring Instrument Hydac)
Ing. Tomáš Sedláček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Fluidní svaly - vlastnosti, návrh, využití
(Fluidic Muscle - Properties, Design, Utilization )
Ing. Michal Příhoda Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Hydraulický pohon briketovacího lisu
(Hydraulic Drive of Briquetting Press)
Ing. Marek Grygar doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Hydraulický pohon krokového dopravníku
(Hydraulic Drive of Stepping Conveyer)
Ing. Marek Slawik Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Hydraulický pohon upínání koníku u soustruhu
(Hydraulic Drive for Fixing Tailstock of Turning Machine)
Ing. Vojtěch Janík Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Měření dynamických hydraulických veličin při hydraulickém rázu.
(Measurement of Dynamic Hydraulic Quantities at Hydraulic Shockwaves.)
Ing. Jiří Nemrava prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření kavitace v hydraulickém obvodě
(Measurement of Cavitation in the Hydraulic Circuit)
Bc. Michal Lesák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření místních ztrát na hydraulických prvcích - koleno a oblouk.
(Measurement of Local Losses for Hydraulic Elements -Elbow and Arc .)
Ing. Jiří Rak prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření místní ztráty na hydraulické redukci - zúžení, rozšíření.
(Measurement of Local Losses for Hydraulic Reduction - Constriction, Extension .)
Ing. Ondřej Havránek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření třecích ztrát vodní trati
(The Measurement of Frictional Losses of Water Line)
Ing. Milan Pospíšil Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Návrh pneumatické větve testovacího zařízení technologie SNCR
(Project of Pneumatic Circuit of SNCR Technology Testing Device)
Ing. Petr Vacula doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Optimalizace energeticky úsporné lineární hydraulické jednotky
(Optimisation of Linear Drive Energy Efficiency System)
Ing. Jan Pavelčák Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Pneumatické rotační motory v pohonech strojů
(Pneumatic Rotary Motors in Machine Drives)
Ing. Martin Zanina prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bachelors
Pneumatické úchopné hlavice
(Pneumatic Grippers)
Ing. Miroslav Soumar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Postřikové mazání okolků tramvají
(Spray Lubrication of Railwheels Flanges)
Petr Navrátil doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu
(Air Preparation Equipment)
Bc. Petr Indrák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Řízení polohy přímočarého hydromotoru na hydraulickém praktikátoru Parker pro proporcionální techniku
(Diagnostics Position Control of the Linear Hydraulic Motor Using the Hydraulic Practicator Parker for Proportional Technology)
Bc. Tomáš Olbert doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Speciální pneumatická posunová zařízení
(Special Pneumatic Feed Equipment )
Ing. Bohuslav Munduch Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Stanovení obsahu vzduchu v oleji
(Determination of Air in Oil)
Ing. Václav Henek doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Účinnost filtračních elementů
(Efficiency of Filter Elements)
Ing. Petr Kadlček doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Určení odporu porézního prostředí
(Determination of the Porous Medium Resistance)
Ing. Viktor Polášek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Vliv tvaru lopatky radiálního oběžného kola na charakteristiky odstředivého čerpadla
(Effect of the Shape of the Radial Impeller Blades on the Characteristics of Centrifugal Pump)
Ing. Tomáš Vydomus doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Vzduchové nože a trysky
(Air Knives and Nozzles)
Ing. Ladislav Bakay Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Elektrohydraulický pohon dýhovacího lisu
(Electrohydraulic Drive of Heated Veneer Press )
Bc. Michal Kuric doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Elektrohydraulický pohon převážecího vozíku na svitky
(Electrohydraulic Drive of Transfer Car for Steel Coil )
Bc. Hana Vávrová doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Hydraulika stříhadla profilů
(Hydraulic of Profile Cutting)
Bc. Martin Bereza Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Modelování dynamiky plamene.
(Modelling of Flame Dynamics.)
Bc. Ondřej Štěpánek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Modelování proudění v článku kotle
(Modelling of Flow in Boiler Cell)
Bc. Marek Mamica doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Návrh armatur dávkovače pro dopravu vody pro centrální klimatizaci dolů
(Design of Dosing Equipment Fittings for the Transport of Water for Mine Central Air Conditioning)
Bc. Tomáš Vaníček prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Masters
Návrh hydrostatického pohonu pojezdu malého zemního stroje
(Proposal of Hydrostatic Travel Drive for Small Earthmoving Machine)
Bc. Vladimír Pešl doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Návrh zkušebního stavu pro zkoušení proporcionálních ventilů
(Design of Test Stand of Hydraulic Proportional Valves)
Bc. Ervín Kostka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Optimalizace hydraulického systému lisu Mannesmann Meer
(Optimization of Hydraulic Circuit for Press Mannesmann Meer)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Optimalizace proudění páry v hasící věži koksárenské baterie
(Optimization of the Vapor Flow in the Fire Tower of Coke Battery)
Bc. Radek Adamec doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Pneumatické proporcionální řízení - druhy, prvky, ověření vlastností experimentem
(Pneumatic Proportional Control – Types, Components, Experimental Properties Testing)
Bc. Jiří Wantulok Ing. Miloslav Žáček Masters
Pneumatické upínání a posuv obrobků při frézování
(Pneumatic Clamping and Workpiece Feed at Milling Operation)
Bc. Oldřich Zapletal Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Pneumatický polohovací mechanismus bubnu pračky
(Pneumatic Positioning Mechanism of Washing Machine Drum)
Bc. Petr Matějka Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Pneumatický rotační pístový motor
(Pneumatic Rotary Piston Motor)
Bc. Martin Fus prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Pneumatický systém nákladního vagónu
(Pneumatic System of Freight Wagon)
Bc. Adam Urbanec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Určení tlakové ztráty na tvarovkách v potrubí s využitím numerického modelování
(Determination of Pressure Losses in Pipe Fittings Using Numerical Modeling)
Bc. Martin Petráš doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Vliv teploty a tlaku čerpaného média na kavitační podmínky čerpadel.
