Skip to main content
Skip header

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Analýza nápravy přívěsného vozíku
(Trailer axle analysis)
Bc. Martin Velička doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Bachelors
Analýza pevnosti a tuhosti podvozkových bodů rámu vozu Formula Student
(Strength and stiffness analyses of suspension points of the Formula Student car chassis)
Bc. Radim Petkov Ing. Martin Mánek Bachelors
MKP simulace komponentních systémů
(FEM simulations of component systems)
Bc. Tomáš Petkov Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bachelors
Modelování pružných polí zhotovených metodou 3D tisku
(Modelling of 3D Printed Flexible Patterns)
Bc. Filip Georgiovský Ing. David Rybanský Bachelors
Pevnostní kontrola a úprava páky předního stabilizátoru vozu Formula Student
(Strength Analysis and Design of Formula Student Front Stabiliser Arm)
Bc. Martin Zatloukal Ing. Martin Šotola Bachelors
Pevnostní kontrola zadní zábrany proti podjetí
(Strenght Calculation of the Rear Underrun Protection )
Bc. Adam Gladiš Ing. Michal Kořínek Bachelors
Simulace dynamiky pohonu mlecího kola
(The Mill Wheel Drive Dynamic Simuation)
Bc. Jakub Konvička doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Statická a kinematická analýza zvedacího zařízení
(Static And Kinematic Analysis of the Lifting Mechanism)
Bc. Tomáš Hykl doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Statická analýza mechanismu zábavní atrakce
(Statical analysis of the mechanism of amusement attraction)
Oumaima Malih doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Zpracování výsledků z topologické optimalizace
(Post-processing of topology optimization results)
Michal Barnovský Ing. Martin Šotola Bachelors
Kalibrace viskoplastických modelů pro materiál SAC305
(Calibration of Viscoplastic Models for SAC305 Material)
Chanthru Anthony Xavier Sahayam Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Masters
Konečnoprvkové simulace mechanických zkoušek materiálu NonOilen
(Finite Element Simulations of NonOilen Material Mechanical Tests)
Ing. Jaroslav Prajka prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Modelování indentačních testů metodou konečných prvků a aplikace modelu neuronových sítí
(Finite Element Modeling of Indentation Tests and Neural Networks Model Applications)
Ing. Phu Ma Quoc Sebastian Basterrech, PhD. Masters
Modelování vinutí rotoru pomocí metody koenčných prvků
(Finite Element Modelling of Rotor Winding)
Bc. David Homola doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Numerická analýza designu PCBR
(Numerical analysis of PCBR design)
Ing. Leona Tošenovjanová doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Simulace pádu člověka
(Simulation of human fall)
Bc. Aneta Pilchovská doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Simulace únavových zkoužek bezolovnaté pájky SAC305 pomocí MKP
(Simulation of Fatigue Tests of SAC305 Lead-Free Solder using FEM)
Ing. Ondřej Vlček prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Statická a dynamická analýza sestavy vozíku a pojezdové dráhy EHB dopravníku
(Static and Dynamic Analysis of Carriage Assembly and Track of the EHB conveyor)
Bc. Ondřej Kušnír doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Testování multiaxiálních kriterií v oblasti vysokocyklové únavy
(Testing of Multiaxial Criteria in High-Cycle Fatigue Domain)
Ing. Martin Holeček doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Vyhodnocení zkoužek nízkocyklové únavy s využitím Pythonu
(Evaluation of Low-Cycle Fatigue Tests using Python)
Bc. Ajay Vignesh Natarajan prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Aplikace vhodných optických metod pro stanovení pole přetvoření v elasto-plastické oblasti
(Application of appropriate optical methods for strain field determination in elasto-plastic domain)
Ing. Zbyněk Paška prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Experimentální stanovení pevnosti aortální stěny
(Experimental estimation of aortic strenght )
Bc. Pavel Vavrečka Ing. David Schwarz Bachelors
Modelování únavových dějů
(Modeling of fatigue events)
Bc. Martin Váňa doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Modelování únosnosti spoje zhotoveného metodou 3D tisku
(Modelling of Load-Bearing Capacity of 3D Printed Joint)
Bc. René Souček doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bachelors
Návrh a modelování rovinných struktur s isoedrální teselací zhotovených metodou 3D tisku
(Design and Modeling of 3D Printed Planar Structures with Isohedral Tessellation)
Anh Tran Hoang Nhat doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola předního vahadla vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Front Bellcrank)
Bc. Jakub Šrom Ing. Martin Šotola Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola přední těhlice vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Front Upright)
Bc. Patrik Vičánek Ing. Martin Šotola Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola zadního vahadla vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Rear Bellcrank)
Bc. Vojtěch Wantula Ing. David Rybanský Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola zadní těhlice vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Rear Upright)
Bc. Šimon Kurečka Ing. David Rybanský Bachelors
Návrh a pevnostní výpočet držáku monitorů
(Design and Strength Calculation of Monitors Holder)
Bc. Filip Lysek Ing. Michal Kořínek Bachelors
Pevnostní analýza konstrukce kolotoče
(Strength Analysis of Amusement Attraction)
Bc. Marcel Pavič doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Pevnostní analýza protivýbuchového bezpečnostního prvku
(Strength analysis of explosion protection element)
