Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojní inženýrství
Typ studia: doktorské
Kód: 3901V003
Název česky: Aplikovaná mechanika
Název anglicky: Applied Mechanics
Standardní délka studia: 4 roky
Garantující katedra: Katedra mechaniky
Garant: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Klíčová slova: Matematické modelování, Experimentální měření, Materiálová analýza, Interpretace výsledků simulací a měření, Zkoumání mechanických a vázaných problémů a jevů
Charakteristika oboru: Cílem studijního oboru je získat rozšířené vědomosti z oblasti aplikované mechaniky těles, tekutin a prostředí, mechaniky materiálů a v přiměřené míře i navazujících fyzikálních oborů a osvojit si zásady a metody vědecké práce.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi získají hlubší poznatky a osvojí si metodiku vědecké práce v oblasti kinematické a dynamické analýzy a syntézy mechanismů a konstrukcí, napjatosti a deformace těles, lomové mechaniky, laminárního, přechodového a turbulentního proudění. Podrobně se seznámí s nejmodernějšími metodami v těchto oblastech a budou schopni tyto metody dále rozvíjet.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent doktorského studia si osvojí dovednosti v oblasti analýzy a syntézy mechanických a mechatronických soustav. Umí používat pokročilých vědeckých metod v aplikačních oblastech strojírenství, výrobních a technologických procesů, ovládá simulační a experimentální metody ve svém oboru.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent doktorského studia bude vědecko-výzkumným pracovníkem, který dovede vyhodnocovat nové poznatky a samostatně řešit složité úlohy ve svém oboru.
Charakteristika uplatnění absolventa: Zaměstnání mohou absolventi nalézt především ve vědecko-výzkumných ústavech technického zaměření, dále ve strojírenských podnicích, které mají vědecko-výzkumná oddělení a také u všech strojírenských firem, které kladou důraz na inovační a optimalizační trendy.

© 2018 VŠB-TU Ostrava