(Influence of Pumped Medium Temperature and Pressure on Pump Cavitation Conditions.)
Ing. Josef Dobeš prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Vyšetření vlivu tvaru lopatky radiálního oběžného kola na charakteristiky odstředivého čerpadla s využitím numerické modelování proudění
(Investigation of the Pump Performance with Alternative Impellers Using Numerical Modelling)
Bc. Jan Kocur doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Zkoušení pneumatických rotačních motorů
(Testing of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Jiří Škrabal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Zkušební zařízení plynových vzpěr
(Test Bench of Gas Struts)
Bc. Tadeusz Czapla Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů
(Modelling of flow with consider of influence of surface wetting)
Ing. Barbora Frodlová prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Doctoral
Modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle
(Numerical Simulation of the Flow in Hydrodynamic Pump)
Phan Tran Hong Long doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Doctoral
Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích
(Numerical modelling of fluid flow with heat transfer and combustion in the industrial applications)
Ing. Jaroslav Krutil prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Doctoral
Vyšetřování parametrů hydraulických strojů s využitím numerických metod
(Investigation of hydraulic machines parameters with applications of numerical methods)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Hydraulický pohon zařízení na výrobu vápna
(Hydraulic Drive for Lime Productions Equipment)
Ing. Patrik Bordovský doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Manipulační zařízení s pneumatickým svalem
(Handling Device Driven by Fluidic Muscle )
Ing. Tomáš Hubert prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bachelors
Měření charakteristik prvků na hydraulickém praktikátoru
(Measurement of Elements Characteristics Using the Hydraulic Practicator )
Ing. Martin Čumpl doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Měření silového účinku proudu kapaliny
(The Measurement of Force Effect of Liquid Flow)
Ing. Tomáš Prorok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření součinitele místních ztrát různých ventilů na vzduchové trati
(Measurement of the Local Losses Coefficient for Various Valves on the Air Line)
Ing. Jan Bosák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření viskozity oleje rotačním viskozimetrem
(Viscosity Measurement by Rotary Viscometer)
Bc. Ondřej Tošenovský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Oběhové mazání velkých převodovek
(Circulation Lubrication System of Heavy Gearbox)
Ing. Vítězslav Sebera Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Optimalizace hydraulického systému pohonu krokové pece
(The Analysis and Optimization of Hydraulic Drive of Walking Beam Furnaces)
Bc. Jan Liberda Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Pneumaticky ovládaná závora pro vjezd na parkoviště.
(Pneumatic Controlled Bar of Car Park Gate)
Ing. Tomáš Kubala Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Pneumaticky ovládané zařízení na vysekávání plochých těsnění
(Pneumatic Controlled Device for Flat Seals Cutting out)
Bc. Pavel Hruška Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Přehled softwarových nástrojů pro kreslení a výpočet pneumatických systémů
(Summary of Software Tools for Designing and Calculation of Pneumatic Systems)
Bc. Petr Komárek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Vysokotlaká čerpadla na vodu
(High Pressure Pump for Water)
Ing. Jakub Glinz Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Vyšetření charakteristiky čerpadla za různých provozních podmínek
(Investigation of Pump Characteristic Curve Under Various Operational Conditions)
Ing. Jaromír Kopčák doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Vyšetření odporu a vztlaku při obtékání těles různého tvaru
(Investigation of Drag and Lift Coefficient During the Flow over Different Bodies)
Ing. Jiří Kukelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro sycení kapaliny vzduchem
(Equipment for Air Saturation of Water)
Ing. Jan Schubert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Zkušební zařízení a metodika měření pro membránový pneumomotor
(Testing Device and Measurement Methodology for Diaphragm Actuator)
Ing. Václav Slavík prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bachelors
Zkušební zařízení pro testování ventilů
(Stand for Valve Testing)
Bc. Jakub Martinek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Analýza změny konstrukce sušícího nástavce s ohledem na teplotní pole
(Analysis of the Change Construction the Drying Adapter on the Temperature Field)
Jan Dobeš doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Dynamika hydraulického obvodu pro zkoušení důlních mechanizovaných výztuží
(Dynamics of Hydraulic Circuit for Testing of Mining Mechanical Supports)
Bc. Jan Byrtus doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Elektrohydraulické ovládání letištních vrat
(Electro-Hydraulic Control of Airport Gates)
Ing. Václav Daněk doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Elektrohydraulické řízení chladicího zařízení mobilního stroje
(Electro-Hydraulic Control of the Mobile Machine Cooler)
Bc. Michal Galuška doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Elektrohydraulické řízení vstřikovacího lisu na plasty
(Electro-hydraulic Control of Injection Moulding Machine for Plastic)
Bc. Jaroslav Kovář doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Elektrohydraulický pohon zařízení pro překlápění ingotů
(Electro-hydraulic Drive of Ingots Tipper Machine)
Bc. Zdeněk Kubáň doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Energetická hlediska provozu pneumatických systémů
(Energy Aspects of Pneumatic Systems Operation )
Bc. Jakub Mrovec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Hydrostatický pohon pokladače kolejových polí
(Hydrostatic Drive for Platelayer Machine.)