Bc. Ladislav Vaněk doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Analýza zbytkových napětí u pedálu motocyklu Indián Scout zhotoveného technologií 3D tisku
(Analysis of Residual Stresses at the Pedal of the Indian Scout Motorcycle Made using 3D Printing Technology)
Ing. Roman Potrok doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Bezsíťové metody ve strukturální mechanice
(Meshless Methods in Structural Mechanics)
Ing. Lukáš Juříček Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Masters
Biomechanika vybraných zlomenin lebky
(Biomechanics of Selected Skull Fractures)
Behrad Zanganeh prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Návrh vlnovcového kompenzátoru v technické praxi
(Design of Metal Bellow in Technical Practice)
Bc. Daniel Uhlíř doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Návrh vybraných aerodynamických komponent vozu Formula Student
(Design of Chosen Aerodynamic Components of Formula Student Car)
Ing. Martin Mánek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Návrh zkušebního zařízení pro zkoušení Exoskeletu
(Design of a Test Device for Testing the Exoskeleton)
Ing. Jan Řehák doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Nízkocyklové únavové vlastnosti slitiny AlSi10Mg vyrobené SLM technologií
(Low-Cycle Fatigue Properties of AlSi10Mg Alloy Manufactured by SLM Technology)
Javad Rahimi prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Optimalizace izolátorů chladícího modulu
(Cooling Module Insulators Optimization)
Ing. Matěj Kosma doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Pevnostní analýza telekomunikační věže
(Strength Analysis of Telecomunication Tower)
Ing. Pavel Horňák doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Poměry hlavních napětí v aneurysmatech abdominální aorty
(Principal Stress Ratio in Abdominal Aortic Aneurysm)
Bc. Štefan Kocmánek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Porovnání efektivních řešičů úloh lineární elasticity
(Comparison of Efficient Solvers of Linear Elasticity Problems)
Ing. Adam Růžička doc. Ing. David Horák, Ph.D. Masters
Výpočtové modelování vibrací a hluku v asynchronním elektromotoru
(Computational Modelling of Vibrations and Noise in an Asynchronous Electric Motor)
Ing. David Janiczek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Masters
Využití topologické optimalizace při konstrukci držáku aktuátoru
(Usage of Topological Optimization Method for Designing Actuator Holder)
Bc. Petr Lakomý Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Masters
Výzkum napěťově-deformačního chování bezolovnatých pájek SAC305 a SACX0807
(Investigation of Stress-Strain Behaviour of SAC305 and SACX0807 Lead-Free Solders)
Vivek Varanasi prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Aplikace metody ESPI pro experimentální analýzu rámu vozidla na bázi kompozit-kov
(Application of ESPI Method for Experimental Analysis of Vehicle Frame on Basis of Composite-Metal)
Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Analýza kinematiky řízení přední nápravy nákladního vozu
(The Truck Front Axle Kinematic Analysis)
Bc. David Homola doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Analýza pevnosti krátkovláknových kompozitů
(Analysis of Short Fiber Composites Strength)
Bc. Aneta Pilchovská doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bachelors
Aspekty ovlivňující přesnost lokalizace zdrojů akustické emise
(Aspects Influencing the Acoustic Emission Localization Accuracy)
Bc. Alexandr Mikula doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Experimentální stanovení radiální tuhosti aorty
(Experimental Estimation of Aortic Stiffness in Radial Direction)
Bc. Jiří Fleišman Ing. David Schwarz Bachelors
Modelování prostorových struktur zhotovených metodou 3D tisku
(Modelling of 3D Printed Spatial Structures)
Bc. Ondřej Kušnír doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bachelors
Statická analýza zevního fixátoru
(Static Analysis of an External Fixator)
Ing. Leona Tošenovjanová doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Analýza poškození nízkocyklovou únavou při proporcionálním a neproporcionálním zatěžování
(Damage Analysis of Low Cycle Multiaxial Fatigue under Proportional and Non-Proportional Loading)
Viknesh Arthanarieswaran Hemamalini Dr. Ing. Ludmila Adámková Masters
Analýza výztuh ocelových nádrží pro uskladnění kapalin
(Analysis of Steel Tank Supports for Liquid Storage)
Ing. Lukáš Drahorád doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Analýza zbytkových napětí u součásti zhotovené technologií 3D tisku
(Residual Stress Analysis of Component Made by 3D Print Technology)
Ing. Tadeusz Czapek doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Biomechanika - Femorální hřeby
(Biomechanics - Femoral Nails)
Ing. Tomáš Halo prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Biomechanika - Tahové namáhání šroubů v traumatologii a ortopedii
(Biomechanics - Tensile Loading of Screws in Traumatology and Orthopaedics)
Ing. Patrik Eiba prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Biomechanika - Zevní fixátor pro léčbu zlomenin ruky
(Biomechanics - External Fixator for Treatment of Fractures of Hand)
Ing. Daniel Čepica prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Dynamická analýza vřetene řezného stroje Struers AXITOM
(Dynamical Analysis of Spindle of Cutting Machine Struers AXITOM)
Bc. Jakub Pavelek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Kinematická a silová analýza mechanismu zvedacího zařízení
(The Kinematic and Force Analysis of the Shifting Device Mechanism)
Ing. Anna Tošková doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Modelování mechanických zkoušek na kompozitních vzorcích vyrobených 3D tiskem
(Modeling of Mechanical Tests on Composite Specimens Produced by 3D Printing)
