Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2301R013
Název česky: Robotika
Název anglicky: Robotics
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra robotiky
Garant: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Klíčová slova: Průmyslový robot, Robotika, Programování a řízení robotů, Navrhování robotizovaných pracovišť, Servisní robot
Charakteristika oboru: Studijní obor „Robotika“ je zaměřen na navrhování, konstrukci a řízení průmyslových robotů a manipulátorů. Obor je dále zaměřen na navrhování a řízení technologických robotizovaných pracovišť. V závislosti na nové trendy v robotice, je výuka rovněž orientována na servisní roboty a pro zájemce na biorobotiku. Přímou součástí studia je zvládnutí samostatné rutinní práce na počítači pro celé spektrum činností, počínaje využitím textových editorů, přes tabulkové procesory a zvládnutí konstruování a modelování pomocí 2D a 3D CAD systémů (AutoCAD, Pro/ENGINEER, Robot Studio), programování až po využití počítačů v řídicích systémech a automatizovaných zařízeních.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi tohoto oboru bakalářského studia získají, mimo znalostí z předmětů teoretického základu, široké znalosti o konstrukci průmyslových a servisních robotů, o jejich aplikaci v praxi a o požadavcích na jejich údržbu, provoz a zkoušení. Dále získají široké znalosti metod pro navrhování robotizovaných pracovišť v různých odvětvích průmyslu i služeb, při automatizaci vybraných činností a technologií. K tomu jsou vybaveni rovněž poznatky o periferiích robotizovaných pracovišť, jejich řízení a o postupech a prostředcích pro experimentální a diagnostické činnosti v oboru.
Odborné dovednosti absolventa: Na základě praktických zkušeností s provozem a programováním robotů a robotizovaných pracovišť získaných v laboratořích katedry robototechniky jsou schopni řešit tuto problematiku pro různé typy robotizovaných pracovišť. Důležitou součástí studia je zvládnutí a dosažení vysoké úrovně dovedností pro práci s výpočetní technikou, jednak ve speciálních předmětech, jednak jsou tyto dovednosti integrovány i do předmětů profilujícich obor – pro zabezpečení provozních, konstrukčních, programátorských, výpočtových, experimentálních aj. činností.
Obecné způsobilosti absolventa: Na základě zadání a dostupných zdrojů řešit technické problémy, koordinovat činnost konstrukčního týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi tříletého bakalářského studia oboru „Robotika“ se uplatní jako konstruktéři prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.), ale také jako projektanti těchto zařízení. Praktické zkušenosti s provozem a programováním průmyslových, servisních robotů a robotizovaných pracovišť získají v laboratořích katedry robototechniky. Možnosti uplatnění nejsou omezeny na strojírenství, protože roboty, především servisní, se rychle uplatňují v řadě dalších odvětví, jako jsou zemědělství, zdravotnictví, sklářský, potravinářský, textilní a obuvnický průmysl, služby, policie, armáda apod. Cílem studia oboru je vychovat odborníky zaměřené především v oblasti aplikace robotů a navrhování vybraných subsystémů, ale i odborníky, kteří budou schopni konstruovat a řídit mechatronické systémy.

© 2018 VŠB-TU Ostrava