Magisterské studium

Přijímací řízení do magisterských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín (1. kolo): do 3. června 2018
Akademický rok:

Fakulta strojní (FS)

Strojní inženýrství (N2301)

Charakteristika programu: Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické i informační procesy a zařízení a navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků automatizační a výpočetní techniky, např. CATIA, AutoCAD, ale i tzv. velkých CADů, pokrývajících kromě konstrukční činnosti i projekci a celou oblast technické přípravy výroby. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce strojů a zařízení, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů. Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů hluboké znalosti technika ve svém oboru. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v doktorském studiu. Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, nebo jako vedoucí pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech. V rámci studijního programu studenti studují jeden ze 7 studijních oborů. Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 4 roky.

 • Aplikovaná mechanika (3901T003)

  Charakteristika oboru: Hlavní důraz při výchově absolventa na oboru Aplikovaná mechanika v je kladen na připravenost a schopnost rozvíjet, rozpracovávat a prakticky využívat moderní výpočtové a experimentální přístupy při řešení technických problémů. Absolvent bude schopen provádět statickou, kinematickou a dynamickou analýzu mechanismů a konstrukcí, aplikovat lomovou mechaniku při hodnocení mezních stavů součástí a konstrukcí, posuzovat spolehlivost a životnost strojů, tepelná namáhaní, řešit technické úlohy proudění, dynamiky hydromechanických a termodynamických soustav a přenosu tepla a hmoty. V konkrétních aplikacích bude schopen využívat a dále rozvíjet počítačovou podporu v konstrukční, projekční a vědecko-výzkumné činnosti. Hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství, které absolvent získá, vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Automatické řízení a inženýrská informatika (3902T004)

  Charakteristika oboru: Oborové magisterské studium připravuje inženýrské specialisty pro měření, řízení, automatizaci a aplikace počítačů zejména ve strojírenství. Připravuje absolventy Fakulty strojní v uvedených oborech pro technicko-provozní funkce v řízení výroby a řízení jakosti, údržbě, technickém servisu a v projekčně vývojové činnosti. Nabízí absolventům bakalářských programů v oblasti strojního inženýrství prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti řízení procesů a strojů (seřízení regulačních obvodů, identifikace, zpracování měření, simulace, optimalizace systémů a technické diagnostiky), dále v aplikovaných oblastech jako je tvorba software, procesních systémů víceúrovňových a distribuovaných systémů pro monitorování, řízení a diagnostiku včetně vizualizace procesů (SCADA/HMI). Dále absolventi získají výrobkový přehled o technických prostředcích na bázi PIC, DSP, PLC a IPC, embedded systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy. Pro tyto prostředky zvládnou základy programování. Speciální znalosti dostává absolvent v oboru řízení pneumatických a hydraulických aktuátorů a je informován o základech mikromechaniky.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Dopravní technika a technologie (2301T003)

  Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor „Dopravní technika a technologie“ je dvouletý obor, navazující na tříletý bakalářský studijní obor „Dopravní technika a technologie“. Studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů dopravních prostředků a dopravních systémů různých typů. Studenti si v rámci studia prohloubí základní poznatky a získají rozsáhlejší kompetence v oblasti fungování dopravních systémů získané v bakalářském studijním oboru Dopravní technika a technologie. Kromě toho se důkladněji seznámí s aplikacemi poznatků základních vědních oborů a disciplín (matematika, fyzika) v podmínkách stavby vozidel, provozu dopravních prostředků, navrhování efektivních technologií a řízení dopravních procesů.

  Studijní plán - specializace Kolejová doprava - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Kolejová doprava - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Letecká doprava - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Silniční doprava - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Silniční doprava - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Technologie dopravy - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Technologie dopravy - forma kombinovaná
 • Energetické stroje a zařízení (2302T006)

  Charakteristika oboru: Obor zahrnuje celou šíři problematiky energetiky. Seznamuje studenty s energetickou koncepci a prezentuje ji jako jeden z pilířů výroby elektřiny a tepla v ČR. Umožní jim to posuzovat výběr použité technologie v nových energetických zdrojích podle kritéria maximální energetické účinnosti a minimálních škodlivých emisí . Ke zkvalitnění výuky přispívá i spolupráce katedry energetiky a fakulty strojní s různými institucemi a pracovišti jak v České republice, tak i v zahraničí, která je zaměřená na dosažení vysoké odborné úrovně a moderního vybavení pro výzkum. V základním, povinném programu studia, prohlubuje student své znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty a spalování a podrobněji se seznamuje s konstrukcí a provozem základních agregátů energetických zařízení jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, spalovací motory a získává znalosti z oblasti vodního hospodářství v energetice, ochrany ovzduší a provozu, regulace, diagnostiky a údržby v energetice. Volbou z nabídky povinně volitelných předmětů se zaměřuje na jednu ze čtyř specializací. Pro specializaci „Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“ volí teplárenství, jaderně energetická zařízení nebo využití druhotných zdrojů energie, pro specializaci „ Alternativní energie a technika prostředí“ pak větrání a klimatizaci, alternativní a obnovitelné zdroje energie a energetické využití biomasy a odpadů. Třetí specializace „Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“, připravuje specialisty v oblasti tepelných výpočtů, projektování a konstrukce parních kotlů a je charakterizována předměty: parní kotle II, materiály a pevnostní dimenzování částí kotlů nebo metodika konstruování v oboru. Čtvrtá specializace „ Jaderně energetická zařízení“ připravuje specialisty v oblasti tepelných a hydraulických výpočtů, projektování a konstrukce komponent jaderných elektráren a je charakterizována předměty: chemie v jaderné energetice, jaderně energetická zařízení, technologie výroby komponent JEZ, strojní zařízení jaderných elektráren a aplikovaná mechanika v jaderné energetice. Absolventi oboru dobře získávají zaměstnání a uplatnění v praxi, ať už je zaměřena na projekci, provoz či řízení.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Hydraulika a pneumatika (2302T043)

