Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 2302T006
Název česky: Energetické stroje a zařízení
Název anglicky: Energy Engineering
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra energetiky
Garant: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova: zdroje energie, energetické stroje a zařízení, obnovitelné zdroje energie, využívání odpadů, účinnost transformace
Charakteristika oboru: Obor zahrnuje celou šíři problematiky energetiky. Seznamuje studenty s energetickou koncepci a prezentuje ji jako jeden z pilířů výroby elektřiny a tepla v ČR. Umožní jim to posuzovat výběr použité technologie v nových energetických zdrojích podle kritéria maximální energetické účinnosti a minimálních škodlivých emisí . Ke zkvalitnění výuky přispívá i spolupráce katedry energetiky a fakulty strojní s různými institucemi a pracovišti jak v České republice, tak i v zahraničí, která je zaměřená na dosažení vysoké odborné úrovně a moderního vybavení pro výzkum. V základním, povinném programu studia, prohlubuje student své znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty a spalování a podrobněji se seznamuje s konstrukcí a provozem základních agregátů energetických zařízení jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, spalovací motory a získává znalosti z oblasti vodního hospodářství v energetice, ochrany ovzduší a provozu, regulace, diagnostiky a údržby v energetice. Volbou z nabídky povinně volitelných předmětů se zaměřuje na jednu ze čtyř specializací. Pro specializaci „Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“ volí teplárenství, jaderně energetická zařízení nebo využití druhotných zdrojů energie, pro specializaci „ Alternativní energie a technika prostředí“ pak větrání a klimatizaci, alternativní a obnovitelné zdroje energie a energetické využití biomasy a odpadů. Třetí specializace „Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“, připravuje specialisty v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce parních kotlů a je charakterizována předměty: parní kotle II, materiály a pevnostní dimenzování částí kotlů nebo metodika konstruování v oboru. Čtvrtá specializace „ Jaderně energetická zařízení“ připravuje specialisty v oblasti tepelných a hydraulických výpočtů, projektování a konstrukce komponent jaderných elektráren a je charakterizována předměty: chemie v jaderné energetice, jaderně energetická zařízení, technologie výroby komponent JEZ, strojní zařízení jaderných elektráren a aplikovaná mechanika v jaderné energetice. Absolventi oboru dobře získávají zaměstnání a uplatnění v praxi, ať už je zaměřena na projekci, provoz či řízení.
Odborné znalosti absolventa: Cílem studia tohoto oboru je výchova inženýra připraveného pro projekční, provozní či řídící práci v energetice a technice prostředí a v souvisejících oborech. V základním, povinném programu studia, prohlubuje student své znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty a spalování a podrobněji se seznamuje s konstrukcí a provozem základních agregátů energetického odvětví jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, spalovací motory a získává znalosti z oblasti vodního hospodářství v energetice, ochrany ovzduší a provozu, regulace, diagnostiky a údržby v energetice.
Odborné dovednosti absolventa: Volbou z nabídky povinně volitelných předmětů se zaměřuje studující na jednu ze tří specializací. Pro specializaci „Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“ volí např. plynárenství, teplárenství, jaderně energetická zařízení nebo využití druhotných zdrojů energie, pro specializaci „ Alternativní energie a technika prostředí“ pak předměty jako větrání a klimatizace, alternativní a obnovitelné zdroje energie či energetické využití biomasy a odpadů. Třetí specializaci „Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“, jako příprava specialistů v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce parních kotlů, je charakterizováno např. předměty: parní kotle II, materiály a pevnostní dimenzování částí kotlů nebo metodika konstruování v oboru.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi oboru snadno získávají zaměstnání a dobře se uplatňují v praxi, ať už je zaměřena na projekci, provoz či řízení. Specializace: Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika, Alternativní energie a technika prostředí, Stavba parních kotlů a tepelných zařízení, Jaderná energetika.
Charakteristika uplatnění absolventa: Cílem studia je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel energetických zařízení se znalostí technických , ekonomických a environmentálních kategorií . Absolventi mají velmi dobrou možnost uplatnění v praxi, zejména: • v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví, • při řízení provozu elektráren a tepláren, • při investiční výstavbě tepelné a jaderné energetiky, • v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečnosti a péčí o životní prostředí, • u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby). Absolventi oboru mohou získat titul EURING - euroinženýr a mohou též pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo distanční formě.

© 2018 VŠB-TU Ostrava