Ing. Jakub Dufka Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh zařízení pro dopravu studené vody pro centrální klimatizaci dolu
(Design of Cool Water Pumping System for the Central Coal Minery Air Conditioning )
Bc. Petr Krč prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Masters
Řešení přestupu tepla při proudění plynu v EGR chladiči
(Heat Transfer Solution In Case of Gas Flow in ERG Cooler )
Bc. Lukáš Mohler prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Synchronizace chodu lineárních hydromotorů
(The Synchronization Operation of Linear Hydromotors)
Ing. Petr Náplava Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Tlumení přímočarých pneumomotorů v koncových polohách
(Cushioning at the End of Pneumatic Cylinder Stroke)
Bc. Jan Beněk Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Vysokotlaké membránové čerpadlo s pneumatickým pohonem
(High Pressure Diaphragm Pump With Pneumatic Drive)
Bc. Milan Zlámal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Masters
Zastavování pneumatického válce v mezipoloze - porovnání možných způsobů řešení, přesnost, spolehlivost.
(Pneumatic Cylinder Intermediate Position Stopping - Different Design Comparison, Accuracy, Reliability.)
Bc. Jakub Martynek Ing. Miloslav Žáček Masters

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Elektrohydraulický pohon zvedání valníku za rovnačkou
(Electro-hydraulic Drive of Rolling Table behind Straighten Machine)
Bc. Hana Vávrová doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Hodnocení znečištění pracovní kapaliny
(The Evaluation of Pollution in Working Liquid)
Bc. Tomáš Vaníček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Měření dynamického průtoku při hydraulickém rázu na vodní trati
(Dynamic Flow Rate Measurement in Case of Water Hammer on Water Circuit.)
Bc. Marek Mamica prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Měření na vzduchové trati, stanovení součinitele místních ztrát pro vybrané prvky
(Measurement of Air Circuit, Determination of Local Hydraulic Losses for Selected Components)
Bc. Jiří Morávek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Měření tokových křivek plastických maziv
(The Measurement of Flow Curves for Plastic Grease)
Ing. Josef Dobeš doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Možnosti řešení pohonů nástavby malého rýpadla
(The Drive Solutions Superstructure of Small Excavators)
Bc. Martin Fus Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpadel pro dopravu pitné vody mezi ČS Lužná a vodojemem Lužná
(Design of Pumps for the Drinking Water Transport between the Pumping Station Lužná and Water Reservoir Lužná)
Bc. Jan Kocur doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh kompresorové stanice pro technologii SNCR
(Project of Compressor Set for SNCR Technology)
Bc. Jiří Wantulok doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Návrh pneumatického chapadla pro střihání pinů součástek
(Design of Pneumatic Gripper for Pin Parts Cutting)
Ing. Jan Hanák Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Návrh pneumatického obvodu pro otvírání bočních dveří nákladního vagonu
(Design of Pneumatic Mechanism for Opening of Wagon Side Gate )
Bc. Adam Urbanec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Oběhové mazání s progresivními rozdělovači
(The Circulating Lubrication with Progressive Distributors)
Ing. Tomáš Hanko doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Optimalizace teploty pracovní kapaliny lisu 500t, vodní strana
(Optimization of the Working Fluid Temperature of the Press 500t, Water Side)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bachelors
Pneumatické ovládání uzávěru skladovacího bunkru
(Pneumatic Control of Storage Shelter Lock)
Bc. Zdeněk Schindler Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Pneumatický mechanismus přísuvu dna vyfukovací formy
(Pneumatic Mechanism of Blowing Mould Feed Motion )
Bc. Ondřej Štěpánek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumaticky poháněné zavírání vlakových dveří
(Pneumatic Mechanism for closing of Train Door )
Bc. Tadeusz Czapla Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumohydraulický pohon svařovacího automatu
(Airhydraulic Drive for Welding Automat)
Bc. Martin Bereza Dr. Ing. Miroslav Bova Bachelors
Systémy mazání ložisek olejovou mlhou
(Systeme of Spray Lubrication of Bearings)
Bc. Ervín Kostka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bachelors
Univerzální pneumatický upínač obrobků na stole frézky
(Universal Pneumatic Fixture for Milling Machine)
Bc. Oldřich Zapletal Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Vliv obsahu vzduchu na hydraulický ráz
(Influence of Air Content on Water Hammer)
Bc. Radek Adamec prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Výpočet hlavních rozměrů pístového čerpadla
(Design of the Main Parameters of the Piston Pump)
Bc. Vladimír Pešl doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro měření silového účinku vodního paprsku
(Equipment for the Measurement of the Force Effect of the Water Jet )
Bc. Martin Petráš Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Zkušební zařízení pneumatických rotačních motorů
(Test Equipment for Pneumatic Gear Motors)
Bc. Jiří Škrabal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bachelors
Elektrohydraulický lineární pohon vakuovacího zařízení
(Electro-hydraulics Linear Drive of Vacuum Equipment )
Ing. Marie Kopecká doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace
(Laboratory Equipment for the visualization of the Rise and the Development of Cavitation)
