Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: doktorské
Kód: 2302V019
Název česky: Stavba výrobních strojů a zařízení
Název anglicky: Contruction of Production Machines and Equipment
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Katedra částí a mechanismů strojů
Garant: prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Klíčová slova: Pohony strojů, Stroje a zařízení, CAD a MKP, Konstrukce a výpočty, Nejnovější postupy a technologie
Charakteristika oboru: Obor Stavba výrobních strojů a zařízení sestává z několika specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. Mimo tuto základní oblast se v oboru studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Pro všechna tato zařízení se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní. Stanou se odborníky v jednotlivých specializacích, ale současně budou jejich znalosti dostatečné k tomu, aby mohli pracovat jako konstruktéři či výpočtáři i v jiných strojních oborech.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi oboru získají informace a poznatky z oboru konstrukce a stavby, provozu, údržby a diagnostiky výrobních strojů a zařízení. Osvojí si zásady a poznatky z metodického konstruování, teorie konstruování s využitím počítačové podpory. Získají hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství jako široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi magisterského studia jsou profilováni zejména jako konstruktéři, projektanti, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci. Získávají speciální znalosti z dynamiky tekutinových mechanismů, modelování proudění, řízení hydraulických a pneumatických mechanismů a projektování hydraulických a pneumatických mechanismů. Absolvují konstrukční cvičení v oboru, samostatně zpracovávají ročníkové projekty.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi rozvinou své znalosti a dovednosti v konstrukci strojních dílů, skupin a strojních zařízení, osvojí si zásady a poznatky z metodického přístupu ke konstruování, teorie konstruování a důkladně se naučí využívat prostředky výpočetní techniky a počítačové grafiky při konstruování a projektování strojů a zařízení. Získají informace a znalosti podložené praxí z oboru konstrukce a stavby strojů a zařízení.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní jako výpočtáři, konstruktéři, vývojoví pracovníci v konstrukcích, projektanti v útvarech zabývajících se konstrukcí strojů a zařízení a v podnicích zabývajících se montáží, provozem a údržbou hydraulických a pneumatických zařízení, ale i zařízení čerpací techniky, potrubních rozvodů, mazací techniky, zkušebnictví a dalších specializací.

© 2018 VŠB-TU Ostrava