Skip to main content
Skip header
Title
Experimentální a výpočtové modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe
Code
SP2018/63
Solver
Supervisor
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Projekt bude zaměřen na následující výzkumné části: Experimentální část: 1) Činnost: Realizace zkoušek mechanických vlastností pro individuálně zkoumané materiály s využitím optických metod, aplikace a vývoj konstitučních vztahů pro správný popis napěťově-deformačního chování. Posouzení aktuálně používaných postupů identifikace materiálových parametrů v nízkocyklové únavě materiálu. Stručný popis: Budou realizovány zkoušky pro tyto materiály: bezolovnaté pájky - spolupráce s firmou Continental, zkoušení za vysokých rychlostí deformace- spolupráce s firmou ABB, oceli železničního kola – spolupráce s firmou Bonatrans Bohumín, nerezová ocel 316L – návaznost na projekt GAČR ve spolupráci s TU ve Varně, vysokopevnostní materiál MS300 – spolupráce s University of Limerick v Irsku. 2) Činnost: Analýza šíření hluku se zvláštním důrazem na nízkoúrovňová měření. Stručný popis: Součástí práce bude detailní technický návrh experimentálního laboratorního zařízení pro měření hluku na zdrojích s velmi nízkou hladinou akustického výkonu. 3) Činnost: Aplikace DIC metody při měření a vyhodnocení mechanických materiálových zkoušek vybraných typů zkušebních vzorků. Stručný popis: Bude provedena série experimentů v oblasti nízkocylové a vysokocyklové únavy. Návrh přípravku pro testování zkušebních vzorků v ohybu a ohybu s vnitřním přetlakem. Realizace experimentů v oblasti vysokocyklové únavy materiálů. 4) Činnost: Experimentální ověření vybraných numerických metod, zaměřených na modální analýzu Lambových vln v případě přítomnosti vady v dané struktuře. Stručný popis: Předmětem řešení je inkorporace numerických simulací pro účely predikce pole napětí a deformací v okolí vybraných typů diskontinuit. Výsledky těchto simulací poslouží ke stanovení komplexních amplitud přítomných módů Lambových vln s využitím modální dekompozice těchto polí. Dosažené výsledky budou posléze experimentálně ověřeny na zvoleném typu vady. 5) Činnost: Výroba, montáž a ověření biomedicínských nástrojů a přístrojů. Stručný popis: Vývoj, návrh, pevnostní kontrola a výroba biomechanického a medicínského vybavení. Při numerických simulacích bude používána metoda konečných prvků, modely budou vytvořeny na základě biomedicínských dat ze zobrazovacích technik používaných ve zdravotnictví - angio, CT, MR. Za účelem kvalitního zpracování těchto dat, bude zakoupena nástavba pro SW Space Claim. Výpočetní část: 1) Činnost: Problematika modelování textilního anizotropního kontinua v interakci s kapalinou. Stručný popis: Metodika bude studována na problému chování textilních vaků, naplněných kapalinou. 2) Činnost: Návrh testovacích rotorových soustav a sestavení jejich výpočtových modelů. Stručný popis: Bude realizováno sestavení počítačových algoritmů a programů, realizace počítačových simulací a vyhodnocování výsledků, vypracování metodiky pro hodnocení energetických ztrát v ložiskách rotorů a její experimentální testování. 3) Činnost: Vyhodnocení a publikace výsledků experimentálního a numerického řešení v biomechanice zevní a vnitřní fixace. Stručný popis: Dokončení disertační práce Biomechanika – Zevní a vnitřní fixátory pro léčbu různých typů komplikovaných zlomenin kosti. Dokončení disertační práce na téma Biomechanika - Osteosyntéza zlomenin calcanea. Vývoj, návrh, pevnostní kontrola a výroba biomechanického a medicínského vybavení. 4) Činnost: Návrh pružného připojení ozubeného věnce rotační sušicí pece. Stručný popis: V provozu rotační sušicí pece na hnojiva v podniku Duslo Šala, dochází k praskání svarových spojů uvedených pružných členů v místě připojení na buben. Cílem počítačových simulací bude navrhnout nové připojení s cílem výrazně zmenšit maximální napětí ve svaru. Po návrhu zkontrolovat tento svarový spoj na únavu. 5) Činnost: Vnitřní schodiště patrového železničního vozu. Stručný popis: Jedná se o optimalizaci návrhu schodiště pro patrový železniční vůz. Cílem opravy návrhu je využití moderních materiálů a navržení vyztužení a umístění podpor schodiště s cílem minimalizace hmotnosti a maximalizace prostoru pod schodištěm. 