Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2301R040
Název česky: Průmyslové inženýrství
Název anglicky: Industrial Engineering
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra mechanické technologie
Garant: prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Charakteristika oboru: Studenti tohoto oboru získávají nezbytné znalosti ze základů strojírenských technologií, znalosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, výrobních jednotek, organizování a řízení výrobních i předvýrobních procesů a jejich hodnocení, základní znalosti z organizace a řízení výroby, které si dále mohou rozšířit o manažerské znalosti v oboru, o znalosti týkající se kvality výroby a prokazování shody, certifikace výrobků i účetnictví. Najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality. V obchodní a finanční sféře jako specialisté posuzující úroveň technologických projektů.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi tohoto oboru získávají široké odborné znalosti ze základů strojírenských technologií, znalosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, výrobních jednotek, organizování a řízení výrobních i předvýrobních procesů a jejich hodnocení, základní znalosti z organizace a řízení výroby, které si dále mohou rozšířit o manažerské znalosti v oboru, o znalosti týkající se kvality výroby a prokazování shody, certifikace výrobků, účetnictví, základů marketingových činností, základů všeobecné i podnikové ekonomiky.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi tohoto oboru na základě získaných odborných znalostí dokáží: - řešit praktické problémy daných oblastí, - vyhledat, utřídit a interpretovat informace pro řešení zadných praktických problémů, - použít některé základní výzkumné postupy oboru v rozsahu potřebném pro řešení konkrétních problémů z daných oblastí.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi tohoto oboru jsou schopni: - v rámci zadaných úkolů, projektů samostatně a odpovědně rozhodovat, - obhajovat svou práci a své názory na řešení problémů, - dle rámcového zadání koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky, - srozumitelně shrnovat názory ostatních členů týmů, - na základě praktické zkušenosti samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti, - samostaným studiem si doplňovat teoretické poznatky oboru.
Charakteristika uplatnění absolventa: Najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality. V obchodní a finanční sféře jako specialisté posuzující úroveň technologických projektů.

© 2018 VŠB-TU Ostrava