Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

EVP data

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0006 Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost 2010 2013

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
WND-POKL.09.02.00-26-119/11 Garantovaný úspěch s Technickou univerzitou Kielce 2013 2014
CIII-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2011 2013
CIII-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2011 2012
CE3528211 Modely pro řízení výroby malých a středních firem - 7. RP 2009 2012

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP101/12/2520 Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek 2012 2014
GA101/09/1715 Kavitující vírové struktury vyvolané rotací kapaliny 2009 2011
GA102/09/0894 Nové metody seřizování regulátorů 2009 2011
GP101/09/P444 Vliv velikosti a umístění výpustných otvorů a tvaru výsypek na horizontální stěnové tlaky v zásobnících sypkých hmot při procesu vyprazdňování 2009 2011
GP103/09/P510 Dynamické projevy toku sypkých hmot 2009 2010
GA101/08/1110 Vývoj nové technologie využívající vysoký stupeň deformace pro výrobu ultra-jemnozrnných materiálů 2008 2010
GA105/08/1414 Matematické modelování rozvoje samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech 2008 2010
GP101/08/P118 Zkoušky keramických řezných materiálů při přerušovaném řezu 2008 2010

Ministerstvo dopravy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GC911-050-910 Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí 2009 2010

Ministerstvo obrany

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovednosti studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce 2013 2014
Podpora zvyšování kvalifikace pracovní síly v oblasti moderních technologií obrábění a metrologie 2013 2014
Partnerství v jaderné energetice nové generace 2011 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
PL.3.22/2.3.00/09.01517 Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí 2010 2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Programovatelný vysokovýkonný stroj pro bezdeformační prostřihování a dělení profilů 2012 2014
FR-TI4/751 Výzkum a vývoj závěsné médiové stěny s modulární koncepcí, s možností variabilní instalace a s volbou optimální polohy nad pracovními stoly, zajišťující rozvod elektrické energie, datových sítí a kapalných i plynných médií 2012 2013
4.1 IN04/149 LMR s.r.o.-inovace brzdného vozíku 2011 2012
FR-TI3/483 Vstup nástřihové linky 2011 2012
FR-TI2/618 Výzkum a vývoj kolového vedení odpruženého 2010 2012
Zvýšení ergonomie a technické úrovně informačního systému 2010 2011
FR-TI1/074 Výzkuma vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace 2009 2012
FR-TI1/415 Výzkum a vývoj nanostrukturních materiálů pro medicínské účely 2009 2012
FR-TI1/522 Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění 2009 2012
FR-TI1/537 Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu 2009 2012
PR-TI1/073 VÝZKUM A VÝVOJ FLEXIBILNÍHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TRANSFORMUJÍCÍHO PRIMÁRNÍ ENERGII BIOMASY I ALTERNATIVNÍCH PALIV PŘI JEJICH SPALOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ ODPADNÍ TEPLO Z RŮZNÝCH TEPELNÝCH AGREGÁTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII S MOŽNOSTÍ KOGENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ 2009 2012
FR-TI1/426 Výzkum a čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím 2009 2011
FR-TI1/547 Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zamněřením na eliminaci negatívních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO, NH3) 2009 2011
FT FRTI1/589 Výzkum a vývoj parního kotle spalujícího pivovarské mláto 2009 2011
FI-IM5/170 Výzkum a vývoj granulovacího lisu vyšších užitných vlastností. 2008 2010
FI-IM5/221 Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii 2008 2010
FT-TA5/071 Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských robotů 2008 2010
FT-TA5/074 Výzkum a vývoj hasicího a průrazového manipulátoru 2008 2010
FT-TA5/076 Výzkum vlastností stávajících a nově vyvíjených patinujících ocelí z hlediska jejich využití pro ocelové konstrukce 2008 2010
FT – TA4/036 RAMS Computer – Vývoj řídícího systému pro kolejová vozidla s garantovanými parametry RAMS 2007 2010
FT-TA4/018 Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů 2007 2010
2A-1TP1/124 Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. 2006 2011