Ing. Sabina Babejová Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Hydraulický pohon tažné kočky zařízení pro závěsnou dráhu
(Hydraulic Drive for Monorail Equipment Crab)
Ing. Miroslav Tomanec doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Hydraulický pohon tlačky u děrovacího stroje
(Hydraulic Drive of Pusher at Piercing Machine)
Bc. Martin Sglunda doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Manipulátor pro manipulační zásobník – pracovní místo x-y-z
(Manipulator for Supply Bin – Workplace x-y-z)
Ing. Tomáš Kusák Ing. Miloslav Žáček Masters
Matematické modelování vzniku a vývoje vodní kavitace v jednoduchém prvku
(Mathematical Modelling of the Rise and the Development of Cavitation in simple Component )
Ing. Daniel Bílý Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Masters
Měření průtokových charakteristik pneumatických prvků pomocí programu Matlab-Simulink
(Measurement of Pneumatic Components Flow Characteristics by Software Matlab - Simulink)
Ing. Aleš Paluzga Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Modelování sací a dopravní výšky čerpadla v programu Matlab
(Modelling of Pump Lift and Head of Delivery in Programme Matlab)
Ing. Marek Kovács prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Napínání dopravníkového pásu pomocí pneumatického válce
(Conveyer Strand Tensioning via Pneumatic Cylinder)
Ing. Peter Petrák Ing. Miloslav Žáček Masters
Návrh hydraulického pohonu hydraulické ruky a posilovače řízení mobilního stroje
(Proposal of Hydraulic Arm and Power Steering for Mobile Maschinery)
Ing. Martin Bielak Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh hydrostatického a pracovního hydraulického obvodu smykem řízeného kolového nakladače
(Design of Propel and Working Hydraulic Circuit for Skid Steer Loader)
Ing. Michal Janík Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh silové regulace lineárního servopohonu
(Proposal of Hydraulic Power Control Circuit with Proportional Valve)
Ing. Martin Mazáč Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Optimalizace proporcionálního řízení soustavy pro odebírání forem
(The Optimisation of the Proportional Control System for Removing Moulds)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Projekční návrhy axiálních hydrostatických ložisek
(Design Projects of Axial Hydrostatic Bearings)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Aplikace modelu proudění v oblasti ekologie
(Application of Flow Modšel in the Area of Environment)
Ing. Pavel Platoš, Ph.D. prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Měření místních ztrát – kolena, skládání kolen
(The Measurement of Local Losses - Bends, Composition of Bends)
Ing. Jakub Dufka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření místních ztrát - kompenzační smyčka, změna průřezu
(The Measurement of Local Losses - Compensating Pipe, Sudden Contraction. Abrupt )
Bc. Petr Krč Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Měření modulu pružnosti hadice v závislosti na tlaku
(Measurement of Hose Compressibility Module in Dependence on Pressure )
Bc. Michal Galuška doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Měření tlaku a průtoku při hydraulickém rázu
(Pressure Measurement due to Water Hammer)
Pavel Bártek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bachelors
Návrh čerpadel pro přečerpávání splaškových vod v areálu Vědecko – technologického parku v Ostravě
(Design of Waste Water Pumping System in the Area of Ostrava Science and Technology Park)
Radomír Pospíšil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Návrh stendu pro ověřování deltap-Q charakteristik plazmového hořáku
(Design of Experimental Equipment for Investigation of Plasma Torch deltap-Q Performance Curve )
Bc. Zdeněk Kubáň doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bachelors
Návrh vysokotlaké zkoušečky pro tlak 200 MPa a průtok 3 dm3.min-1
(High Pressure Tester Design for Parameters of p=200 MPa and Qv= 3 dm3min-1 )
Bc. Jan Byrtus doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bachelors
Ověření vlivu rychloodvzdušňovacího ventilu na rychlost pneumomotoru
(Verification of Quick Exhaust Valve on Pneumatic Cylinder‘s Speed)
Ing. Petr Náplava Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bachelors
Pneumatický lis s možností nastavení síly
(Pneumatic Press with Adjustable Workforce)
Bc. Jaroslav Kovář Ing. Miloslav Žáček Bachelors
Posouzení zařízení pro vysokotlaký ostřik okují z bramek při výrobě plechu
(Evaluation of High Pressure System for Slabs Descaling)
Ing. Václav Daněk doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bachelors
Výpočet a měření ztrát v olejovém okruhu šroubového kompresoru a jeho optimalizace
(Calculation and Measurement in Oil Circuit of Screw Compressor and its Optimalization)
Bc. Michal Tomiška doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bachelors
Výpočet hydraulického okruhu s uvažováním místních a třecích ztrát užitím programu SiteFlow
(Solution of Hydraulic Circuit Making Account of Local and Friction Losses Using SiteFlow Programme)
Bc. Jakub Mrovec prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bachelors
Analýza dynamického chování pneumatického kyvného motoru
(Dynamic Analysis of Pneumatic Rotary Actuator)
Ing. Radim Řepka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Bezpečné mechatronické systémy požárních předělů
(Safe Mechatronic Systems of Fire Barriers )
Ing. Jiří Ryška doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Dynamika hydraulického obvodu brusky předvalků
