Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta strojní
Typ studia: navazující magisterské
Kód: N2301
Název česky: Strojní inženýrství
Název anglicky: Mechanical Engineering
Nabízené studijní obory: Aplikovaná mechanika
Automatické řízení a inženýrská informatika
Dopravní technika a technologie
Energetické stroje a zařízení
Hydraulika a pneumatika
Konstrukční a procesní inženýrství
Průmyslové inženýrství
Robotika
Strojírenská technologie
Standardní délka studia: 2 roky
Garant: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova: technologie, výroba, průmysl, technologické zařízení, strojírenství
Charakteristika programu: Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické i informační procesy a zařízení a navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků automatizační a výpočetní techniky, např. CATIA, AutoCAD, ale i tzv. velkých CADů, pokrývajících kromě konstrukční činnosti i projekci a celou oblast technické přípravy výroby. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce strojů a zařízení, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů. Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů hluboké znalosti technika ve svém oboru. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v doktorském studiu. Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, nebo jako vedoucí pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech. V rámci studijního programu studenti studují jeden ze 7 studijních oborů. Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 4 roky.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi prokazují hluboké znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, matematického modelování, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci. Absolventi prokazují hluboké znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru. Absolventi umí kriticky posuzovat problémy svého oboru, orientovat se v mezioborových problémech.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci. Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby. Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení. Absolventi umí vyvíjet nové inženýrské metody řešení problémů oboru. Absolventi umí připravit a realizovat laboratorní nebo technický experiment a sestavit zprávu o výsledku experimentu. Absolventi umí navrhovat technické prostředky a jejich počet, druh a typ strojů a strojního zařízení pro výrobu na základě stanoveného postupu a cílové kapacity. Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce. Absolventi jsou schopni provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování technologických postupů. Absolventi jsou schopni zajišťovat technické přípravy změn sortimentu a zavádět nové produkty. Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Absolventi jsou schopni řídit pracovní týmy, plánovat jejich činnost a prezentovat dosažené výsledky. Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojní inženýrství.
Obecné způsobilosti absolventa: Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod.

© 2018 VŠB-TU Ostrava