Projekty v roce 2011

EVP data

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.2.00/15.0006Efektivní hospodaření s energiemi - úspory, účinnost, dostupnost20102013

Ministerstvo obrany

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
Partnerství v jaderné energetice nové generace20112013

Ministerstvo pro místní rozvoj

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
PL.3.22/2.3.00/09.01517Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí20102013

Ministerstvo průmyslu a obchodu

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
FR-TI3/483Vstup nástřihové linky20112012
FR-TI2/618Výzkum a vývoj kolového vedení odpruženého20102012
Zvýšení ergonomie a technické úrovně informačního systému20102011
FR-TI1/074Výzkuma vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace20092012
FR-TI1/522Výzkum a vývoj automatického systému aktivního řízení lunet pro vyvažování klikových hřídelů při obrábění20092012
FR-TI1/537Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu20092012
PR-TI1/073VÝZKUM A VÝVOJ FLEXIBILNÍHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TRANSFORMUJÍCÍHO PRIMÁRNÍ ENERGII BIOMASY I ALTERNATIVNÍCH PALIV PŘI JEJICH SPALOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ ODPADNÍ TEPLO Z RŮZNÝCH TEPELNÝCH AGREGÁTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII S MOŽNOSTÍ KOGENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ20092012
FR-TI1/426Výzkum a čtyřnápravové trakční jednotky s alternativním zdrojem energie a s možností dálkového stavění jízdní cesty strojvedoucím20092011
FR-TI1/547Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zamněřením na eliminaci negatívních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO, NH3)20092011
FT FRTI1/589Výzkum a vývoj parního kotle spalujícího pivovarské mláto20092011
2A-1TP1/124Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. 20062011

Ministerstvo zemědělství

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
QI101C246Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny20102014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
CZ.1.07/2.3.00/20.0038Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0080Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava20112014
CZ.1.07/2.4.00/17.0082Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi20112014
CZ1.07/2.2.00/15.0462Virtuální vzdělávání v dopravě20112014
EE2.3.20.0037Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu20112014
CZ.1.07/1.3.05/03.0019Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol20112012
CZ.1.07/2.2.00/15.0459Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů20112012
ED2.1.00/03.0069ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie20102014
CZ.1.07/2.2.00/15.0463Modernizace výukových materiálů a didaktických metod 20102013
CZ.1.07/1.1.00/08.0010Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí 20102012
MEB 0810022Nové směry ve zvyšování efektivity vícenásobné plastické deformace20102011
MEB051007Severe plastic deformation Al and Cu alloys to obrain ultra fine grain structure20102011
7E09073Future Industrial Model for SMEs20092012
CZ.1.07/2.200/07.0234Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0147Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu20092012
CZ.1.07/2.3.00/09.0235Nové talenty pro vědu a výzkum20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0001Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0030Kooperační síť pro strojní inženýrství20092012
CZ.1.07/2.4.00/12.0031INInet – kolaborativní platforma pro inovační inženýrství20092012
CZ.1.07/1.1.07/02.0097Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku20092011
CZ.1.07/1.2.10/02.0047Inovace vzdělávacího programu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování20092011
CZ.1.07/2.2.00/07.0311Implementace poznatků z průmyslové praxe do vzdělávání na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava20092011
CZ.1.07/2.3.00/09.0144Rozvoj v oboru dopravního inženýrství20092011
CZ.1.07/2.4.00/12.0094Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií20092011
EE2.3.09.0150Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií20092011
ME08083NANO-07 Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce20082012
1M0568Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II20052011
HH380573Výplata mezd z pohledávek - právní20012012
HH390824Výplata mezd z pohledávek - právní20012012

Projekty FRVŠ (MŠMT)

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
FRVS2011/2471Inovace a rozvoj výuky v oblasti modelování tvářecích procesů a matematické simulace nekonvenčních tvářecích technologií20112011
FRVS2011/2476Inovace a rozvoj předmětů v oblasti nekonvenčních tvářecích technologií a implementace laboratorních zkoušek nanostrukturních materiálů do výuky 20112011
FRVS2011/2548Inovace předmětu Speciální technologie v obrábění - část Metody a nástroje pro výrobu ozubených kol20112011
FRVS2011/2552Laboratoř mechanických vlastností moderních materiálů a defektoskopie20112011
FRVS2011/2633Inovace předmětu Úvod do MKP20112011
FRVS2011/2697Zkvalitnění výuky v oblasti tepelně technických výpočtů a hodnocení energetické náročnosti budov 20112011
FRVS2011/2876Multimediální výuka předmětu Internet a sítě20112011
FRVS2011/2893Inovace a rozšíření podpory výuky Elektropneumatických řídicích systémů20112011
FRVS2011/2915Rozvoj metrologické laboratoře pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů20112011
FRVS2011/3125Aplikace nejnovějších poznatků z oblasti vývoje a ověřování technologií výroby kompozitních materiálů a bio-materiálů (UFG a nanostruktura) do výukového procesu (návrh na přijetí hostujicího profesora)20112011
FRVS2011/3165Tvorba nového předmětu "Technologie tváření a slévání"20112011
FRVS2011/857Modernizace laboratoří pro experimentální analýzu napjatosti strojních dílů.20112011
FRVS2011/868Výuková laboratoř Revers Engineering20112011

VSB

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
4.1 IN04/149LMR s.r.o.-inovace brzdného vozíku20112012
LA08050Zastupování ČR u mezinárodní energetické agentury v pracovních skupinách WPFF a FCB 20082012

© 2018 VŠB-TU Ostrava