Joyson Sam Devapaul Peniel Pauldoss prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Modelování únosnosti ocelových lan
(Load-Bearing Capacity Modelling of Wire Rope)
Ing. Juraj Hronček doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Modelování zkoušek vrubovaných vzorků z nerezové oceli 316L vyrobených technologií SLM
(Modeling of Tests on Notched Specimens Made of Stainless Steel 316L Produced by SLM Technology)
Ing. David Krzikalla Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Masters
Návrh a analýza mechanismu otevírání krytů řídícího pultu autonomního vlaku
(Design and Strength Analysis of the Autonomous Train Control Panel Cover Opening)
Ing. Jakub Trušina doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Návrh a výpočet upevňovacího přípravku pro testování sedadel kolejových vozidel
(Design and Calculation of The Fixture for Rolling Stock Seats Testing)
Vít Zamarský Ing. Michal Weisz, Ph.D. Masters
Rovnání tříbodovým ohybem - numerický a experimentální výzkum
( Straightening by Three-Point Bending - Numerical and Experimental Research)
Bc. Dominik Šťastný doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Biomechanika - Zevní a vnitřní fixátory pro léčbu různých typů komplikovaných zlomenin kostí
(Biomechanics - External and Internal Fixators for Treatment of Various Types of Complicated Bone Fractures)
Ing. Vojtěch Bajtek prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Doctoral
Vývoj fenomenologického modelu pro popis chování bezolovnatých pájecích past při tepelně-mechanickém namáhání
(Development of Phenomenological Model for Description of Lead-Free Soldering Pastes Behavior under Thermo-Mechanical Loading)
Ing. Daniel Antoš, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Identifikace mechanických vlastností tištěného materiálu PA11 a jejich využití pro pevností analýzu ortopedické pomůcky
(Identification of Mechanical Properties of Printed Material PA11 and their Use for Strength Analysis of Orthopaedic Aids )
Bc. Anna Nezdařilová doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Kinematická a statická analýza manipulačního mechanismu
(The Kinematic and Static Analysis of the Handling Mechanism)
Bc. Štefan Kocmánek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Komparační analýza pojiv určených pro uhlíkové kompozity s využitím metody akustické emise
(Comparative Analysis of Epoxy Binders for Carbon Fiber Composites Using the Acoustic Emission Method)
Bc. Radka Mlýnková doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Napěťově - deformační analýza zábavní atrakce
(Stress-Strain Analysis of Amusement Ride)
Ing. Michal Piňos doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola pedálů vozu Formula Student
(Design and Strength Analysis of Formula Student Car Pedals)
Ing. Martin Mánek doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní výpočet držáku blatníku nákladního vozidla
(Design and Strength Calculation of Truck Fender Bracket)
Ing. Dominik Panáček Ing. Michal Kořínek Bachelors
Návrh metodiky zkoušení kompozitních trubek určených pro sportovní pádla
(Testing Methodology for Composite Tubes Used for Manufacturing of Paddles)
Ing. Jana Sviželová doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Návrh uchycení termokamery pro termoelastická měření
(Design of Thermocamera Gripping for Thermoelastic Measurements)
Ing. Tomáš Vlček Ing. Michal Kořínek Bachelors
Pevnostní výpočet rámu sklápěcího návěsu NS136
(Strength Calculation of Tipper Semi Trailer Frame NS136)
Ing. Tomáš Černík Ing. Michal Kořínek Bachelors
Problematika generace Lambových vln v deskovitých strukturách
(Problematics of Lamb Wave Generation in Plate Structures)
Ing. David Janiczek doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Statický výpočet pásového světlíku
(Static Analysis of Skylight Roof)
Bc. Daniel Uhlíř doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bachelors
Vliv působiště zatížení na únosnost nosníků s tenkostěnnými otevřenými průřezy
(Effect of Force Position on Loadbearing Capacity of Beams with Thin Wall Opened Cross Sections)
Bc. Milan Ježek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bachelors
Výpočet nosné konstrukce vysílací techniky
(Transmitting Technic Supporting Structure Static Analysis)
Ing. Pavel Horňák Ing. Pavel Pavlíček Bachelors
Výpočtová analýza pevnosti nerezových svěrek tlakových nádob
(Stress Analysis of Stainless Steel Clamps for Pressure Vessels)
Ing. Martin Holeček Ing. Jakub Cienciala Bachelors
Výpočtová analýza pevnosti odlitku tělesa ventilu
(Numerical Strength Analysis of Casted Valve)
Ing. Jaroslav Prajka Ing. Pavel Pavlíček Bachelors
Analýza minimální měřitelné hladiny hluku za použití standardních zařízení pro měření
(Analysis of Minimum Measurable Noise Level using Standard Measurement Equipment)
Balaji Ramdas Ing. Michal Weisz, Ph.D. Masters
Analýza příčin praskání úchytu lopatky turbínového kola
(The Analysis of the Turbine Blade Fixture Crack)
Dhanishkumar Loganadaneejil doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Analýza vlivu geometrie bifurkace na napětí ve stěně lidské aorty-FSI
(Analysis of Effect of Bifurcation Geometry on Wall Stress in Human Aorta-FSI)
Ing. David Schwarz doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Biomechanika - Implantáty pro růstovou chirurgii
(Biomechanics - Implants for Growth Surgery)
Ing. Ondřej Skoupý prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Diagnostika otáček turbodmychadla analýzou signálu hluku a vibrací
(Diagnostics of Turbo-Supercharger Speed by Analysing Noise and Vibration Signals)
Ali Khalid A Alsaif Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Masters
