Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta strojní
Typ studia: bakalářské
Kód: B3712
Název česky: Technologie letecké dopravy
Název anglicky: Air Transport Technology
Nabízené studijní obory: Technologie provozu letecké techniky
Technologie údržby letecké techniky
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Institut dopravy
Garant: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova: Letecká údržba, Technologie letecké dopravy, Letecký provoz, Plánování a provádění letů, Dopravní pilot
Charakteristika programu: Studijní program Technologie letecké dopravy si klade za cíl připravovat specialisty do oblasti provozování letecké dopravy v maximálně širokém spektru, tzn. především do oblastí jako provoz, ekonomika a bezpečnost letecké dopravy, plánování a provádění letů, provozování letecké techniky nebo údržba letecké techniky. Studijní program obsahuje následující studijní obory: 1) Technologie údržby letecké techniky“, zaměřený na přípravu personálu údržby letounů s průkazem způsobilosti dle aktuální letecké legislativy 2) Technologie provozu letecké techniky“ – zaměřený na přípravu personálu pro provoz letadel jako jsou provozní pracovníci leteckých provozovatelů (např. provozovatelů letecké dopravy, provozovatelů letišť, provozování leteckých výcvikových organizací) dále profesionální piloti, dispečeři letecké dopravy (nezaměňovat s pojmem řídící letového provozu), pracovníci leteckého úřadu, atd. V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společný první semestr přírodovědného a strojního základu, na které navazuje již odlišné studium odborných leteckých předmětů dle potřeb jednotlivých odborností. V rámci odborného studia jsou zařazeny teoretické moduly vyžadované aktuálními leteckými předpisy pro získání příslušných průkazů způsobilosti, vlastní průkazy způsobilosti studenti příslušného oboru nebo specializace mohou získat až po absolvování příslušného praktického výcviku, který už není součástí studia (student jej absolvuje na vlastní náklady) a složení zkoušek u Úřadu pro civilní letectví ČR (podrobnosti budou sděleny garanty jednotlivých oborů na vyžádání).
Odborné znalosti absolventa: Absolventi tohoto studijního programu mají následující odborné znalosti: znalosti přírodovědně - technického základu (matematika, fyzika, základy strojírenství, základy elektrotechniky, elektroniky a informatiky), znalost relevantní mezinárodní a národní letecké legislativy, znalost irelevantních leteckých odborných předmětů na úrovni požadavků na jednotlivé letecké specializace (technik údržby letadel, profesionální pilot, dispečer letecké dopravy, atd.), přiměřené znalosti z oblasti bezpečnostního managementu a lidského činitele v letectví.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi tohoto studijního programu mají následující odborné dovednosti: schopnost orientovat se v prostředí letecké dopravy, po získání patřičných zkušeností schopnost pracovat v různých oblastech činností leteckých provozovatelů (provozování a údržba letadel, plánování a monitorování letů, implementace a udržování bezpečnostních standardů, provozně - ekonomické analýzy, atd.)
Obecné způsobilosti absolventa: Studenti tohoto oboru jsou v rámci studia připravování tak, aby absolventi: byli schopni samostatného úsudku vždy s uvážením případných rizik, byli si vědomi své zodpovědnosti za bezpečnost letového provozu, byli maximálně komunikativní včetně schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, byli připraveni se stále vzdělávat v neustále se měnícím prostředí v důsledku vývoje legislativy a technologií.
Charakteristika uplatnění absolventa: Studenti tohoto oboru jsou v rámci studia připravování tak, aby absolventi: byli schopni samostatného úsudku vždy s uvážením případných rizik, byli si vědomi své zodpovědnosti za bezpečnost letového provozu, byli maximálně komunikativní včetně schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, byli připraveni se stále vzdělávat v neustále se měnícím prostředí v důsledku vývoje legislativy a technologií. Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi tohoto studijního programu budou po absolvování jednotlivých oborů (a absolvování příslušné praxe a zkoušek u Úřadu pro civilní letectví na vlastní náklady) připraveni na široké spektrum profesí v oblasti provozování letecké dopravy, především tedy na následující profese: - Osvědčující technik v údržbě letadel (je nutné získání průkazu způsobilosti dle aktuálně platné evropské letecké legislativy), - Profesionální dopravní pilot (je nutné získání průkazu způsobilosti dle aktuálně platné evropské letecké legislativy), - Letový dispečer v obchodní letecké dopravě – nezaměňovat s pojmem Řídící letového provozu (je možné získání průkazu způsobilosti dle aktuálně platné evropské letecké legislativy), - Specialista/manažer u provozovatele letecké dopravy, - Specialista/manažer u provozovatele letiště, - Specialista/manažer u letecké výcvikové organizace.

© 2018 VŠB-TU Ostrava