Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: doktorské
Kód: 2303V002
Název česky: Strojírenská technologie
Název anglicky: Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Klíčová slova: metrologie a kvalita, výrobní technologie, materiály a metalurgie, integrita vrstev, projektování a řízení
Charakteristika oboru: Obor rozvíjí základní strojírenské technologie prohloubením znalostí přírodovědeckých disciplín jako je aplikovaná matematika, fyzika, technická mechanika, kybernetika, teorie technologických procesů. Cílem studia je výchova vědeckých pracovníků v oblasti výrobních technologií, jmenovitě tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob. Teoretická průprava je zaměřena zejména na přírodní a technické vědy, které stojí v základech oboru. Praktická průprava je zaměřena zejména na metody a prostředky fyzikálního a numerického modelování technologických procesů. Studium rozvíjí vědecké základy oboru s cílem posílit rozvoj aplikací mezi zaměřeními oboru a dalšími vědeckými obory.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá široký fyzikálně-technologický základ v oblasti nových strojírenských technologií, jejich zařízení a automatizace. Získá ucelený přehled o experimentálních a numerických metodách vědeckého výzkumu v oblasti výrobních procesů a technologií. Získanou úroveň student prokáže u státní doktorské zkoušky a zpracováním a obhajobou disertační práce.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent doktorského studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné vědecké práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.
Obecné způsobilosti absolventa: Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k vědecké práci v oboru, konkrétně tvůrčím způsobem: - aplikovat teorie a principy výrobních procesů, - navrhovat a interpretovat numerické a experimentální metody analýzy výrobních procesů, - navrhovat metody zkoumání vývoje vlastností materiálů ve výrobním procesu a jejich predikce, - integrovat hodnocení vlastností materiálů do technologického návrhu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Obor rozvíjí základní strojírenské technologie prohloubením znalostí přírodovědeckých disciplín jako je aplikovaná matematika, fyzika, technická mechanika, kybernetika, teorie technologických procesů. Cílem studia je výchova vědeckých pracovníků v oblasti výrobních technologií. Absolvent je připravován pro samostatné vědecké, výzkumné, vývojové a vysokoškolské pedagogické profese v oboru a oborech příbuzných. Absolvent nalezne uplatnění ve vědeckých, výzkumných a vývojových institucích a jejich strukturovaných útvarech, na univerzitách a vysokých školách technického zaměření.

© 2018 VŠB-TU Ostrava