Digitální obrazová korelace a její aplikace pro akcelerované testování vzorků vyrobených 3D tiskem
(Digital Image Correlation and its Application for Accelerated Testing of Specimens Manufactured by 3D Printing)
Ing. Bhuvanesh Govindaraj prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Dynamická analýza a pevnostní kontrola pouťové atrakce
(Dynamic Analysis and Strength Calculation of the Fairground Amusement)
Ing. Marek Týn doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Dynamika pračky v režimu ždímání
(The Washing Machine Dynamics in the Drying Regime)
Prabhakaran Varudharajaperumal doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Kalibrace pokročilého materiálového modelu pro materiály 3D tisku s využitím optimalizace a metod strojového učení
(Calibration of Advanced Material Model for 3D Printing Materials using Optimization and Machine Learning Methods)
Avinash Musiri Ramalingam Pillai Baskar Sebastian Basterrech, PhD. Masters
Konečnoprvková simulace kosoúhlého rovnání trubek
(Finite Element Simulation of Cross-roll Leveling of Tubes)
Bc. Jan Chrobok Mgr. Pavel Skalný, Ph.D. Masters
Modelování pružných struktur zhotovených metodou 3D tisku
(Modelling of 3D Printed Flexible Structures)
Ing. Vojtěch Řepa doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Napěťově - deformační chování ocelového zkušebního vzorku vyrobeného technologií 3D tisku
(Stress-Strain Behavior of Steel Specimen Manufactured by 3D Print Technology)
Ing. Jan Hrček doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Návrh a napěťová analýza modulárního rámu vozidla TATRY
(Design and Strength Analysis of Modular Frame of TATRA Vehicles)
Abdulaziz Mubarak M Almubarak Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Masters
Návrh a optimalizace držáku blatníku s ohledem na přenášené vibrace
(Design and Optimization of the Mudguard Bracket with Respect to Transmitted Vibrations)
Mutaz Fawzi M Sindi doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Návrh a pevnostní kontrola kompozitní hlavně pro 120mm minomet
(Design and Structural Analysis of 120mm Mortar Composite Barrel)
Bc. Petr Matějů doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Návrh hnacího hřídele závodního automobilu
(Design of Racing Car Drive Shaft)
Ing. Václav Prejda doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Návrh metodiky k výpočtu modálních vlastností kostry se statorem u 2-pólového asynchronního elektromotoru
(Proposal of the Methodology for Computation of Modal Properties of the Frame and Stator of 2-pole Asynchronous Electric Motor)
Bc. David Bolek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Masters
Návrh metodiky k výpočtu modálních vlastností rotoru 2-pólového asynchronního elektromotoru
(Proposal of the Methodology for Computation of Modal Properties of the Rotor of 2-pole Asynchronous Electric Motor)
Ing. Yasin Batiha Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Masters
Návrh metodiky pro řešení pevnostních prvků interiéru kolejového vozidla
(Proposal of Solution Methodology for Structural Parts of Rail Vehicle Interior)
Ing. Radek Páleník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Nelineární ohyb a ztráta stability tvaru důlní ocelové výztuže
(The Non-linear Bending and Buckling of the Mine Steel Support)
Kishore Ragav Poorna Chandran doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Nelineární úlohy konstrukcí
(Nonlinear Problems of Structures)
Bc. Timotej Naglák prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Numerická studie procesu tváření svorky stabilizátoru
(Numerical Study of Stabilizer Clamp Forming Process)
Bc. Adam Komínek doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Optimalizace podvozku roveru K3P4
(Optimization of the Rover K3P4 Undercarriage )
Ing. Tomáš Novotný Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Masters
Optimalizace vybrané části posilovače řazení vozů Tatra pro 3D tisk
(Optimization of Selected Gearshift Booster Part of Tatra Vehicles for 3D Printing)
Tariq Abdulaziz A Aldabash prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Posouzení těsnosti a optimalizace profukovacího víka
(Analysis and Optimization of the Steam Leakage of the Blowing Device)
Ing. Jan Petzuch Dr. Ing. Ludmila Adámková Masters
Simulace proudění okolo součástí vozu Formula Student
(Flow Simulation around Components of Formula Student Car)
Sowmiya Duraimurugan doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Simulace viskoelastického chování gumy vytištěné na 3D tiskárně
(Simulation of Viscoelastic Behavior of 3D Printed Rubber)
Ing. Lukáš Hertl doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Statická analýza a citlivostní studie automobilového zámku
(The Static Analysis and Sensitivity Study of the Car-latch Tensile Strength)
Venkatesh Nagarajan Kamaladevi doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Stavebnicové systémy - MKP analýza
(Modular Systems - FEM Analysis)
Arvind Murali Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Masters
Studie nového návrhu připojení per pohonu sušicího bubnu
(Study of a new Design of the Connection of the Drying Drum Drive Pens)
Bc. Pavel Pergler prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Masters
Studium metod topologické optimalizace
(Study of Topological Optimization Methods)
Ing. Martin Šotola doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace mechanického vklíněnce
(Topological Optimization of Spring-loaded Camming Device)
Ing. David Rybanský doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace transtibiální ortézy
(Topological Optimization of Transtibial Orthosis)
Bc. David Stareczek doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Virtuální model lidské termoregulace
(Virtual Human Thermoregulation Model)