Ministerstvo zemědělství

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
QI101C246 Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny 2010 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
ROZP2013/15 Působení odborníků z řad vývojových pracovníků průmyslových podniků na pracovištích VŠB-TUO 2013 2013
ROZP2013/16 Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení pro experimentální část výuky v akreditovaných studijních programech FS 2013 2013
ROZP2013/17 Kalibrace vybraných měřidel pro experimentální úlohy na pracovištích FS VŠB-TU Ostrava 2013 2013
ROZP2013/18 Počítačové podpora inovací technických systémů 2013 2013
ROZP2013/19 Inovace a rozvoj SW vybavení v oblasti počítačové podpory navrhování technických systémů na FS 2013 2013
ROZP2013/20 Propagace studia na FS 2013 2013
ROZP2013014 Podpora talentů, motivace k vědeckovýzkumné činnosti a následnému doktorskému studiu, podpora mimořádných výsledků v rámci doktorského studia 2013 2013
CZ.1.07/2.4.00/31.0080. Partnerství v oblasti energetiky 2012 2014
EE2.4.31.0162 Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání 2012 2014
EE2.4.31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství 2012 2014
CZ.1.07/2.4.00/12.0028 ENERGETICKÉ FÓRUM 2012 2013
CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava 2011 2014
CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi 2011 2014
CZ1.07/2.2.00/15.0462 Virtuální vzdělávání v dopravě 2011 2014
EE2.3.20.0037 Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu 2011 2014
EE2.3.20.0038 Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 2011 2014
CZ.1.07/1.3.05/03.0019 Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol 2011 2012
CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 2011 2012
ED2.1.00/03.0069 ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 2010 2014
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 2010 2013
CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí 2010 2012
MEB 0810022 Nové směry ve zvyšování efektivity vícenásobné plastické deformace 2010 2011
MEB051007 Severe plastic deformation Al and Cu alloys to obrain ultra fine grain structure 2010 2011
HH390799 SINEKOPLAST-Folta - k vůli odpisu 2010 2010
ROZP2010/012 Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace pedagogů Fakulty strojní 2010 2010
ROZP2010/19/12 Zvašování odborné a pedagogické kvalifikace pedagogů Fakulty strojní 2010 2010
ROZP2010/19/13 Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří a systémů počítačové podpory konstruování pro výuku strojních oborů na Fakultě strojní VŠB-TUO 2010 2010
7E09073 Future Industrial Model for SMEs 2009 2012
CZ.1.07/2.200/07.0234 Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku 2009 2012
CZ.1.07/2.3.00/09.0147 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu 2009 2012
CZ.1.07/2.3.00/09.0235 Nové talenty pro vědu a výzkum 2009 2012
CZ.1.07/2.4.00/12.0001 Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí 2009 2012
CZ.1.07/2.4.00/12.0030 Kooperační síť pro strojní inženýrství 2009 2012
CZ.1.07/2.4.00/12.0031 INInet – kolaborativní platforma pro inovační inženýrství 2009 2012
CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku 2009 2011
CZ.1.07/1.2.10/02.0047 Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování 2009 2011
CZ.1.07/2.2.00/07.0311 Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava 2009 2011
CZ.1.07/2.3.00/09.0144 Rozvoj v oboru dopravního inženýrství 2009 2011
CZ.1.07/2.4.00/12.0094 Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií 2009 2011
EE2.3.09.0150 Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií 2009 2011
ME08083 NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce 2008 2012
LA309 Zastupování ČR na výročních zasedáních organizace International Institute of Welding 2007 2010
LA310 Zastupování ČR v komisích IX a XI International Institute of Welding 2007 2010
1M0568 Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II 2005 2011
HH380573 Výplata mezd z pohledávek - právní 2001 2012
HH390824 Výplata mezd z pohledávek - právní 2001 2012

Ministerstvo životního prostředí

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA02020948 Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů 2012 2014

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
MK3611211 Rozšíření aparatury měření plynných složek spalin s ohledem na zkvalitnění procesu výuky příštích specialistů v oboru ochrana životního prostředí a výzkumné práce v oblasti minimalizace emisí z energetických zdrojů. 2011 2012
Přístroj pro termogravimetrickou analýzu (TGA) 2010 2011

Projekt CEEPUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CIII-2014-PL0007 Moderní metody ustavení a měření geometrické struktury povrchu 2014 2014
CIII-2014-PL0033 Rozvoj strojírenské technologie jako hlavní základny pro vývoj v oblasti malých a středních firem 2014 2014
CIII-PL0007 Moderní metody ustavení a měření geometrické struktury povrchu 2011 2013
CIII-BG0614 Vývoj výrobních technologií - nové strategie a nové výzvy v oblasti vzdělávání a výzkumu 2011 2012
CIII-PL0033 Rozvoj strojírenské technologie jako hlavní základny pro vývoj v oblasti malých a středních firem 2008 2013
CII-CZ-0201 Progresivní metody ve výrobních technologiích 2007 2010