(Dynamics of Hydraulic Circuit of Semi-Finished Product Grinding Machine)
Bc. Libor Misiarz doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters
Elektrohydraulické systémy přítlaku běhounů kuželových mlýnů KTM 800
(Electro-Hydraulic Systems of the Pushing of Grinding Sliders for Conical Mills KTM 800)
Ing. Patrik Šlapák doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Experimentální a numerické řešení hydraulického rázu užitím programu SimHydraulics
(Experimental and Numerical Solution of the Hydraulic Shock Wave Using SimHydraulics Programme)
Bc. Jan Dojčán prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Hydraulický pohon nástavby kolejového pluhu
(Hydraulic Drive of Track Plough Body)
Ing. Viktor Šmerda Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Lineární elektrohydraulické pohony zvedaných pódiových stolů 2x12 m
(Linear Electro-Hydraulic Drives of Lifted Platform Tables 2 x 12 m)
Ing. Viktor Hlubinka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Modelování proudění ve výměníku - náhrada žebrovaných trubek za trubky hladké
(CFD Simulation of Flow in Heat Exchanger – Utilization of Ribbed Pipe Instead of Standard Pipe)
Ing. Michal Polák doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Masters
Modernizace a rekonstrukce hydraulického pohonu posuvu válcovacích stolic na provoze válcovny drátů a jemných profilů
(Renovation and Reconstruction of Hydraulic Drive for Rolling Mills Shift at Wire Rod and Fine Profile Mill)
Bc. René Nytra Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Možnosti simulace přisávání plynné fáze v ejektoru (součást klimatizačního okruhu automobilu)
(Possibilities of Numerical Simulation of Gaseous Mixing in Ejector (Component of Car Conditioning Circuit))
Ing. Petr Abrahámek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Masters
Návrh hydraulického obvodu pro pohon mobilního žacího stroje INZECO 1200
(Hydraulic Circuit for Drive of Two-Drum Mobile Mower INZECO 1200)
Bc. Petr Košař Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh hydraulických pohonů bouracího stroje
(Proposal of Hydraulic Drive of Wrecking Machine )
Ing. Luděk Dočkal Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Masters
Návrh hydrauliky a jejího rozvodu pro vyvažování válců na válcovacích stolicích KJT
(Design of Hydraulics and Hydraulic System for Rolls Adjustment at Rolling Mill KJT)
Ing. Leon Michejda Dr. Ing. Miroslav Bova Masters
Návrh pneumatického obvodu pro řízení přímočarého vratného pohybu elektrody
(Design of Pneumatic Circuit for Straight-Line Reciprocating Motion Control of Electrode)
Ing. Jaroslav Krutil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Numerické modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle
(CFD Simulation of Flow in Hydrodynamic Pump)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Masters
Pneumatický mechanismus pro obracení trámů při hoblování
(Pneumatic Mechanism for Balk Turning at Planning)
Ing. Daniel Byrtus Ing. Miloslav Žáček Masters
Porovnání dvou způsobů modelování pneumatických mechanismů
(Comparison of Two Methods of Pneumatic Mechanisms Simulation )
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Masters
Projekční návrhy hydrostatických ložisek obráběcích strojů
(Projection Designs of Hydrostatical Bearings for Machine-Tools)
Ing. Václav Maňák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Masters
Rozbor způsobů hydraulické synchronizace realizované pomocí děličů průtoku
(Analysis of Hydraulic Synchronization Methods Realized by Flow Dividers Utilization )
Ing. Pavel Panáček doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Masters
Simulace frekvenčních charakteristik potrubí
(Simulation of Pipe Amplitude Frequency Characteristics)
Ing. Ladislav Šeděnka doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Masters

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Hydraulické zařízení pro montáž pouzder hydraulických válců
(Hydraulic Equipment for the Assembly of the Cases of Hydraulic Cylinders)
Jan Mašek Bachelors
Měření hydraulických veličin při neustálém proudění stlačitelné kapaliny
(Hydraulic Parameters Measurement in Case of Unsteady Compressible Fluid Flow)
Ing. Sabina Babejová Bachelors
Měření charakteristik paralelně řazených ventilátorů na vzduchové trati, regulace průtoku frekvenčním měničem, cejchování průřezového měřidla průtoku na vzduchové trati
(Measuring of Characterization for Parallel Fan of Situated in Air Circuit, Flow Control by Frequency Converter, Calibration of Cross-Measure Flow in Air Circuit)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bachelors
Měření charakteristiky čerpadla při změně otáček a hydraulických ztrát vložených prvků na vodní trati
(Measuring of Pump Characterization with Change of Speed and Hydraulic Loses of Elements in Water Circuit)
Ing. Marie Kopecká Bachelors
Měření místních ztrát na vodní trati - ventil, kohout
(The Measurement of Local Losses on Water Way - Valve, Cock)
Ing. Tomáš Kusák Bachelors
Měření místních ztrát vložených prvků na vzduchové trati, měření teploty vzduchu, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Measuring of Local Hydraulic Loses in Air Circuit, Measuring of Temperature, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Martin Bielak Bachelors
Měření parametrů pneumatického mechanizmu, snímače, přístroje a jejich využití
(Measurement of the Pneumatic Mechanism, Sensors, Apparatuses and Utilization them)
Bc. Lukáš Mohler Bachelors
Měření třecích ztrát na vodní trati