  Charakteristika oboru: Magisterský studijní obor „Hydraulika a pneumatika“ je dvouletý obor, navazující na tříletý bakalářský studijní obor „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“. Dosud byla tato návaznost zajištěna specializací "Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“ v rámci studijního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“. Základními oborovými předměty jsou Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, Řízení hydraulických mechanizmů a Řízení pneumatických mechanizmů spolu s dalšími předměty jako jsou Pohony a převody, Čerpací technika, Hydraulika pracovních a výrobních strojů, Diagnostika a spolehlivost. Rozšiřujícími oborovými předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i ve výzkumných, vývojových a projektových pracovištích, jsou Modelování a simulace tekutinových systémů, Modelování proudění s přenosem tepla, 3D proudění, Aplikovaná mechanika tekutin, Hydraulická a pneumatická doprava, Projektování hydraulických mechanizmů, Turbíny. Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického a všeobecného základu, jako Matematika IV, Robotika, Části a mechanizmy strojů III, CAD II, MKP I, Aplikovaná mechanika, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky. V předmětech Diplomový seminář a Diplomový projekt zpracovávají studenti samostatné projekty, tématicky související s diplomovou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i zahraniční a s využitím internetových vyhledávačů. Studium je zakončeno státní zkouškou ze dvou povinných předmětů, a to: Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, a tří povinně volitelných předmětů, a to: Modelování a simulace tekutinových prvků a systémů, Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů, Pohony a převody. Takové komplexní vzdělání v daném oboru nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Výuka je doplněna praktickým využitím výpočtové techniky a především experimentálními cvičeními v laboratořích katedry a simulováním hydraulických a pneumatických mechanizmů na trenažérech.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Konstrukční a procesní inženýrství (3909T001)

  Charakteristika oboru: Obor Konstrukční a procesní inženýrství sestává z šesti specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. Mimo tuto základní oblast se v oboru studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Pro všechna tato zařízení se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní. Stanou se odborníky v jednotlivých specializacích, ale současně budou jejich znalosti dostatečné k tomu, aby mohli pracovat jako konstruktéři či výpočtáři i v jiných strojních oborech.

  Studijní plán - specializace Dopravní stroje a manipulace s materiálem - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Dopravní stroje a manipulace s materiálem - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Konstrukce strojních dílů a skupin - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Technická diagnostika, opravy a udržování - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Technická diagnostika, opravy a udržování - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Výrobní stroje a zařízení - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Výrobní stroje a zařízení - forma kombinovaná
  Studijní plán - specializace Zemní, těžební a stavební stroje - forma prezenční
  Studijní plán - specializace Zemní, těžební a stavební stroje - forma kombinovaná
 • Průmyslové inženýrství (6208T116)

  Charakteristika oboru: Studium v tomto oboru vychovává odborníky s širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří projektování, řízení výroby a kvality, si posluchači dále prohloubí studiem logistiky, metrologie a metod řízení výroby.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Robotika (2301T013)

  Charakteristika oboru: Absolventi jsou připraveni ke všem činnostem potřebným pro inovace a návrh jednoduchých i komplexních strojírenských systémů, včetně průmyslových a servisních robotů a k jejich nasazení ve výrobě. Robot je typickým příkladem relativně nového chápání technických systémů, označovaných jako mechatronické (zabývá se strojními systémy automaticky řízenými, s konstrukcí, vyznačující se značnými nároky na řešení problémů mechaniky). Vědomosti získané z oblasti konstrukce, periferních zařízení, ze základů stavby výrobních strojů a jejich automatizace, jsou pouze jedním okruhem potřebných poznatků pro návrh technických systémů mechatroniky. Do dalšího okruhu patří problematika řízení a senzoriky, softwarového inženýrství, řídících systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení jejich provozu, údržby, spolehlivosti, bezpečnosti, seřízení a programování robotizovaných pracovišť. Ve všech těchto okruzích je při výuce široce využíváno výpočetní techniky – pro konstruování, projektování, programování, řízení aj., čímž absolventi získají zkušenosti plně využitelné i mimo studovaný obor. Absolventi se uplatní jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky – CAD, CAI, pokrývajících kromě konstrukčních činností i projekci a celou oblast technické přípravy výroby a vlastní výrobu (PLM systémy).

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Strojírenská technologie (2303T002)

  Charakteristika oboru: Strojírenská technologie je aplikací teoretických fyzikálních principů, zkušenosti a technického vývoje při návrhu užitečných výrobků a procesů ve strojírenství. Technologie v tomto smyslu zahrnuje technické metody, zkušenosti, postupy, nástroje, polotovary a počítačové technologie určené k tomu, jak řešit technické problémy ve strojírenství a splnit nezbytná omezení a požadavky. Při návrhu technologických procesů a jejich řízení lze také použít počítačových metod a prostředků. Podstatnými vyučovacími předměty oboru jsou matematika, pružnost, pevnost a plasticita, teorie technologických procesů, svařování, obrábění, povrchových a tepelných úprav materiálu a tváření, materiálové vědy, speciální výrobní technologie, výrobní nástroje, nanomateriály a nanotechnologie ve strojírenství, počítačové metody ve výrobě a řízení, systémy řízení kvality a metrologie, kontrolní a diagnostické systémy, projektování výrobních systémů a procesů, ekonomika a řízení provozů, zakládání podniků a investování a finanční systémy. Vyučuje se i mnoho dalších doplňkových předmětů oboru.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná


© 2018 VŠB-TU Ostrava