Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 3902R001
Název česky: Aplikovaná informatika a řízení
Název anglicky: Applied Informatics and Control
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra automatizační techniky a řízení
Garant: doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Klíčová slova: modelování a simulace systémů, automatizace, řízení a robotika, vizualizace systémů, aplikovaná informatika, logické řízení
Charakteristika oboru: Studium bakalářského oboru vychází ze základu společných strojírenských disciplín s interdisciplinárním přístupem k oblasti automatizace, řízení a aplikované informatiky. Hlubší znalosti stěžejních oblastí strojního inženýrství vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění nejen v oblasti strojírenské výroby, dalších nevýrobních a obslužných procesů, ale i pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání. Absolvent bakalářského studia si může dále prohloubit své znalosti a kvalifikaci v navazujícím magisterském studiu v řadě příbuzných oborů nabízených strojní fakultou a získat tak následně titul inženýr.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi získají široké znalosti konceptů a metod z oblasti návrhu a provozu měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení. Rovněž získají znalosti z teorie i aplikací automatizace a informatiky do praktického využití počítačů a jejich sítí pro různé oblasti počítačové podpory řízení výrobních procesů a technicko-ekonomických úloh.
Odborné dovednosti absolventa: Na základě získaných znalostí absolventi budou schopni řešit praktické problémy při zavádění počítačové podpory řízení výrobních systémů. Budou schopni použít nástroje vizualizačního software průmyslové automatizace a navrhovat a vytvářet jednoduché aplikace webových informačních systémů, konfigurovat operační systém z hlediska administrátora, vytvářet jednoduché sítě a administrovat je. Z oblasti návrhu měřicích, diagnostických a řídicích systémů budou absolventi schopni vyhledat, utřídit a interpretovat relevantní informace pro řešení praktických problémů. Budou schopni navrhovat a realizovat jednoduché aplikace logického řízení, seřizovat parametry PID regulátorů.
Obecné způsobilosti absolventa: V rámci návrhu počítačové podpory systémů řízení absolventi získají zkušenosti z oblasti týmové práce, naučí se koordinovat činnost týmu. V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření. Absolventi jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které jim umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím magisterském studiu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolvent oboru „Aplikovaná informatika a řízení“ získá širokou adaptibilitu na uplatnění v průmyslové praxi a univerzálnost, danou vedle zaměření vlastního oboru i motivačním výběrem semestrálních a bakalářských projektů. Absolventi jsou schopni řešit složité technické úkoly, a to při současném respektování hledisek ekonomických, společenských, etických i ekologických. Mohou si vybrat zaměření Automatizace nebo Informatika. Absolventi se uplatní jako projektanti měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení, dále jako specialisté zabezpečující provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravy složitých výrobně-technologických agregátů. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.

© 2018 VŠB-TU Ostrava