Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: doktorské
Kód: 2302V006
Název česky: Energetické stroje a zařízení
Název anglicky: Energy Engineering
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Katedra energetiky
Garant: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Klíčová slova: energetické stroje a zařízení, nová řešení, obnovitelné zdroje energie, účinnost transformace, hospodaření s energiemi
Charakteristika oboru: Cílem doktorského studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, a získání znalostí pro komplexní využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti, zvyšování účinnosti transformace energie u tradičních zdrojů, minimalizace tvorby a emisí škodlivin z energetických zdrojů a využívání zdrojů obnovitelných. a naučit absolventa samostatné vědecké práci v oboru. Teoretická průprava je zaměřena zejména na přírodní a technické vědy, které stojí v základech oboru.
Odborné znalosti absolventa: Praktická průprava je zaměřena zejména na metody a prostředky fyzikálního a numerického modelování energetických procesů.
Odborné dovednosti absolventa: Profil absolventa je s ohledem na široký rozsah je obor tematicky rozdělen do čtyř oblastí: tepelně energetické stroje a zařízení, průmyslová energetika, technika prostředí a obnovitelné zdroje energie.
Obecné způsobilosti absolventa: Uplatnění absolventů je díky uvedenému komplexnímu metodologickému i předmětovému záběru studijního oboru značně široké, a to z hlediska typu institucí i profesních charakteristik.
Charakteristika uplatnění absolventa: Charakteristika profesí : výzkumný pracovník v nových energetických technologiích , vedoucí projektant a manažer výzkumných projektů z oblasti energetiky a techniky prostředí. Charakteristika zaměstnavatele: energetické podniky, výzkumné ústavy a výrobci energetických strojů a zařízení s vlastním vývojem a výzkumem.

© 2018 VŠB-TU Ostrava