Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 2303T002
Název česky: Strojírenská technologie
Název anglicky: Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Klíčová slova: organizace a řízení, strojírenská metrologie, obrábění a montáž, povrchové inženýrství a projektování, tváření a svařování
Charakteristika oboru: Strojírenská technologie je aplikací teoretických fyzikálních principů, zkušenosti a technického vývoje při návrhu užitečných výrobků a procesů ve strojírenství. Technologie v tomto smyslu zahrnuje technické metody, zkušenosti, postupy, nástroje, polotovary a počítačové technologie určené k tomu, jak řešit technické problémy ve strojírenství a splnit nezbytná omezení a požadavky. Při návrhu technologických procesů a jejich řízení lze také použít počítačových metod a prostředků. Podstatnými vyučovacími předměty oboru jsou matematika, pružnost, pevnost a plasticita, teorie technologických procesů, svařování, obrábění, povrchových a tepelných úprav materiálu a tváření, materiálové vědy, speciální výrobní technologie, výrobní nástroje, nanomateriály a nanotechnologie ve strojírenství, počítačové metody ve výrobě a řízení, systémy řízení kvality a metrologie, kontrolní a diagnostické systémy, projektování výrobních systémů a procesů, ekonomika a řízení provozů, zakládání podniků a investování a finanční systémy. Vyučuje se i mnoho dalších doplňkových předmětů oboru.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá široký fyzikálně-technologický základ v oblasti nových strojírenských technologií, jejich zařízení a automatizace, především pak v oblasti tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchového inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenské výroby. Získá ucelený přehled o experimentálních a numerických metodách v oblasti výrobních procesů a technologií. Získanou úroveň student prokáže zpracováním a obhajobou diplomové práce.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.
Obecné způsobilosti absolventa: Studium v tomto oboru vychovává odborníky s prohloubenými a širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. Důležitým článkem je kontrola a řízení jakosti a organizace a ekonomické hodnocení výroby.
Charakteristika uplatnění absolventa: Obor strojírenská technologie připravuje studenty pro širokou paletu technických pozic ve výrobních podnicích, kde jsou požadováni lidé s nejvyšším technicky orientovaným vzděláním. Vychovává: - techniky a technology, kteří navrhují nebo inovují technologické procesy a výrobky pro specifické aplikace, - specialisty, - řídicí pracovníky v průmyslu k řízení lidí, zařízení a technických a lidských zdrojů. Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.

© 2018 VŠB-TU Ostrava