Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta strojní
Typ studia: doktorské
Kód: P2346
Název česky: Strojní inženýrství
Název anglicky: Mechanical Engineering
Nabízené studijní obory: Aplikovaná mechanika
Dopravní a manipulační technika
Energetické stroje a zařízení
Robotika
Stavba výrobních strojů a zařízení
Strojírenská technologie
Řízení strojů a procesů
Standardní délka studia: 4 roky
Garant: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova: strojní inženýrství, materiály a technologie, energetika a doprava, konstrukce a výpočty, automatizace, řízení a robotika
Charakteristika programu: Čtyřletý studijní program P2346 Strojní inženýrství vychází z tisíce let staré tradice člověka tvořit. Teoretická průprava je zaměřena na přírodovědné a odborné technické předměty. Studijní program je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí navazujícího magisterského studia řešení problematiky technické praxe až po úroveň tvorby vynálezů. Program má akreditováno 7 studijních oborů: Dopravní a manipulační technika; Robotika; Energetické stroje a zařízení; Stavba výrobních strojů a zařízení; Strojírenská technologie; Aplikovaná mechanika; Řízení strojů a procesů.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi získají široký odborný teoretický základ a osvojí si metodiku vědecké práce v oblasti strojírenství, průřezově všemi akreditovanými obory.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi doktorského studia si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti základního a zejména aplikovaného výzkumu. Dokáže navrhovat, používat a aplikovat vědecké metody a postupy. Dále tvořit a řešit inovační zadání a postupy aplikovatelných v průmyslovém výzkumu a vývoji.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi dokáží vyhodnocovat nové poznatky v oborech, rozvinout svoje znalosti a dovednosti při aplikaci výzkumu, aplikovat teorie a principy výroby, vhodně interpretovat experimentální metody a vést odbornou diskuzi a komunikovat na úrovni odborné veřejnosti.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi doktorského studia najdou své uplatnění jako výzkumní a vývojoví pracovníci, samostatní projektanti a manažeři, akademičtí pracovníci, inovační inženýři, pracovníci zkušebnictví, potažmo jako vedoucí pracovníci v RaD institucích.

© 2018 VŠB-TU Ostrava