Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního programu

Fakulta: Fakulta strojní
Typ studia: bakalářské
Kód: B2341
Název česky: Strojírenství
Název anglicky: Engineering
Nabízené studijní obory: Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná mechanika
Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Dopravní technika a technologie
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Konstrukce strojů a zařízení
Provoz energetických zařízení
Průmyslové inženýrství
Robotika
Strojírenská technologie
Technická diagnostika, opravy a udržování
Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Standardní délka studia: 3 roky
Garant: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova: technologie, přírodovědný základ, průmysl, strojní základ, strojírenství
Charakteristika programu: V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů. V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření. Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů dle oboru studia a obhajobou bakalářské práce. Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 2 roky a následně v doktorském studiu.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi prokazují znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci. Absolventi prokazují znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru. Absolventi znají principy hlavních vědeckých metod oboru a některé jejich základní varianty dokáží použít v praktických souvislostech.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci. Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby. Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení. Absolventi umí připravit, provést a sestavit zprávu o výsledku laboratorního nebo technického experimentu. Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit. Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce. Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojírenství.
Obecné způsobilosti absolventa: Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména bakalářské práce.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.

© 2018 VŠB-TU Ostrava