Skip to main content
Skip header
Title
Výzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů
Code
SP2018/123
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation (MEMS systémy, bezdrátová komunikace), řízení a vizualizace s využitím realtimových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení (prediktivní řízení, 2DOF regulátory) a metod aktivního potlačování vibrací a návrhy adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2018 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2018 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 23. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2018 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 8) a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2018 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Team of the project
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Tomáš Vojtek
Ing. David Bielesz
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Bc. Jakub Kalnik
Ing. Tomáš Pawlenka
Ing. Filip Peterek
Ing. Václav Pavelka
Ing. David Grygar
Bc. Jan Schwarzer
Bc. Robert Stavěla
Bc. Marek Stančák
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jan Sikora
Ing. Tomáš Puda
Ing. Maksim Kliuchnikau
Ing. Radek Guráš
Ing. Vladan Najdek
Bc. Tomáš Repka
Bc. Jan Plachký
Ing. Radek Štramberský
Ing. Dominik Walica
Ing. Petr Wzatek
Goal of the project
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Optimalizace trasy a procesu třídění
- Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech s využitím real-time platformy cRIO a systému MATLAB
- Bezkontaktní skenování vybraných parametrů technologických procesů s využitím laserů
- Výzkum v oblasti nasazení adaptivních filtrů
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro Smart Home Automation
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Měřicí přístroje pro interaktivní centrum pohybu
- Sběr dat pro stabilizaci plošiny mobilního zařízení
- Sběr a vyhodnocení dat z MEMS
- Virtualizace řídicích systémů
- Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací

Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
40200,- 40200,-
1.1. Wages 30000,- 30000,-
1.2. Insurance 10200,- 10200,-
2. Grant 161000,- 161000,-
3. Supplies 222257,- 202183,-
4. Property 150000,- 169960,-
5. Services 0,- 0,-
6. Trips 300000,- 300115,-
7. Additional 97051,- 97050,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 970508,-
Total approved 970508,-
Total 970508,- 970508,-
Back