Vedoucí katedry (Fakulta strojní, VŠB-TUO)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Katedry energetiky (361) a Katedry aplikované mechaniky (330).

Termín nástupu:

Katedra energetiky: 1. 1. 2018

Katedra aplikované mechaniky: 1. 11. 2017

Požadavky

Dosažení titulu Ph.D. (resp. Dr., CSc. popř. vyššího) v příslušném oboru, pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru nebo v příbuzných oborech, znalost světového jazyka. Uchazeč představí před komisí pro výběrové řízení svou koncepci rozvoje pracoviště a souvisejícího oboru v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické a personální.

Doplňující informace

Přihlášku doložte strukturovaným životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a získaných akademických titulech, doklady osvědčujícími praxi, případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce označením „VK361“ nebo „VK330“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (formát PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Kontakt

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sekretářka děkana FS

17. listopadu 15

708 33 Ostrava-Poruba


© 2017 VŠB-TU Ostrava