Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum metod numerického modelování a experimentálního vyšetrování mechanických jevu
Kód
SP2015/98
Řešitel
Školitel řešitele projektu
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Cíle projektu Výzkumnou činností studentů pod vedením školitelů systematicky rozšiřovat poznání metod zkoumání mechanických jevů, a to jak cestami počítačového modelování, tak experimentálního bádání. Zvláštní zaměření na : - Výzkum, vývoj a návrh inovativních biomechanických aplikací. Zkoumání metod a způsobu mechanické podpory biologických a fyziologických procesů v lidském těle. - Výzkum a vývoj nových návrhu rešení brzdových systému závodních vozu F1. - Výzkum matematických metod modelování rozsáhlých mechanických struktur se zaměřením na techniky rozkladu na podoblasti (substruktury). Modelování kontaktních problému na substrukturách. - Modelování nestabilních mechanických dějů, jako např. elastická stabilita skořepin. Harmonogram projektu I. 2014 - seznámení s problematikou, II. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, III. 2014 - výzkumně-vývojová činnost, publikace IV. 2014 - uzavření a vyhodnocení projektu, publikace, závěry
Členové řešitelského týmu
Bc. Filip Adámek
Ing. Daniel Antoš
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Bc. Jan Blokeš
Ing. Vojtěch Bojko
Ing. Rostislav Čech
Ing. Jakub Cienciala
Ing. Marek Gebauer, Ph.D.
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Michal Kováčik
Bc. Jakub Legerský
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Bc. Jakub Nesvadba
Ing. Jan Ordelt
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Ing. Irina Semenova
Bc. Jan Strakoš
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Právní ochrana nových myšlenek.
Realizace nových návrhu a konstrukcí.
Časopisecké publikace a presentace na konferencích.
Užitné vzory, patenty.
Realizace výstupu.
3x Jrec
2x D
1x F

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 7000,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2380,- 0,-
2. Stipendia 40000,- 26000,-
3. Materiálové náklady 39620,- 36487,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 75000,- 114158,-
5. Služby 15000,- 11546,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 809,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 21000,- 21000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 210000,-
Uznané náklady 210000,-
Celkem běžné finanční prostředky 210000,- 210000,-
Zpět na seznam