(The Measurement of Friction Losses on Water Way)
Ing. Marek Kovács Bachelors
Měření veličin pneumatických mechanismů pomocí programu Matlab-Simulink
(Measurement of Pneumatic Mechanisms Parameters Using Software Matlab-Simulink)
Ing. Aleš Paluzga Bachelors
Návrh centrálního mazacího systému lisu
(Design of the Central Lubrication System of the Press)
Bc. Martin Sglunda Bachelors
Návrh hydraulického pohonu silničního tandemového vibračního válce
(Design of Hydraulic Drive for Road Tandem Vibrating Rollers)
Ing. Michal Janík Bachelors
Návrh pneumatického ejektoru pro odsávání vakuové komory
(Design of Pneumatic Ejector for Vacuum Chamber Exhaustion)
Jan Dobeš Bachelors
Návrh podávacího zařízení nůžek pro sekání kabelů
(Design of Cable Cutter Feeding Mechanism)
Teodor Kroupa Bachelors
Návrh polohové regulace lineárního servopohonu
(Design of the Position Control of the Linear Servo-Driver)
Ing. Martin Mazáč Bachelors
Návrh posuvného mechanismu k měření rychlostního profilu z ventilátoru pomoci Pitotovy a Prandtlovy trubice, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Design of Advance Mechanism for Measuring of Velocity Profile by Pilot and Prandtl Tube, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. Bachelors
Pneumatický mechanizmus pro obrábění součástí o 90stupňů a překonání výškové diference mezi dopravníky
(Penumatic Mechanism for Turning of Half-reverse of Component and Overruling of Heigh Difference Between Two Conveyers)
Ing. Peter Petrák Bachelors
Reologické vlastnosti maziva
(Rheological Properties of Lubricant)
Ing. Daniel Bílý Bachelors
Vícepolohové nastavení zdvihu dopravníku pomocí pneumatických prvků
(Multipositional Lifting Positioning Conweyer by means of Pneumatic Elements)
Ing. Martin Scheier Bachelors
Výpočet a experimentální ověření součinitele tření ve vedení stlačeného vzduchu
(Calculation and Experimental Verification of Pneumatic Pipelines Friction Factor)
Bc. Jakub Martynek Bachelors
Analýza pojistného ventilu matematickými metodami
(Analysis of Safety Valve Using Mathematical Methods)
Bc. Radoslav Marák Masters
Dynamické vlastnosti obvodu s dlouhým potrubím
(Dynamic Properties of Circuit with Long Pipe)
Bc. Barbora Palíková Masters
Elektrohydraulický pohon zkušebního zařízení na testování automobilových tlumičů
(Electrohydraulic Drive of Test Stand for Testing of Car Shock Absorbers)
Bc. Martin Puda Masters
Možnosti programového systému FLUENT pro získání sil a momentů způsobených prou- děním vzduchu na pohyblivou klapku EGR chladiče
(Determination of Forces and Moments Resulting from the Fluid Flow over the Moving EGR Cooler Flap Using the Software FLUENT)
Bc. Jan Konopka Masters
Pneumatické mechanismy při výrobě plastových oken
(Pneumatic Mechanisms for the Plastic Windows Production)
Bc. Jiří Milata Masters
Pneumatický manipulační mechanismus s vakuovými přísavkami
(Pneumatic Handling Mechanism with Cacuum Suckers)
Bc. Jan Langer Masters
Pneumatický mechanismus zařízení na oddělení vtokového zbytku při vstřikování plastových výlisků
(Pneumatic Unit of Equipment for Rest of Plastic Moulding Gating Section)
Bc. Jan Ledvina Masters
Pneumatický pohon nákladního výtahu
(Pneumatic Drive of the Hoist)
Bc. Jaroslav Kyselý Masters
Simulace nadzvukového proudění v důsledku tepelné expanze proudícího média
(Numerical Simulation of the Supersonic Flow Generated by the Thermal Expansion of the Fluid)
Bc. Borek Kučera Masters
Úsporný elektrohydraulický pohon osobního výtahu
(Economical Electro-Hydraulic Drive of the Passenger Elevator)
Bc. Marek Hruška Masters
Energeticky úsporný hydraulický systém s převahou hmotného zatížení
(Energy Saving Hydrostatic System for Lifting and Sinking of Mass Loading)
Ing. Erik Stonawski, Ph.D. doc.Pavlok Doctoral
Metodika návrhu, simulace a experimentální ověření pneumatických systémů
(Methodology of the Design, Simulation and Experimental Verification of Pneumatic Systems)
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. prof.Kopáček Doctoral
Metody matematického a fyzikálního experimentu v proudění tekutin
(Methods of the Mathematical and Physical Modeling in the Fluid Flow)
Ing. Petr Fabian doc.Drábková Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Cejchování průřezových měřidel průtoku na vodní trati s regulací průtoku čerpadlem s regulací otáček
(Calibration of the Orifice Flowmeters on the Water Circuit with Flow Rate Regulation Using Control Revolution Pump)
Ing. Radim Řepka Bachelors
Dieselová vysokotlaká čerpadla: optimalizace systému zpětné sledovatelnosti ve vzorové skladbě
(High-pressure Diesel Pumps: Exemplary Construction of Optimalization of Back Educibility System)
Ing. Jiří Ertel Bachelors
Experimentální porovnání tlakové ztráty mazacího systému pro pulzující a ustálený průtok
(Experimental Comparison of Pressure Lose of Pulsation or Steady Flow in Lubricating System)
Bc. Petr Košař Bachelors
Experimentální zařízení pro měření odporů a charakteristik pneumatických průtočných prvků
(Experimental Device for Measuring of Resistences and Characteristics of Pneumatic Throat Valves)
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bachelors
Hydraulický pohon mobilního domíchávače betonu
(Hydraulic Drive of Agitation Truck for Cement Concrete)
Ing. Miroslav Tomanec Bachelors
Měření hydraulického rázu v závislosti na době uzavírání ventilu
(Measuring of Hydraulic Shock in Dependence on Vale Close Time)
Ing. Jiří Ryška Bachelors
Měření hydraulických ztrát na vodní trati, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Measurin of Hydrulic Losen in Water Circuit, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Daniel Byrtus Bachelors