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/110 Zvyšování odborných znalostí studentů v oblasti počítačové podpory programování CNC obráběcích strojů 2014 2014
FRVS2014/122 Inovace předmětu "Real-time systémy v mechatronice" 2014 2014
FRVS2014/132 Inovace předmětu Obrábění 2014 2014
FRVS2014/138 Vybudování laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou MiniCTA 2014 2014
FRVS2014/159 Inovace předmětu Plánování a provedení letu 4 2014 2014
FRVS2014/164 Inovace předmětu "Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů" 2014 2014
FRVS2014/168 Inovace předmětu Měřicí a senzorová technika 2014 2014
FRVS2014/190 Inovace předmětu Technické výpočty 2014 2014
FRVS2014/191 Inovace předmětu Konstrukce a výroba přípravků pro obor Strojírenská technologie 2014 2014
FRVS2014/198 Integrace praktických zkušeností do předmětu Provoz, diagnostika a údržba strojů 2014 2014
FRVS2014/205 Nové poznatky v řízení strojů a procesů 2014 2014
FRVS2014/206 Inovace předmětu Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3, 4 2014 2014
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
FRVS2014/209 Inovace předmětu Tekutinové mechanismy 2014 2014
FRVS2013/790 Inovace technických předmětů s využitím virtuální reality a výroby prototypů 2013 2013
FRVS2013/793 Výukové pracoviště pro efektivní vrtání hlubokých otvorů 2013 2013
FRVS2013/871 Inovace počítačových učeben Fakulty strojní 2013 2013
FRVS2012/109 Multimedializace výuky předmětu zaměřených na logistiku 2012 2012
FRVS2012/1127 Rozvoj výukové laboratoře průmyslových robotů 2012 2012
FRVS2012/1265 Multimediální texty - modelování a analýza biorobotických zařízení 2012 2012
FRVS2012/1402 Inovace předmětu Montážní práce a automatizace montážních prací 2012 2012
FRVS2012/485 Inovace předmětu Teorie plasticity 2012 2012
FRVS2012/971 Tvorba studijních materiálů multimediální povahy pro předmět Výrobní stroje obráběcí 2012 2012
FRVS2012/997 Hodnocení kvality povrchu součástí po konvenčním a nekonvenčním obrábění 2012 2012
FRVS2011/2471 Inovace a rozvoj výuky v oblasti modelování tvářecích procesů a matematické simulace nekonvenčních tvářecích technologií 2011 2011
FRVS2011/2476 Inovace a rozvoj předmětů v oblasti nekonvenčních tvářecích technologií a implementace laboratorních zkoušek nanostrukturních materiálů do výuky 2011 2011
FRVS2011/2548 Inovace předmětu Speciální technologie v obrábění - část Metody a nástroje pro výrobu ozubených kol 2011 2011
FRVS2011/2552 Laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie 2011 2011
FRVS2011/2633 Inovace předmětu Úvod do MKP 2011 2011
FRVS2011/2697 Zkvalitnění výuky v oblasti tepelně technických výpočtů a hodnocení energetické náročnosti budov 2011 2011
FRVS2011/2876 Multimediální výuka předmětu Internet a sítě 2011 2011
FRVS2011/2893 Inovace a rozšíření podpory výuky Elektropneumatických řídicích systémů 2011 2011
FRVS2011/2915 Rozvoj metrologické laboratoře pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů 2011 2011
FRVS2011/3125 Aplikace nejnovějších poznatků z oblasti vývoje a ověřování technologií výroby kompozitních materiálů a bio-materiálů (UFG a nanostruktura) do výukového procesu (návrh na přijetí hostujicího profesora) 2011 2011
FRVS2011/3165 Tvorba nového předmětu "Technologie tváření a slévání" 2011 2011
FRVS2011/857 Modernizace laboratoří pro experimentální analýzu napjatosti strojních dílů. 2011 2011
FRVS2011/868 Výuková laboratoř Revers Engineering 2011 2011
FRVS2010/1505 Nejnovější poznatky z oblasti vývoje technologií výroby UFG materiálů a jejich zavedení do výukového procesu (návrh na přijetí hostujicího profesora) 2010 2010
FRVS2010/1888 Vybudování Laboratoře čerpací techniky a rozvoj Laboratoře hydraulických zařízení 2010 2010
FRVS2010/2356 Inovace výuky předmětu Laboratorní cvičení z provozu vozidel (LCPV) 2010 2010
FRVS2010/2470 Inovace výuky v oblasti nekonvenčních tvářecích technologií a jejich počítačové simulace 2010 2010
FRVS2010/2488 Rozvoj předmětů Aplikovaná mechanika tekutin a Zásobování hasivy. 2010 2010
FRVS2010/2769 Inovace laboratoře metrologie pro praktickou výuku studentů 2010 2010
FRVS2010/2811 Inovace předmětu Základy lomové mechaniky 2010 2010
FRVS2010/2856 Inovace výuky předmětu Postupy údržby využitím multimediálních forem 2010 2010
FRVS2010/2943 Experimentální výuka nového předmětu "Řídicí systémy letadel" 2010 2010
FRVS2010/746 Inovace experimentálních laboratoří senzorové techniky a diagnostiky 2010 2010

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017
TA02020369 Výzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy 2012 2014
TA02021153 OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE MOKRÉHO HAŠENÍ KOKSU NA HASÍCÍ VĚŽI KOKSÁRENSKÉ BATERIE PRO DOSAŽENÍ LIMITU TZL 50g / 1 tunu HAŠENÉHO KOKSU 2012 2013
TA01021058 Optimalizace procesu aplikace alternativních sekundárních metod odsiření na vybraných energetických zdrojích pro dosažení emisního limitu SO2 200 mg.mN-3 2011 2012

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015
51200863 Laserové opracování přední metalizované strany solárních křemíkových článků 2012 2013
51201061 Struktura a vlastností hliníkových kompozitů zpevněných nanovlákny 2012 2013

VŠB - TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Integrovaný systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu kolejových vozidel a jejich přibližování 2012 2014
LA08050 Zastupování ČR u mezinárodní energetické agentury v pracovních skupinách WPFF a FCB 2008 2012

Zahraniční granty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
631117 Systém virtuální teleportace RESCUER pro inspekci uhelného dolu postiženého havárií. 2014 2017

Český báňský úřad

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
62-08 2886/08 Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras 2008 2010
ABCBU62-08 Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras 2008 2010