Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 2301T013
Název česky: Robotika
Název anglicky: Robotics
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra robotiky
Garant: prof. Dr. Ing. Petr Novák
Charakteristika oboru: Absolventi jsou připraveni ke všem činnostem potřebným pro inovace a návrh jednoduchých i komplexních strojírenských systémů, včetně průmyslových a servisních robotů a k jejich nasazení ve výrobě. Robot je typickým příkladem relativně nového chápání technických systémů, označovaných jako mechatronické (zabývá se strojními systémy automaticky řízenými, s konstrukcí, vyznačující se značnými nároky na řešení problémů mechaniky). Vědomosti získané z oblasti konstrukce, periferních zařízení, ze základů stavby výrobních strojů a jejich automatizace, jsou pouze jedním okruhem potřebných poznatků pro návrh technických systémů mechatroniky. Do dalšího okruhu patří problematika řízení a senzoriky, softwarového inženýrství, řídících systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení jejich provozu, údržby, spolehlivosti, bezpečnosti, seřízení a programování robotizovaných pracovišť. Ve všech těchto okruzích je při výuce široce využíváno výpočetní techniky – pro konstruování, projektování, programování, řízení aj., čímž absolventi získají zkušenosti plně využitelné i mimo studovaný obor. Absolventi se uplatní jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky – CAD, CAI, pokrývajících kromě konstrukčních činností i projekci a celou oblast technické přípravy výroby a vlastní výrobu (PLM systémy).
Odborné znalosti absolventa: Získání širokých a hlubokých znalostí a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídající soudobému stavu poznání zejména v oblastech: obecné konstruování, konstrukce průmyslových a servisních robotů, jejich periferních zařízení a subsystémů, metodika konstruování, metody inovací a návrhu mechatronických systémů, aplikace špičkových CAD a CAI metod v konstrukci, projektování výrobních systémů s průmyslovými a servisními roboty, projektování robotizovaných pracovišť, spolehlivost a údržba těchto pracovišť, tvorba matematických modelů kinematiky a dynamiky průmyslových robotů, řídicí systémy robotů, vnímací systémy robotů.
Odborné dovednosti absolventa: Dokáží samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru s rutinním využitím moderních a špičkových SW nástrojů Zvládají použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace
Obecné způsobilosti absolventa: Zvládají samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím ke širším společenským důsledkům rozhodování v oboru. Dokáží se samostatně orientovat v problematice robotiky a hodnotit současné trendy.
Charakteristika uplatnění absolventa: Robotika, Mechatronika, navrhování poloautomatizivaných a automatizovaných pracovišť, vývoj zařízení s vysokou přidanou hodnotou,

© 2018 VŠB-TU Ostrava