Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 3901T003
Název česky: Aplikovaná mechanika
Název anglicky: Applied Mechanics
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra aplikované mechaniky
Garant: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Charakteristika oboru: Hlavní důraz při výchově absolventa na oboru Aplikovaná mechanika v je kladen na připravenost a schopnost rozvíjet, rozpracovávat a prakticky využívat moderní výpočtové a experimentální přístupy při řešení technických problémů. Absolvent bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů a konstrukcí, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav a přenosu tepla a hmoty. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství, které absolvent získá, vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi získají prohloubené znalosti z mechaniky tuhých těles, pružnosti a pevnosti odpovídající soudobému stavu poznání. K základním teoriím, konceptům a metodám mechaniky, zvládnutým v rámci bc. studia, přibývají oblasti lomové mechaniky, plasticity, hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzování spolehlivosti a životnosti strojů, analýza tepelného namáhání, technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termomechanických soustav a přenosu tepla a hmoty. Absolventi také porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů.
Odborné dovednosti absolventa: V konkrétních aplikacích budou absolventi schopni využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Hlavní důraz však je kladen na připravenost a schopnost rozvíjet, rozpracovávat a prakticky využívat počítačové přístupy při řešení technických problémů. S využitím odborných znalostí budou schopni samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oboru, samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problém s použitím vybraných teorií, konceptů a metod oboru a použít některé z pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi budou schopni samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování. Dle vyvíjejících se souvislostí a dostupných zdrojů dokážou vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky. Absolventi budou schopni srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory a používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce. Z hlediska týmové práce získá absolvent schopnost plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní jako výpočtáři, konstruktéři nebo vývojoví pracovníci ve strojírenských závodech a dále, po zvýšení kvalifikace v doktorandském studiu, jako vědecko-výzkumní pracovníci.

© 2018 VŠB-TU Ostrava