Bc. Martin Šrámek Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Masters
Vliv orientace vláken na pevnost kompozitní komory tepelného výměníku
(Influence of Fiber Orientation on Strength of Heat Exchanger Composite Chamber)
Bc. Ondřej Hurník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Vliv tloušťky páteřového rámu na pevnost podvozku vozu TATRA
(Impact of Backbone Tube Thickness on the TATRA Chassis Strength)
Ahmad Ghadyyr D Alshammari doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Masters
Výzkum napěťově-deformačního chování Onyxu a jeho popis
(Investigation of Stress-Strain Behaviour of Onyx and its Description)
James Akshay Nicholas Rajkumar Arokiaraj prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Základní analýza vzduchového chlazení bloku motoru Tatra pomocí metody konečných prvků
(Basic Analysis of Tatra Air Cooled Engine Block by Finite Element Method)
Abdulaziz Suliman H Alawaji prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Kritéria nízkocyklové únavy pro víceosé namáhání materiálu
(Low-cycle Fatigue Criteria for Multiaxial Loading of Material)
Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D. doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Doctoral
Nelineární modelování průmyslových textilních výrobků
(The Non-linear Modelling of the Fabric Textile Products)
Ing. Michal Kováčik, Ph.D. doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Doctoral
Numerické modelování rychlých dějů
(Numerical Modeling of Impact Processes)
Ing. Radomír Bělík, Ph.D. doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a syntéza zvedacího mechanismu jeřábu
(The Analysis and Synthesis of the Crane Lifting Mechanism)
Ing. Adam Růžička doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Analýza samo-vyvažovacího mechanismu pračky
(The Analysis of the Washing Machine Auto-balancing Mechanism)
Ing. Lukáš Drahorád doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Biomechanika - Samonavíjecí infuzní hadičky
(Biomechanics - Automatic Roll-up Infusion Hoses)
Ing. Tomáš Halo prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bachelors
Biomechanika - Stochastické zatěžování člověka
(Biomechanics -Stochastic Loading of a Human)
Ing. Daniel Čepica prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bachelors
Dynamické vyvážení mechanismu kompresoru
(The Dynamic Balancing of the Compressor Mechanism)
Ing. Juraj Hronček doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Koncentrace napětí v hyperelastických materiálech
(Stress Concentration Factors in Hyperelastic Materials)
Ing. Patrik Eiba doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bachelors
MKP analýza stavebnicových systémů
(FEM Analysis of Modular Systems)
Bc. Jakub Vasko Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bachelors
Napěťová a deformační analýza cyklistické přilby nového typu
(Strength and Stress Analysis of New Desigh of Cycling Helmet)
Bc. Petr Lakomý Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Napěťová a deformační analýza konektorové části kardiostimulátoru
(Strength and Stress Analysis of Connector Part of Pacemaker)
Ing. Jan Řehák Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola nájezdu pro vrtulník
(Design and Strength Control of the Helicopter Approaching Ramp)
Ing. Roman Potrok Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bachelors
Návrh a výpočet manipulátoru ke zkušebnímu stendu
(Design And Calculation of the Manipulator for the Test Device)
Vít Zamarský Ing. Michal Weisz, Ph.D. Bachelors
Návrh kinematiky náprav
(Design of Axle Kinematics)
Ing. Matěj Kosma doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Návrh upínacího přípravku pro zkoušení vzorků za vysoké teploty
(Design of Fixture for Testing Specimens at High Temperature)
Ing. Tadeusz Czapek doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Bachelors
Pevnostní výpočet jeřábového háku
(The Crane Hook Strength Calculation)
Ing. Anna Tošková Dr. Ing. Ludmila Adámková Bachelors
Stabilita plachetnice a návrh sklopného kýlu
(Sailboat Stability and Centreboard Design)
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D. Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bachelors
Dynamická analýza konstrukce technikou rozkladu na substruktury
(Dynamic Analysis of the Structure Using Substructure Decomposition)
Sinan Polat doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Materiálové modely plastů a jejich implementace pro simulace crash-testů světlometů
(Material Models of Plastics and their Implementation for Simulation of Headlamp Crash Tests)
Ing. Daniel Rohel prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Masters
Návrh a optimalizace reproduktorové soustavy vyšší třídy
(Design and Optimization of High Class Loudspeaker Cabinet)
Ing. Fatih Sari Ing. Michal Weisz, Ph.D. Masters
Návrh experimentu pro identifikaci frekvenčně závislých mechanických vlastností pryží
(Design of an Experiment to Identify the Frequency-Dependent Mechanical Properties of Rubbers)
Jorge Alberto Rodríguez García Ing. Michal Weisz, Ph.D. Masters
Návrh tlakového snímače pro válcovací stolici DUO
(Design of DUO Roller Press Pressure Transducer)
Ing. Pavel Michalík doc. Ing. František Fojtík, Ph.D. Masters
Parametrická studie hlavy pákového mechanického vklíněnce
(Parametric Study of Lever-Type Mechanical Stopper)
Ing. Petr Zondlak doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Problematika identifikace kořenů disperzní rovnice Lambových vln
(The Problematics of Lamb Wave Dispersion Equation Root-Finding Algorithms)
Ing. Michal Molčan doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Masters
Vliv konstitutivních modelů na mechanickou odezvu tkáně aneurysmat břišní aorty
