Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta strojní
Typ studia: bakalářské
Kód: B3907
Název česky: Energetika
Název anglicky: Energetics
Nabízené studijní obory: Energetika 21.století
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra energetiky
Garant: doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova: energetika, zdroje energie, energetické stroje a zařízení, hospodaření s energiemi
Charakteristika programu: Studium v tříletém bakalářském studijním programu Energetika se cíleně již od prvního ročníku zaměřuje konkrétně na oblast energetiky. Studium je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií. Program připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a řídícího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi. Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století. Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi vykazují pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které spadají do oblasti energetických disciplín, přičemž některé jsou v popředí poznání oboru a zahrnují kritické porozumění teoriím a zásadám jejich využití v praxi. Absolventi mají potřebné teoretické znalosti z matematiky, fyziky, termomechaniky, z obecných technických předmětů (strojírenské materiály, výrobní technologie), zároveň získají praktické znalosti v jednotlivých oblastech energetiky (energetické stroje, kotle a spalování, hospodaření s energiemi, legislativa týkající se energetiky ap.).
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent jsou schopni: - přistupovat tvořivě a iniciativně k práci; - rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu; - řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování; - účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny; - formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik; - používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce; - používat základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií - důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti; - schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb.
Charakteristika uplatnění absolventa: Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní a řídicí či kontrolní pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky a v útvarech ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a či jako revizní a zkušební technici.

© 2018 VŠB-TU Ostrava