Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: doktorské
Kód: 2301V001
Název česky: Dopravní a manipulační technika
Název anglicky: Transport and Material Handling
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Institut dopravy
Garant: prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Klíčová slova: jeřáby, dopravníky, skladování, procesy, hmoty a sypké hmoty
Charakteristika oboru: Obor vychází z tisíce let dlouhé tradice člověka tvořit dopravní prostředky a promýšlet logistiku pohybu lidí i věcí. Jsou zde vytvořeny podmínky pro výzkum dopravní, zdvihací i procesní techniky z oblastí mechanických procesů. Obor je zaměřen na zvýšení výkonnosti absolventa až do řešení úkolů na úrovni vynálezů.
Odborné znalosti absolventa: Odborné znalosti jsou založeny na znalosti potřebných pasáží matematiky, fyziky a technických disciplín. Doktorand si prohlubuje znalosti sociálního kontaktu s lidmi formou práce ve tvůrčích týmech složených z konstruktérů, vědců různých generací a tím způsobem si osvojuje sociální dovednosti a tvořivé myšlení. Znalost jazyků je prohlubována především v práci v týmu s řešiteli různých národností a studijními pobyty.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent má schopnost nejenom problematiku -Dopravní a manipulační techniky- řešit, ale také úkoly sám formulovat a vidět je kolem sebe. je vybaven potřebnými znalostmi nutnými k samostatné práci a vedení vlastního pracovního týmu.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent má schopnost řešení dopravní a procesní problematiky na úrovni vynálezu, což je z hlediska university nejvyšší možný stupeň. Schopnost sociálního cítění a komunikace je trénovaná v malých řešitelských týmech a posléze má doktorand možnost své výsledky a výsledky kolektivu veřejně obhajovat. Celoživotní vzdělávání je pro většinu doktorandů samozřejmostí.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent najde uplatnění na nejvyšších místech řízení firem, vědy i výuky. Má schopnost řešit zcela samostatně zadané problémy a má i nejvyšší schopnost problémy kolem sebe vidět, formulovat je, vytvářet zadání a řešit. Jedná se o nejvyšší možnost rozvoje přirozených schopností jedince který mu může umožnit universita. Na další cestě bere absolvent s nejvyšší vědomosti své odpovědnosti svůj osud do svých rukou.

© 2018 VŠB-TU Ostrava