6) Činnost: Únavová analýza tělesa armatury dle norem pro jaderné zařízení. Stručný popis: Provést analýzu armatury s využitím numerického modelování a srovnání výsledků s normovanými výpočetnímy postupy a dále pak s výsledky získanými z experimentů. Cílem je optimalizovat výpočetní postupy vhodné pro design nových prvků. Získané teoretické i praktické znalosti a zkušenosti studentů z řešení dílčích, výše popsaných, úloh projektu povedou ke zvýšení jejich odborné úrovně a po úspěšném absolvování studia i k lepšímu uplatnění na trhu práce. Témata zpracovávaných diplomových prací: Návrh zadní zábrany proti podjetí na rámu vozidel Tatra Analýza ocelové nádrže pro uskladnění vody Analýza vlivu křivosti tepny na napjatost v aterosklerotickém plátu Návrh metodiky vyhodnocování signálů nespojité akustické emise Optimalizace počítačového modelování porušení držáku světlometu při statickém testu pomocí SW LS-DYNA Optimalizace nosného projektorového rámu světlometu Pevnostní ověření krytu střechy železničního vozu Biomechanika - Implantáty v traumatologii a ortopedii Vnitřní schodiště patrového železničního vozu Únavová analýza tělesa armatury dle norem pro jaderné zařízení
Team of the project
Dhanishkumar Loganadaneejil
Sowmiya Duraimurugan
Arvind Murali
Balaji Ramdas
James Akshay Nicholas Rajkumar Arokiaraj
Prabhakaran Varudharajaperumal
Ing. Bhuvanesh Govindaraj
Mutaz Fawzi M Sindi
Ali Khalid A Alsaif
Abdulaziz Suliman H Alawaji
Tariq Abdulaziz A Aldabash
Ahmad Ghadyyr D Alshammari
Abdulaziz Mubarak M Almubarak
Jorge Alberto Rodríguez García
Bc. Tomáš Novotný
Avinash Musiri Ramalingam Pillai Baskar
Kishore Ragav Poorna Chandran
Sinan Polat
Venkatesh Nagarajan Kamaladevi
Ing. Kateřina Vlčková
Bc. Jan Petzuch
Ing. David Rybanský
Ing. David Schwarz
Bc. David Krzikalla
Bc. Jakub Pavelek
Bc. Dominik Šťastný
Ing. Marek Týn
Bc. Adam Komínek
Ing. Jakub Trušina
Bc. Timotej Naglák
Ing. Martin Šotola
Bc. Martin Šrámek
Ing. Yasin Batiha
Bc. David Stareczek
Ing. Fatih Sari
Ing. Petr Zondlak
Bc. Daniel Rohel
Ing. Michal Molčan
Bc. David Bolek
Ing. Radek Páleník
Bc. Pavel Pergler
Bc. Jan Chrobok
Ing. Ondřej Skoupý
Ing. Jan Hrček
Ing. Lukáš Hertl
Ing. Vojtěch Řepa
Bc. Petr Matějů
Bc. Ondřej Hurník
Ing. Marek Konečný
Bc. Michal Krmášek
Bc. Jaroslav Helštýn
Ing. Radek Vitásek
Bc. Filip Lužný
Bc. Jan Slovík
Bc. Robert Mališ
Ing. Michal Kořínek
Ing. Pavel Pavlíček
Bc. Tomáš Kmínek
Ing. Anilraj Sudhakar
Ing. Pavel Kovář
Ing. Vojtěch Machalla
Ing. Pavel Hajdík
Ing. Daniel Antoš, Ph.D.
Ing. Petr Gál
Ing. Jiří Šmach
Ing. Jakub Cienciala
Ing. Zbyněk Paška
Ing. Rostislav Čech
Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D.
Ing. Martin Nevřela
Ing. František Sejda
Ing. Martin Maťas
Ing. Radomír Bělík, Ph.D.
Ing. Vojtěch Bajtek
Ing. Michal Kováčik, Ph.D.
Ing. Jana Bartecká, Ph.D.
Ing. Luboš Pečenka, Ph.D.
Mgr. Magda Štěpánová
Ing. Mgr. Dagmar Ličková, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Ing. Michal Weisz, Ph.D.
prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Ing. Alexandros Markopoulos, Ph.D.
Goal of the project
Cílem tohoto projektu realizace experimentů a výpočetních simulací vedoucí k dosažení popsaných cílů, které se zaměřují na oblasti biomechaniky, únavy a dalších problémů technické praxe.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- 4 odeslané časopisecké články nebo příspěvky na konferenci uvedené v databázích WoS nebo SCOPUS
- 4 odevzdané/obhájené disertační práce;
- 10 odevzdaných/obhájených diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2018 – návrh a plán experimentální a výpočetní činnosti, studium odborných zdrojů.
léto 2018 – příprava experimentů, tvorba výpočetních modelů.
podzim 2018 – realizace měření a vyhodnocení dat, realizace výpočtů.
zima 2018 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 190000,- 190000,-
3. Supplies 100000,- 165193,-
4. Property 325000,- 363985,-
5. Services 304944,- 210952,-
6. Trips 30000,- 19814,-
7. Additional 133327,- 133327,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 250000,- 250000,-
Total proposal 1333271,-
Total approved 1333271,-
Total 1333271,- 1333271,-
Back