Doktorské studium

Přijímací řízení do doktorského studijního programu


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška
calendar
Termín: do 22. června 2018

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce

Akademický rok:

Fakulta strojní (FS)

Strojní inženýrství (P2346)

Charakteristika programu: Čtyřletý studijní program P2346 Strojní inženýrství vychází z tisíce let staré tradice člověka tvořit. Teoretická průprava je zaměřena na přírodovědné a odborné technické předměty. Studijní program je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí navazujícího magisterského studia řešení problematiky technické praxe až po úroveň tvorby vynálezů. Program má akreditováno 7 studijních oborů: Dopravní a manipulační technika; Robotika; Energetické stroje a zařízení; Stavba výrobních strojů a zařízení; Strojírenská technologie; Aplikovaná mechanika; Řízení strojů a procesů.

Informace pro uchazeče: Strojírenství je jedním z pilířů ekonomiky v České republice a je součástí téměř všech lidských činností. Doktorské studium je nejvyšší formou studia na univerzitě a nabízí prohloubení teoretických i praktických disciplín v celé škále nabízených oborů – Dopravní a manipulační technika, Robotika, Energetické stroje a zařízení, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie, Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů. Absolventi najdou uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových odděleních firem, jako samostatní projektanti a manažeři, inovační inženýři, pracovníci testovacích a zkušebních center, vedoucí pracovníci, atd.

Odborné dovednosti absolventa: Absolventi doktorského studia si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti základního a zejména aplikovaného výzkumu. Dokáže navrhovat, používat a aplikovat vědecké metody a postupy. Dále tvořit a řešit inovační zadání a postupy aplikovatelných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi doktorského studia najdou své uplatnění jako výzkumní a vývojoví pracovníci, samostatní projektanti a manažeři, akademičtí pracovníci, inovační inženýři, pracovníci zkušebnictví, potažmo jako vedoucí pracovníci v RaD institucích.

 • Aplikovaná mechanika (3901V003)

  Charakteristika oboru: Cílem studijního oboru je získat rozšířené vědomosti z oblasti aplikované mechaniky těles, tekutin a prostředí, mechaniky materiálů a v přiměřené míře i navazujících fyzikálních oborů a osvojit si zásady a metody vědecké práce.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Dopravní a manipulační technika (2301V001)

  Charakteristika oboru: Obor vychází z tisíce let dlouhé tradice člověka tvořit dopravní prostředky a promýšlet logistiku pohybu lidí i věcí. Jsou zde vytvořeny podmínky pro výzkum dopravní, zdvihací i procesní techniky z oblastí mechanických procesů. Obor je zaměřen na zvýšení výkonnosti absolventa až do řešení úkolů na úrovni vynálezů.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Energetické stroje a zařízení (2302V006)

  Charakteristika oboru: Cílem doktorského studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, a získání znalostí pro komplexní využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti, zvyšování účinnosti transformace energie u tradičních zdrojů, minimalizace tvorby a emisí škodlivin z energetických zdrojů a využívání zdrojů obnovitelných. a naučit absolventa samostatné vědecké práci v oboru. Teoretická průprava je zaměřena zejména na přírodní a technické vědy, které stojí v základech oboru.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Robotika (2301V013)

  Charakteristika oboru: Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje průmyslových i servisních robotů a jejich aplikací, s výrazným uplatněním mechatronického přístupu k vývoji těchto komplexních technických systémů. V oblasti tvorby a řešení inovačních zadání si absolventi osvojí základní metodické a vědecké postupy, v oblasti konstrukce získají absolventi poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Cílem studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, pochopení souvislostí a skloubení těchto znalostí k osvojení si mechatronického komplexního přístupu k vytváření robototechnických systémů jak v oblasti výrobní, tak v oblasti servisních činností. V širokém rozsahu jsou připravováni v oblasti inovačních postupů aplikovaných v průmyslovém výzkumu a vývoji.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Stavba výrobních strojů a zařízení (2302V019)

  Charakteristika oboru: Obor Stavba výrobních strojů a zařízení sestává z několika specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. Mimo tuto základní oblast se v oboru studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Pro všechna tato zařízení se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní. Stanou se odborníky v jednotlivých specializacích, ale současně budou jejich znalosti dostatečné k tomu, aby mohli pracovat jako konstruktéři či výpočtáři i v jiných strojních oborech.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Strojírenská technologie (2303V002)

  Charakteristika oboru: Obor rozvíjí základní strojírenské technologie prohloubením znalostí přírodovědeckých disciplín jako je aplikovaná matematika, fyzika, technická mechanika, kybernetika, teorie technologických procesů. Cílem studia je výchova vědeckých pracovníků v oblasti výrobních technologií, jmenovitě tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob. Teoretická průprava je zaměřena zejména na přírodní a technické vědy, které stojí v základech oboru. Praktická průprava je zaměřena zejména na metody a prostředky fyzikálního a numerického modelování technologických procesů. Studium rozvíjí vědecké základy oboru s cílem posílit rozvoj aplikací mezi zaměřeními oboru a dalšími vědeckými obory.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná
 • Řízení strojů a procesů (3902V056)

  Charakteristika oboru: Doktorské studium ve studijním oboru Řízení strojů a procesů nabízí absolventům magisterských studijních programů z oblasti strojního inženýrství, automatizace a mechatroniky prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (aplikovaná matematika, identifikace, simulace a optimalizace systémů), dále v aplikačních oblastech řízení strojů a procesů, tj. realizaci víceúrovňových a distribuovaných systémů řízení (počítačová podpora inženýrských činností), v oblasti realizace a řízení tekutinových (hydraulických a pneumatických) systémů, v oblasti technických prostředků řízení a diagnostiky strojů a procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy). V rámci experimentální činnosti si doktorandi osvojí základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu řídicích algoritmů, řídicích systémů, hydraulických a pneumatických mechanizmů, vývoje řídicích programů a výrobních informačních systémů.

  Studijní plán - forma prezenční
  Studijní plán - forma kombinovaná


© 2018 VŠB-TU Ostrava