(Effect of Constitutive Model on Abdominal Aortic Aneurysm Wall Mechanical Response)
Ing. Radek Vitásek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Vývoj uchycení testovacího zařízení pro kontrolu odolnosti svorky stabilizátoru
(Development of a Stabilizer Clamp Test Rig Fixation to Consider the Local Stiffness of a Sub Frame in the Endurance Validation)
Ing. Marek Konečný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Biomechanika - Osteosyntéza zlomenin calcanea
(Biomechanics - Ostheosynthesis of Calcaneal Fractures)
Ing. František Sejda prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Analýza mechanismu pračky z hlediska kmitání
(The Analysis of the Washing Machine Mechanism With Respect to the Vibration Appearance)
Ing. Marek Týn doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Analýza mechanismu přední nápravy vozidla z hlediska kinematiky řízení
(The Front Axle Mechanism Analysis From the Kinematic Point of View)
Bc. Dominik Šťastný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Analýza rámu Buggy D1
(Analysis of the Frame of the Buggy D1)
Ing. Martin Šotola doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Analýza rámu Buggy D2
(Analysis of the Frame of the Buggy D2)
Ing. David Rybanský doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Analýza technického míchadla
(Analysis of the Mechanical Stirrer)
Bc. Ondřej Pavelka doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Bachelors
Analýza tuhosti rámu studentské formule
(Stiffness Analysis of Formula Student Frame)
Ing. David Krzikalla doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Biomechanika - aplikace pružného podkladu v traumatologii a ortopedii
(Biomechanics - Application of the Elastic Foundation in the Traumatology and Orthopaedics)
Ing. Jakub Trušina prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bachelors
Experimentální stanovení napjatosti ve stěžni okruhové plachetnice lodní třídy Evropa
(Experimental Analysis of the Stress State in the Mast of a Europe Class Sailboat)
Ing. Jan Petzuch doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Modelování 2D anisotropního kontinua, aplikace na skladovací vaky
(The Modeling of the 2D Anisotropic Continuum, the Application on the Textile Bags)
Bc. Timotej Naglák doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Napěťová a deformační analýza krytu pece
(Stress-Strain Analysis of the Furnace Shell)
Bc. Martin Šrámek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Bachelors
Návrh a numerická simulace tlumiče nárazu
(Design and Numerical Modeling of Impact Attenuator)
Ing. Phu Ma Quoc doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Návrh a optimalizace vibračního přípravku pro aerospace
(Design and Optimization of the Vibration Fixture for Aerospace)
Bc. Jakub Pavelek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Odhad únavové životnosti stabilizační svorky
( Estimation of the Fatigue Life of the Stabilizer Clamp)
Bc. Adam Komínek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Bachelors
Pevností analýza ocelové konstrukce mycí linky
(Strength Analysis of Steel Construction of Washing Box)
Ing. Jan Hrček doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Planární lokalizace zdrojů akustické emise
(Planar Localization of Acoustic Emission Sources)
Bc. Paweł Zawada doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Simulace smykové zkoušky kompozitů
(Simulation of Shear Test of Composites)
Nikita Grušin doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bachelors
Stanovení limitního zatížení nápravy sportovního auta při havárii
(The Definition of Limit Load On the Suspension System of the Sport Car In Accident)
Ing. Václav Prejda Ing. Jana Bartecká, Ph.D. Bachelors
Stanovení součinitelů koncentrace napětí u desek s různými typy otvorů
(Determination of Stress Concentration Factor for Plates with Different Types of Holes)
Ing. Yasin Batiha Dr. Ing. Ludmila Adámková Bachelors
Vliv externího zatížení na napjatost v tepnách
(Effect of External Load on the Stresses in the Artery)
Ing. David Schwarz doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Bachelors
Výroba, montáž a ověření funkčnosti prototypu mechanického fantomu simulace pohybu ozařovaného nádorového ložiska
(Production, Assembly and Verification of the Prototype of the Mechanical Phantom of the Simulated Movement of the Irradiated Tumor Bearing)
Bc. David Stareczek Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Analýza ocelové nádrže pro uskladnění vody
(Analysis of Steel Tank for Water Storage)
Ing. Tomáš Kmínek doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Analýza vlivu křivosti tepny na napjatost v aterosklerotickém plátu
(Effect of arterial curvature on stress in atherosclerotic plaque)
Ing. Michal Kořínek doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D. Masters
Biomechanika - Implantáty v traumatologii a ortopedii
(Biomechanics - Implants in the traumatology and Orthopaedics)
Ing. Kateřina Vlčková prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Návrh metodiky vyhodnocování signálů nespojité akustické emise
(Design of Methodology for Evaluation of Burst Acoustic Emission Signals)
Bc. Michal Krmášek doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Masters
Návrh zadní zábrany proti podjetí na rámu vozidel Tatra
(Design of the Rear Underrun Protection for Tatra Truck Frame)
Bc. Jaroslav Helštýn doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Masters
Optimalizace nosného projektorového rámu světlometu
(The Optimization of the Headlight Projector Carrying Frame)
Bc. Ing. Robert Mališ doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Optimalizace počítačového modelování porušení držáku světlometu při statickém testu pomocí SW LS-DYNA
