Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2303R002
Název česky: Strojírenská technologie
Název anglicky: Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra mechanické technologie
Garant: prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova: strojírenská technologie, strojní součásti, strojírenské materiály, výroba, výrobní stroj
Charakteristika oboru: Studium v tomto oboru vychovává odborníky s teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. V oboru jsou studovány a prakticky procvičovány aplikace numerických metod modelování a technologického designu. Důležitým článkem výroby je kontrola a řízení jakosti, organizace a ekonomické hodnocení, které je součástí přípravy absolventa.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti základních technologických prvků ve strojírenství, projektování výrobních procesů a systémů a konstruování speciálních nástrojů. Cílem odborných znalostí absolventa je získat informace: - o základních pojmech a principech, týkajících se všech základních strojírenských výrobních technologiích, - o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství, - o vlivu strojírenských výrobních technologií na vlastnosti a strukturu zpracovávaných materiálů
Odborné dovednosti absolventa: Dovednosti: - v oblasti základních technologických postupů výroby, používaných ve strojírenské výrobě, - kontrolovat a vyhodnocovat základní parametry strojírenské výroby a výrobků, - řešit rozhodovací úlohy, plánovat a řídit výrobní systémy,
Obecné způsobilosti absolventa: Obecné způsobilosti: – sestavovat a realizovat technologické postupy strojírenské výroby, – klasifikovat jednotlivé způsoby strojírenských výrobních technologií, – měřit a vyhodnocovat rozměrové, materiálové a ekonomické parametry strojírenské výroby a výrobků.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.

© 2018 VŠB-TU Ostrava