Návrh odorizačního čerpadla
(Concept of Odorisation Pump)
Ing. Viktor Hlubinka Bachelors
Návrh rozvodů vody pro plazmový hořák
(Design of Water Distribution for Plasma Burner)
Ing. Jaroslav Krutil Bachelors
Návrh rozvodů vzduchu pro plazmový hořák
(Design of Air Distribution for Plasma Burner)
Bc. Michal Paťava Bachelors
Návrh vyvažovacího systému hydraulické lunety
(Concept of Balancing System of Hydraulic Steady)
Ing. Viktor Šmerda Bachelors
Návrh zdroje tlaku pro hydraulické pohony na zařízení pro plynulé odlévání oceli
(Design of Hydraulic Aggregate for Hydraulic Actuators on Continuous Steel Casting Equipment)
Ing. Michal Polák Bachelors
Pneumatické ovládání uzavírací armatury
(Pneumatic Actuating of Stop Valve)
Ing. Pavel Panáček Bachelors
Pneumaticky ovládaný rozdělovač proudu sypkého materiálu do více stanic
(Flow Distribution of Loose Material Among Some Station by Means of Pneumatic Controlled Preader)
Ing. Leon Michejda Bachelors
Pneumatický razící mechanismus pro dělení materiálů
(Pneumatic Mechanism for Partitioning of Materials)
Ing. Luděk Dočkal Bachelors
Posouzení čerpacího systému a návrh nových čerpadel
(Analysis of Pumping System and Concept of New Pumps)
Ing. Petr Abrahámek Bachelors
Postup návrhu akumulátorového pohonu s využitím počítačové podpory
(Computed Aided Design Procedure of Hydraulic Accumulator Propulsion)
Bc. René Nytra Bachelors
Stanovení nestacionárního průtoku metodou měření tlakové diference snímačem HL-Z Honeywell na cloně - návrh laboratorní úlohy
(Determination of Unsteady Flow by Measuring of Pressure Difference on Orifice Method by Means of HL-Z Honeywell Sensor - Concept of Labour)
Ing. Ladislav Šeděnka Bachelors
Statická průtoková charakteristika dávkovače pro hydraulickou dopravu
(Static Flow Characteristics of Dosing Machine for Hydraulics)
Ing. Patrik Šlapák Bachelors
Vyhodnocení frekvenčního spektra z naměřeného časového záznamu plunžrového čerpadla
(Interpretation of Frequency Characteristics from Measured Time Data Record from Plunger Pump)
Bc. Libor Misiarz Bachelors
Vyšetření různých provozních stavů čerpacího systému
(Investigation of Various Operating Conditions of the Pumping System)
Bc. Martin Chudárek Bachelors
Vyšetření různých provozních stavů modelu čerpacího systému
(Investigation of Various Operating Conditions of Pumping System)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. Bachelors
Zkušební a experimentální zařízení pneumatických přímočarých motorů
(Test and Experimental Device of Linear Pneumatic Actuators)
Ing. Václav Maňák Bachelors
2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče
(2D and 3D Analysis of the Fluid and Heat Transfer through the Bellows of the Radiator)
Ing. Radim Tomášek Masters
CFD simulace usazování pevných částic v spirálové trubce EGR Cooleru ze spalin dieselových motorů
(CFD Simulation of Solid Particles Sedimentation in Spiral Pipe of EGR Cooler from Exhaust Gas of Diesel Engine)
Ing. Jiří Vlček Masters
Elektrohydraulické pohony tavicí a ustalovací pece na hliník
(Electro-hydraulic Actuator of Furnace for Melting and Stabilization of Aluminum)
Ing. Martin Morávek Masters
Experimentální ověření pneumatických odporů a sítí
(Experimental Verification of Pneumatic Resistences and Circuits)
Ing. Pavel Raut Masters
Hydraulické pohony žíhací a mořicí linky na měděné pásy
(Hydraulic Actuators for Annealing and Staining Line for Cooper Band)
Ing. Roman Latečka Masters
Hydraulický či pneumatický pohon mobilního čerpacího agregátu na vodu a jiné tekutiny
(Hydraulic or Pneumatic drive of Water or other Liquids Pump)
Ing. Ondřej Fiala Masters
Matematická simulace a měření frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu
(Mathematic Simulation and Measuring of Frequency Characteristic of Hydraulic Circuit)
Ing. Radim Saleta Masters
Matematická simulace a měření přechodových charakteristik a odezvy na rampovou funkci hydraulického obvodu
(Mathematics Simulation and Measuring of Transient Characteristic and Response of Hydraulic Circuit on Ramp Function)
Ing. Marek Vidlák Masters
Modelování proudění chladícího média R134a ve vybraných komponentech klimatizačního okruhu automobilu. Zjištění vlivu další fáze (oleje) na tlakové ztráty
(Flow Modeling of the Cooling Fluid R134a in Chosen Components of the Air-conditioning Circuit of the Car. Discovery of second Phase Influence (Oil) on the Pressure Loses)
Ing. Ivo Horák Masters
Pneumatický manipulační mechanizmus s chapadlem
(Pneumatic Manipulating Mechanism with Grab)
Ing. Lukáš Šipula Masters
Matematické modelování průtoku plynných médií dmyšnými systémy do kyslíkového reaktoru
(Mathematical Modeling of Flow of Gaseous Media Through Blast Systems into the Oxygen Reactor)
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. doc.Kozubková Doctoral
Nestability v mezeře mezi dvěma relativně rotujícími koaxiálními válci a jejich vyšetřování
(Investigation of the Instabilities in the Gap Between Two Relative Rotating Concentrical Cylinders)
Ing. Jiří Farnik, Ph.D. doc. Kozubková Doctoral
Výzkum a modelování proudění v hydrodynamické spojce
(Research and Modeling of Fluid Flow in a Hydrodynamic Coupling)
Ing. Martin Golka doc.Kozubková Doctoral

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Experimentální stanovení charakteristik rotačního hydromotoru
(Experimental Determinationof Hydraulic of Rotary Actuator Characteristics)
Bc. Jaroslav Kyselý Bachelors
Hydraulický štípací stroj
(Hydraulic Splitting Machine)
