Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč za studijní výsledky a 2000 nebo 3000 Kč za kvalifikační práci.
info-image

Soutěž o nejlepší studijní výsledky ve studijním programu s dotací 5 000 Kč

Pro 12 nejlepších studentů bakalářského a 12 nejlepších studentů navazujícího magisterského studijního programu (jde vždy o prvních 12 studentů v pořadí dle váženého studijního průměru za celou dobu studia), kteří ukončí studium v akademickém roce 2018/2019 a vykonají státní závěrečnou zkoušku v jarním termínu. Podmínkou účasti v soutěži je dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia alespoň 84 a současně dosažení celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky „výborně".

Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci s dotací 2 000 Kč za bakalářskou práci a 
s dotací 3000 Kč za diplomovou práci

Pro každého oceněného studenta. Každá komise pro státní závěrečné zkoušky konané v jarním termínu může za každý den svého jednání navrhnout do soutěže jednu bakalářskou nebo diplomovou práci, a to za prezenční i kombinovanou formu studia dohromady. Garanti jednotlivých oborů nebo garanti jednotlivých specializací u oboru, který se na ně člení, v bakalářských studijních programech a stejným způsobem samostatně v navazujícím magisterském studijním programu z takto navržených prací vyberou za svůj obor, resp. specializaci, nejvýše na každých započatých 15 absolventů svého oboru, resp. specializace, jednu bakalářskou práci nebo diplomovou práci. Vyhodnocení soutěže provede z prací vybraných garanty oborů kolegium děkana, jehož rozhodnutí bude konečné. Předpokládá se ocenění přibližně 30 bakalářských prací a 15 diplomových prací.

Hodnota ocenění v obou soutěžích může být zvýšena díky příspěvkům průmyslových partnerů, na základě jejich rozhodnutí.


© 2019 VŠB-TU Ostrava