(Optimization of Computer Modeling of Headlamp Holder Failure During Static Test Using SW LS-DYNA)
Bc. Filip Lužný prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Masters
Pevnostní ověření krytu střechy železničního vozu
(Strength Verification of the Railway Vehicle Roof Cover)
Ing. Jan Slovík Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Masters
Únavová analýza tělesa armatury dle norem pro jaderné zařízení
(Fatigue Analysis of the Valve Body According to Standards for Nuclear Power Plants)
Bc. Jakub Weinhold doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Vnitřní schodiště patrového železničního vozu
(The Internal Staircase of the Storey Railway Car)
Ing. Pavel Pavlíček doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Analýzy rámových konstrukcí silničních vozidel
(Analysis of Vehicle Body Frames)
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral
Hybridní metody pro měření zbytkových napětí
(Hybrid Methods for Measuring Residual Stresses)
Ing. Luboš Pečenka, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral
Modelování a identifikace materiálových a stavových parametrů rychlých rázových dějů
(Modelling and Identifying Material and State Factors of Dynamic Impact Processes)
doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Doctoral
Výpočtové metody pro predikci plastické ovalizace potrubí při cyklickém ohybu
(Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under Cyclic Bending)
Ing. Matěj Bartecký prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Akcelerační simulátor nárazu vozidel
(The Acceleration Crash Simulator)
Ing. Radek Vitásek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Algoritmus pro stanovení těžiště tělesa z měření na tenzometrické plošině
(Algorithm for Determination of Center of Gravity based on Measurements on Strain Gauge Platform)
Bc. David Bolek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Analytické řešení pružné deformace svorky stabilizátoru
(Analytic Calculation Method for the Elastic Deformation of a Stabilizer Clamp)
Ing. Ondřej Skoupý doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Analýza rozběhu mlecího kola elektrárny
(The Power Plant Mill Wheel Run-up Analysis)
Bc. Pavel Pergler doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Aplikace pružného podkladu v biomechanice
(Application of the Elastic Foundation in Biomechanics)
Ing. Marek Konečný prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Bachelors
Inovace Pákového mechanického vklíněnce
(Innovation of Lever-Type Mechanical Stopper)
Ing. Petr Zondlak doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh předsádky s měnitelnou geometrií pro ultrazvukové snímače
(Engineering Design of Ultrasonic Wedge with Adjustable Incidence Angle )
Ing. Michal Molčan doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola systému balanční stability pro pacienty postižené syndromem Parkinsonovy nemoci.
(Design and Stress Analysis of System of Balance Stability for Patiens with Parkinson's Syndrom)
Ing. Daniel Rohel Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola systému čištění elektrodových jehel pro radiofrekvenční ablaci v průběhu operačního zákroku
(Design and Stress Analysis of System for the Cleaning of Cleaning of Needles During of Operating Action)
Bc. Jan Chrobok Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Návrh a výpočet závěsného vahadla
(The Design and Static Stress Analysis of the Carrying Beam)
Bc. Petr Matějů doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Návrh a výpočet zvedacího zařízení
(Design and Calculation of the Lifting Mechanism)
Ing. Pavel Michalík doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Návrh malého jeřábu pro nosnost 1,5 t.
(Design Of a Small Crane With 1.5 Ton Load Bearing Capacity)
Ing. Tomáš Novotný doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Nosná konstrukce pod Yankee válec
(The Frame Structure for the Yankee Roller)
Ing. Lukáš Hertl Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. Bachelors
Optimalizace fixace desky plošných spojů v ultrazvukovém olejovém hladinovém senzoru
(PCB Design Fixation in Ultrasonic Oil Level Sensor Optimization)
Ing. Radek Páleník Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D. Bachelors
Statická analýza kontejnerového provedení čerpací stanice
(Statical Analysis of Container Petrol Station)
Irakli Dvaladze doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Statický výpočet rovinného mechanismu vrtné soupravy
(Static Analysis of the Planar Mechanism of the Drilling Rig)
Ing. Jiřina Kurjanová Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Bachelors
Výpočtová analýza cyklistické přilby
(Numerical Analysis of Bicycle Helmet)
Bc. Ondřej Hurník doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Výpočtová analýza patní kosti s fixačními hřeby
(Numerical Analysis of Calcaneus with Fixation Nails)
Ing. Vojtěch Řepa doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Analýza problémů rovinné pružnosti s pomoci adaptivních technik
(Analysis of Two-Dimensional Linear Elasticity Problems using Adaptive Techniques)
Ing. Tomáš Ševčík Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Masters
Analýza rámu polohovatelného křesla
(Stiffness Analysis of the Positionable Chair Frame)
Bc. Michal Bieleš doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Analýza stabilizační svorky - srovnání výsledků MKP s experimenty
(Analysis of Stabilizer Clamp - FEM Results vs. Test Results)
Bc. Radek Holub doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Biomechanika - Implantáty pro osteosyntézu 5. metatarsu
(Biomechanics - Implants for Ostheosynthesis of 5th Metatarsus)
Ing. Pavel Hajdík prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Masters
