Vedoucí katedry (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Katedry matematiky a deskriptivní geometrie (310)

Termín nástupu: 1. 3. 2018

Požadavky

Dosažení titulu Ph.D. (resp. Dr., CSc. popř. vyššího) v příslušném oboru, pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru nebo v příbuzných oborech, znalost světového jazyka. Uchazeč představí před komisí pro výběrové řízení svou koncepci rozvoje pracoviště a souvisejícího oboru v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické a personální formou prezentace.

Doplňující informace

Přihlášku doložte strukturovaným životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a získaných akademických titulech, doklady osvědčujícími praxi, případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce označením „VK310“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (formát PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba


© 2018 VŠB-TU Ostrava