Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 3902T004
Název česky: Automatické řízení a inženýrská informatika
Název anglicky: Automatic Control and Engineering Informatics
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra automatizační techniky a řízení
Garant: prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Klíčová slova: instrumentace, aplikovaná informatika, automatické řízení, matematické modelování, optimalizace
Charakteristika oboru: Oborové magisterské studium připravuje inženýrské specialisty pro měření, řízení, automatizaci a aplikace počítačů zejména ve strojírenství. Připravuje absolventy Fakulty strojní v uvedených oborech pro technicko-provozní funkce v řízení výroby a řízení jakosti, údržbě, technickém servisu a v projekčně vývojové činnosti. Nabízí absolventům bakalářských programů v oblasti strojního inženýrství prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti řízení procesů a strojů (seřízení regulačních obvodů, identifikace, zpracování měření, simulace, optimalizace systémů a technické diagnostiky), dále v aplikovaných oblastech jako je tvorba software, procesních systémů víceúrovňových a distribuovaných systémů pro monitorování, řízení a diagnostiku včetně vizualizace procesů (SCADA/HMI). Dále absolventi získají výrobkový přehled o technických prostředcích na bázi PIC, DSP, PLC a IPC, embedded systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy. Pro tyto prostředky zvládnou základy programování. Speciální znalosti dostává absolvent v oboru řízení pneumatických a hydraulických aktuátorů a je informován o základech mikromechaniky.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi oboru budou mít široké znalosti z oblasti automatického řízení technologických procesů, a to jak po stránce teoretické, tak praktické, zejména z oblastí technických prostředků automatického řízení a aplikované informatiky.
Odborné dovednosti absolventa: S využitím odborných znalostí budou absolventi schopni samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení různých technologických procesů a strojů.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi budou schopni samostatně a zodpovědně analyzovat, diagnostikovat a projektovat náročné výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat systémy řízení s použitím moderních prostředků měřicí, řídicí a počítačové techniky s programovou podporou informačních technologií. Absolventi budou způsobilí používat své odborné znalosti v cizím jazyce. Své nabyté znalosti budou absolventi schopni dále rozvíjet a používat při řešení rozsáhlých úkolů jak jednotlivě, tak i v řešitelském kolektivu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Tento obor navazuje na bakalářský obor "Aplikovaná informatika a řízení" Absolventi - inženýři budou schopni: - samostatně a zodpovědně analyzovat, diagnostikovat a projektovat náročné výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, - navrhovat systémy řízení s použitím moderních prostředků měřicí, řídicí a počítačové techniky s programovou podporou informačních technologií. Absolventi budou způsobilí: - používat své odborné znalosti v cizím jazyce, - rozvíjet a používat nabyté znalosti při řešení rozsáhlých úkolů jak jednotlivě, tak i v řešitelském kolektivu. Uplatní se jako inženýři v technických, provozních, kontrolních, obchodních i řídicích funkcích, útvarech podnikové informatiky, kontroly kvality a procesního řízení, např. v automobilovém průmyslu nebo jiném strojírenském průmyslu a ve výrobní a nevýrobní sféře. Na tento obor navazuje obor doktorského studia "Řízení strojů a procesů"

© 2018 VŠB-TU Ostrava