Skip to main content
Skip header
Title
Charakterizace mechanismů poškození kompozitních materiálů
Code
SP2022/132
Solver
Solution period
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
Summary
Předkládaný projekt navazuje ve vybraných oblast na předchozí SGS projekt Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO. Získané zkušenosti studentů z řešení dílčích úloh projektu povedou k zvýšení jejich odborné úrovně a po úspěšném absolvování studia i k vyššímu uplatnění na trhu práce. Projekt bude zaměřen na následující výzkumnou část: Charakterizace mechanismů porušení v případě CFRP kompozitních materiálů s využitím akustické emise. Využití kompozitních materiálů v technické praxi pro výrobu celé řady součástí a výrobků má v posledních dekádách vzrůstající charakter. Zaměříme-li se na klasické vláknové kompozity, je možné se s nimi setkat v leteckém či automobilovém průmyslu, v medicíně a rovněž i v řadě sportovních odvětví. Předmětem plánovaných výzkumných aktivit bude návrh a praktické ověření metodiky klasifikace specifických druhů mechanismů porušení, konkrétně porušování matrice, vláken, delaminace vrstev případně vytrhávání vláken z matrice. Uvedené mechanismy budou detekovány a následně také klasifikovány pomocí metody akustické emise a vhodně navrženého přístupu, který se bude opírat o realizované experimenty.
Team of the project
doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
Ing. David Rybanský
Behrad Zanganeh
Vivek Varanasi
Goal of the project
Projekt si klade za cíl uskutečnění pokusů a výpočetních simulací, které budou provedeny tak, aby bylo dosaženo kýžených výsledků.
Výstupy projektu:
2x publikované časopisecké články nebo příspěvky na konferenci uvedené v databázích WoS nebo SCOPUS.
Harmonogram řešení projektu:
1. čtvrtletí – návrh a plán experimentální a výpočetní činnosti, studium odborných zdrojů,
2. čtvrtletí – příprava experimentů, tvorba výpočetních modelů,
3. čtvrtletí – realizace měření a vyhodnocení dat, realizace výpočtů,
4. čtvrtletí – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 30000,- 30000,-
3. Supplies 0,- 0,-
4. Property 218000,- 218000,-
5. Services 0,- 0,-
6. Trips 0,- 0,-
7. Additional 7912,- 7912,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 255912,-
Total approved 255912,-
Total 255912,- 255912,-
Back