Identifikace modálních parametrů kovaného šoupátka A42 výpočtem a experimentálně
(Modal Parameters Identification of the Gate Valve A42 by Calculation and Experiment)
Ing. Miroslav Nevřela Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D. Masters
Napěťově-deformační chování nerezové oceli 316L při proporcionálním namáhání
(Stress-Strain Behaviour of 316L Stainless Steel under Proportional Loading)
Bc. Jakub Sagáčik prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Masters
Napjatostní a deformační analýza okrajové části opěrného válce stolice kvarto
(The Stress and Strain Analysis of the Backup Roll Chamfer of the 4-High Rolling Mill)
Ing. Jan Bzonek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Masters
Návrh hemisféry pro měření hladiny akustického výkonu dle ISO 3745
(Development of the Hemisphere for Measuring of Sound Power Level According to ISO 3745)
Ing. Vojtěch Machalla Ing. Michal Weisz, Ph.D. Masters
Návrh metodiky zkoušek odolnosti proti opotřebení pro vybrané materiály železničních kol
(Proposal of Methodology in Testing Wear Resistance for Selected Railway Wheel Materials )
Ing. Jiří Šmach doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D. Masters
Optimalizace termočlánku s ohledem na odolnost vůči vibracím a vysoké teplotě pro automobilový průmysl
(Thermocouple Optimization With Respect to Resistance Against Vibration and High Temperature For Automotive Industry)
Ing. Václav Pavelka doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Masters
Pevnostní kontrola včetně posouzení vzniku trhlin v plášti rotačního sušicího bubnu
(Strength Checks Including the Assessment of Cracks in the Shell of the Rotary Drying Drum)
Ing. Pavel Kovář prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Masters
Řešení úloh kroucení prutů nekruhových průřezů numerickými metodami
(Solution of Torsion of Beams with Non-Circular Cross-Sections with numerical methods)
Bc. Jan Blokeš Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Masters
Simulace impaktu bateriového boxu vozidla SCX 3.5
(Simulation of Impact of the Battery Box of the Vehicle SCX 3.5)
Ing. Filip Zaoral doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Vliv seřízení světlometu a natočení světelného modulu na dynamické vlastnosti
(Effect of Headlamp Aiming and Swiveling of the Light Module to the Dynamic Properties)
Ing. Rostislav Labaj prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Masters
Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí MKP
(Cyclic Creep Phenomenon and its Prediction by FEM)
Ing. Josef Sedlák, Ph.D. prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. Doctoral
Modelování mechanického chování zemské kůry
(Modelling of mechanical behavior of the Earth's crust)
RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Doctoral
Modelování substruktur s kontakty
(The Sub-structure Modeling Including Contacts)
Ing. Irina Semenova doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Doctoral
Nelineární úlohy nosníků na pružném podkladu
(Nonlinear Problems of the Beams on Elastic Foundation)
Ing. Šárka Michenková, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Doctoral
Vnitřní fixátory pro léčbu pacientů v traumatologii a ortopedii
(Internal Fixators for Treatment of Patients in Traumatology and Ortoorthopaedics)
Ing. Günther Theisz, Ph.D. prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Analytické řešení nůžkového zvedacího mechanismu
(The Analytical Solution of the Lifting Mechanism)
Ing. Michal Kořínek doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. Bachelors
Návrh a pevnostní kontrola přístroje pro měření krčního rozsahu pohybu hlavy
(Design and Strain Checking of the Instrument of Neck-Movement Range.)
Ing. Tomáš Kmínek Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D. Bachelors
Statický výpočet přemístitelné čerpací stanice
(Statical Calculation of Relocatable Petrol Station)
Bc. Jaroslav Helštýn doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Výpočet zastřešení přemístitelné čerpací stanice
(Roofing Calculation of Relocatable Petrol Station)
Bc. Michal Krmášek doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Bachelors
Analýza bezpečnostního pásu v leteckých sedadlech
(Analysis of Seat Belt of Aircraft Seats)
Ing. Marek Klemenc doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D. Masters
Analýza rámu vozidla SCX 3.5 generace
(Analysis of Vehicle Frame of SCX 3.5 Generation)
Bc. Daniel Vlček doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Metodika praktické analýzy vlivu vrubu na únavovou životnost pro použití na základě výsledků MKP analýzy
(Methodology of Practical Analysis of Notch Effect on Fatigue Life for Use on Basis of Results of FEM Analysis)
Ing. Jan Ordelt doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro testování automobilovém podvozku
(Proposal of Test Device for Testing car Chassis)
Bc. Václav Kubín doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Masters
Řešení úloh kroucení prutů nekruhových průřezů v Pythonu
(Solution of Torsion of Beams with Non-Circular Cross-Sections in Python)
Bc. Tea Tutiashvili Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D. Masters
Simulace dynamického chování vozidla SCX
(The Simulation of the Dynamic Behaviour of the SCX Car)
Ing. Miroslav Suchánek Ing. Petr Ferfecki, Ph.D. Masters
Studie nového způsobu chlazení brzd závodního automobilu
(Study of a New Way of Cooling the Brakes for Racing Cars)
Ing. Marek Gebauer, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Doctoral
Systematické metody posuzování a hodnocení síly útlaku měkkých tkání
(Systematic methods for assessment and evaluation of the soft tissue oppression)
Ing. Jan Grepl, Ph.D. prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c. Doctoral