Odborný asistent (Fakulta strojní)

vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta Katedry výrobních strojů a konstruování, se zaměřením na technickou diagnostiku, opravy a udržování.

Termín nástupu: 1. 9. 2018 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku: 100% (40 hodin/týden)

Náplň práce

 • zajišťování výuky vybraných předmětů na katedře, především předmětů týkajících se provozu a údržby strojů;
 • vedení bakalářských a diplomových prací řešených na katedře výrobních strojů a konstruování;
 • zajištění provedení provozních a experimentálních prací v laboratoři technické diagnostiky, souvisejících s řešenými bakalářskými, diplomovými a disertačními pracemi na katedře a Fakultě strojní VŠB-TUO;
 • poskytování konzultací v studijních předmětech a profesním zaměření na provoz a údržbu strojů studentům FS VŠB-TUO;
 • aktivní zapojení do výzkumných a vědeckých úkolů katedry, resp. fakulty, včetně projektů a problémů provozní praxe a výrobních společností;
 • aktivní zapojení do publikační činnosti a vyhledávání projektů a profesních problémů provozní praxe;

Požadavky

 • vědecký titul Ph.D., Dr., CSc. v oboru souvisejícím se stavbou výrobních strojů a zařízení, nebo předpoklad obhájení do konce roku 2019;
 • mírně pokročilá znalost alespoň jednoho světového jazyka;
 • samostatnost v práci a předpoklad tvůrčí činnosti;
 • předpoklad adaptability na odborné, vědecké a výzkumné oblasti na katedře výrobních strojů a konstruování;
 • předpoklad a odhodlání učit se novým věcem a poznatkům týkajících se nejen provozu a údržby strojů, ale i dalších specializací na katedře včetně jazykových znalostí, především angličtiny;
 • základní znalost z 3D CAD návrhových systémů včetně tvorby výkresové dokumentace;
 • základní znalost, testů, zkoušek a norem pro tribotechnické vyhodnocení paliv a maziv;
 • základní znalosti z oblasti vibrodiagnostiky, termodiagnostiky a monitorování technického stavu strojních zařízení;
 • profesní certifikace v oblasti provozu a údržby strojů vítána;
 • znalost aplikace základů bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti;
 • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů ne starším 90-ti dnů;

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem, a případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce s označením „OA 340“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (ve formátu PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu s příslušným zákonem.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
dekanat.fs@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava