Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2301R023
Název česky: Technická diagnostika, opravy a udržování
Název anglicky: Technical Diagnostics, Service and Management
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant: doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Klíčová slova: spolehlivost, životnost, oprava, technická diagnostika, údržba
Charakteristika oboru: Jedná se o první takto koncipovaný studijní obor a specializaci v České republice, akreditovaný jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu a mající své pokračování i v doktorském studiu oboru „Stavba výrobních strojů a zařízení“. Absolvent tohoto studijního oboru či specializace získá znalosti týkající se řešení problematiky zajištěnosti provozní spolehlivosti strojů a zařízení, to znamená z oblasti technické diagnostiky a navrhování diagnostických systémů, řízení a plánování údržby, maziv a mazacích systémů, řešení problematiky životnosti a další znalosti a vědomosti z oblasti zajišťování provozuschopnosti výrobních strojů a zařízení, včetně jejich konstruování.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent tohoto oboru či specializace získá znalosti týkající se řešení problematiky zajištěnosti provozní spolehlivosti strojů a zařízení, to znamená v oblasti technické diagnostiky a navrhování diagnostických systémů, řízení a plánování údržby, maziv a mazacích systémů, řešení problematiky životnosti a další.
Odborné dovednosti absolventa: Cílem v bakalářském studiu je výchova pro pracovní pozici maintenance manager (manažer údržby) a v navazujícím magisterském studiu pro maintenance engineer (inženýr údržby). Absolventi tohoto oboru, resp. specializace, pak nacházejí uplatnění především v oblasti údržby různých výrobních společností a výrobních procesů, jako provozní diagnostici, diagnostici analytici, tribologové, manažeři apod., ale také jako projektanti a konstruktéři zajišťující diagnostikovatelnost a opravitelnost výrobních strojů a zařízení.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent získá způsobilost a odbornost podloženou širokými dovednostmi a znalostmi v oblastech technické diagnostiky na takové znalostní úrovní, která mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního a řídícího procesu, vývoj nových tvůrčích a konkrétních řešení, případně pokračování v navazujícím magisterském a následně doktorském studiu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Cílem v bakalářském studiu je výchova pro pracovní pozici maintenance manager (manažer údržby) a v navazujícím magisterském studiu pro maintenance engineer (inženýr údržby). Absolventi tohoto oboru, resp. specializace, pak nacházejí uplatnění především v oblasti údržby různých výrobních společností a výrobních procesů, jako provozní diagnostici, diagnostici analytici, tribologové, manažeři apod., ale také jako projektanti a konstruktéři zajišťující diagnostikovatelnost a opravitelnost výrobních strojů a zařízení. Absolvent bakalářského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů nutné znalosti technika – manažera pro oblast údržby strojů a zařízení jako procesně technické činnosti. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím magisterském studiu. Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů široké a hluboké znalosti technika – manažera pro oblast údržby strojů a zařízení jako procesně technické činnosti. Získá způsobilost a odbornost podloženou širokými dovednostmi a znalostmi a jejich současnou znalostní úrovní, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního a řídícího procesu, vývoj nových tvůrčích a konkrétních řešení, případně pokračování v doktorském studiu.

© 2018 VŠB-TU Ostrava