Bc. Jan Langer Bachelors
Konstrukční návrh zkušebního zařízení pro měření dynamických vlastností lineárního servopohonu
(Design of Testing Equipment for Dynamic Characteristics Measurement of Linear Servo-drive)
Bc. Martin Puda Bachelors
Měření hydraulických veličin při neustálém proudění stlačitelné kapaliny
(Measurement of Hydraulic Quantities in Case of Unsteady Compressible Fluid Flow)
Bc. Jan Dojčán Bachelors
Návrh experimentálního zařízení pro určení součinitele místní ztráty
(Design of Experimental Equipment for Assessment of Local Loss Coefficient)
Bc. Antonín Toufar Bachelors
Návrh chladícího systému krystalizátoru pro titanové slitiny
(Design of Crystallizer Cooling System for Titan Alloy)
Bc. Jan Ledvina Bachelors
Návrh zařízení pro měření charakteristik hydrodynamické spojky
(Project of Device for Measurement of Hydrodynamic Coupling Characteristics)
Bc. Radoslav Marák Bachelors
Pneumatický mechanizmus výhybky válečkové tratě
(Pneumatic Mechanism of Roller-way Switch)
Bc. Marek Hruška Bachelors
Pneumatický mechanizmus zvedacího zařízení válečkového dopravníku
(Pneumatic Mechanism of Roller Conveyor Lifting Equipment)
Bc. Barbora Palíková Bachelors
Pneumatický vakuový mechanismus manipulačních zařízení
(Pneumatic Vacuum Mechanism of Handling Equipment)
Bc. Michal Duch Bachelors
Podmínky nasazení ekologicky šetrných kapalin v hydrostatických systémech strojů
(Specification of Environment Friendly Liquids Application in Hydrostatic Systems of Machines)
Bc. Borek Kučera Bachelors
Rozběh a brzdění přímočarého hydromotoru s hmotovou zátěží
(Start up and Breaking of Linear Hydraulic Actuator with Weight Load)
Bc. Milan Zlámal Bachelors
Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem
(Pressure Loss of Lubricating System Using Plastic Lubricant)
Bc. Jiří Milata Bachelors
Určení koeficientu místní ztráty při vzájemném spojení tvarovek a armatur
(Experimental Measurement of Loss Coefficient in Case of Connection of Various Pipe Fittings)
Bc. Jan Konopka Bachelors
Hydraulický pohon tavicí a ustalovací pece na hliník
(Hydraulic Drive of Smelting and Fixing Furnace for Aluminium)
Bc. Petr Skotnica Masters
Manipulační zařízení na dopravu vývalku mezi karuselovou pecí a děrovacím strojem ve válcovně trub
(Handling Equipment for Transport of Shapes between Carrousel Furnace and Punching Machine in Tube-Rolling Mill)
Ing. Tomáš Palubják Masters
Návrh měřicího a diagnostického pracoviště hydraulického nářadí
(Design of Measurement and Diagnostic Station for Hydraulic Tools)
Bc. Jana Richtárová Masters
Návrh zkušebního zařízení pro testování proporcionálních ventilů a servoventilů
(Design of Test Bench for Testing of Proportional Valves and Servovalves)
Bc. Marek Roman Masters
Vakuový mechanizmus pro manipulaci se skleněnými tabulemi
(Vacuum Mechanism for Glass Sheet Handling)
Bc. Petr Múčka Masters

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Elektrostatické čištění kapalin a jeho vztah k proaktivní údržbě hydraulických zařízení
(Electrostatic Liquid Cleaning and Its Relation to Proactive Maintenance of Hydraulic Devices)
Ing. Martin Morávek Bachelors
Konstrukční návrh přímočarého hydromotoru řízeného proporcionálním rozváděčem
(Construction Design of Linear Hydraulic Drive Controlled by Proportional Directional Control Valve)
Ing. Marek Vidlák Bachelors
Návrh experimentálního zařízení pro diagnostiku průtokových prvků
(Design of Experimental Equipment for Diagnosis of Through-Flow Components)
Ing. Radim Tomášek Bachelors
Pneumatický mechanismus pro tvarování ocelových pásů
(Pneumatic Mechanism for Steel Belts Shaping)
Ing. Lukáš Šipula Bachelors
Porovnání těsnosti ventilů a šoupátkových rozváděčů
(Comparasion of Tightness of Valves and Directional Slide Valves)
Ing. Ivo Horák Bachelors
Projekt technické diagnostiky a údržby daného pneumatického zařízení
(Project of Technical Diagnostic and Maintenance of Pneumatic Device)
Ing. Jiří Vlček Bachelors
Systém diagnostiky hydraulických pohonů bodových tahů jeviště
(Diagnostic System for Hydraulic Drives of Discrete Pulls of Stage Control)
Ing. Roman Latečka Bachelors
Tepelná bilance hydraulického agregátu
(Thermal Balance of Hydraulic Device)
Ing. Ondřej Fiala Bachelors
Zdroje hluků a vibrací u hydraulických systémů a možnosti jejich snižování
(Noise and Vibration Resources in Hydraulic Systems and Possibilities of Their Reduction)
Ing. Radim Saleta Bachelors

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Měření parametrů pneumatického mechanismu, snímače, přístroje a jejich ověření
(Measurement of Pneumatic Mechanisms Parameters, Transducers, Equipment and their Verification)
Ing. Tomáš Palubják Bachelors
Pneumatické ovládání výsypky
(Pneumatic Control of Discharger)
Bc. Petr Skotnica Bachelors
Pneumatika ve firemní literatuře a na elektronických médiích
(Pneumatic in Trade Publications and on Electronic Media)
Bc. Petr Múčka Bachelors
Porovnání klasické filtrační techniky a elektrostatického čištění kapalin
(Comparison of Classic Filtration Method and Electrostatic Fluid Purification)
Bc. Jana Richtárová Bachelors
Projekt diagnostiky a výběr měřicích čidel proaktivní údržby zařízení pro manipulaci s autobusy (Karosa, a.s.)
(Project of Diagnostic and Selection of Transducers for Pro-active Maintenance of Device for Karosa Busses Manipulation)
Bc. Marek Roman Bachelors
Uživatelská příručka pro montáž, provoz, údržbu a bezpečnost provozu pneumatických mechanismů
(Users Guide for Assembly, Operation, Maintenance and Safety of Pneumatic Mechanisms)
Ing. Pavel Raut Bachelors