Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: navazující magisterské
Kód: 2302T043
Název česky: Hydraulika a pneumatika
Název anglicky: Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia: 2 roky
Garantující katedra: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant: prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor „Hydraulika a pneumatika“ je dvouletý obor, navazující na tříletý bakalářský studijní obor „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“. Dosud byla tato návaznost zajištěna specializací "Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“ v rámci studijního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“. Základními oborovými předměty jsou Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, Řízení hydraulických mechanizmů a Řízení pneumatických mechanizmů spolu s dalšími předměty jako jsou Pohony a převody, Čerpací technika, Hydraulika pracovních a výrobních strojů, Diagnostika a spolehlivost. Rozšiřujícími oborovými předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i ve výzkumných, vývojových a projektových pracovištích, jsou Modelování a simulace tekutinových systémů, Modelování proudění s přenosem tepla, 3D proudění, Aplikovaná mechanika tekutin, Hydraulická a pneumatická doprava, Projektování hydraulických mechanizmů, Turbíny. Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického a všeobecného základu, jako Matematika IV, Robotika, Části a mechanizmy strojů III, CAD II, MKP I, Aplikovaná mechanika, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky. V předmětech Diplomový seminář a Diplomový projekt zpracovávají studenti samostatné projekty, tématicky související s diplomovou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i zahraniční a s využitím internetových vyhledávačů. Studium je zakončeno státní zkouškou ze dvou povinných předmětů, a to: Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, a tří povinně volitelných předmětů, a to: Modelování a simulace tekutinových prvků a systémů, Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů, Pohony a převody. Takové komplexní vzdělání v daném oboru nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Výuka je doplněna praktickým využitím výpočtové techniky a především experimentálními cvičeními v laboratořích katedry a simulováním hydraulických a pneumatických mechanizmů na trenažérech.
Odborné znalosti absolventa: Studenti navazujícího magisterského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů z oboru hydrauliky a pneumatiky, v rámci katedry absolventi studia mohou pokračovat v doktorském studiu na oborech "Aplikovaná mechanika" se zaměřením namechaniku tekutin a "Řízení strojů a procesů" se zaměřením na hydraulické a pneumatické stroje a zařízení.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi magisterského studia jsou profilováni jako konstruktéři, projektanti, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci v oblasti hydraulických a pneumatických strojů a zařízení.
Obecné způsobilosti absolventa: Studenti jsou vzdělávání v oboru hydrauliky a pneumatiky a příbuzných oborech, jako je tribotechnika, čerpací technika, vodní hospodářství, ale obecně získávají znalosti v širším měřítku, tedy z oboru obecné konstrukce, tvorby projekční dokumentace, jsou schopni pracovat ve výzkumných a vývojových pracovištích.
Charakteristika uplatnění absolventa: Studenti mohou pracovat v oborech hydraulických, ale i v příbuzných oborech, jako je tribotechnika (mazací technika), doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství, potrubní hydraulická a pneumatická doprava, potrubní rozvody v chemickém průmyslu, energetice apod. Stávají se postupně vedoucími pracovníky – manažery - na všech úrovních v konstrukčních a projekčních organizacích nebo pobočkách zahraničních firem.

© 2018 VŠB-TU Ostrava