Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 6208T116
Název česky: Průmyslové inženýrství
Název anglicky: Industrial Engineering
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra mechanické technologie
Garant: doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Klíčová slova: řízení kvality, projektování výroby, metody řízení, výrobní technologie, průmyslová logistika
Charakteristika oboru: Studium v tomto oboru vychovává odborníky s širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří projektování, řízení výroby a kvality, si posluchači dále prohloubí studiem logistiky, metrologie a metod řízení výroby.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent tohoto oboru získá teoretické znalosti v oblasti projektování a řízení výrobních technologií včetně uceleného přehledu o experimentálních a numerických metodách operačního výzkumu. Obor připravuje specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent oboru Průmyslové inženýrství získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné inženýrské práci v jednotlivých zaměřeních oboru: projektování, organizace a řízení výroby, řízení kvality a inovací, logistika v průmyslu, procesní controlling a metody řízení.
Obecné způsobilosti absolventa: Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k inženýrské práci v oboru, konkrétně tvůrčím způsobem: - aplikovat principy výrobních procesů a inovací, - navrhovat a interpretovat numerické a experimentální metody analýzy výrobních procesů a controllingu, - projektovat výrobní procesy a systémy včetně logistiky, - získávat a interpretovat informační toky v oblasti průmyslové výroby.
Charakteristika uplatnění absolventa: Obor Průmyslové inženýrství připravuje studenty pro širokou paletu technických pozic ve výrobních podnicích, kde jsou požadováni specialisté s nejvyšším technicky a projektově orientovaným vzděláním. Vychovává specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.

© 2018 VŠB-TU Ostrava