Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 3904R016
Název česky: Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Název anglicky: Environmental Engineering
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra energetiky
Garant: doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova: energetika, zdroje energie, ochrana životního prostředí
Charakteristika oboru: Studium tohoto bakalářského oboru je zaměřené na problematiku vlivu průmyslu na životní prostředí, problematice zpracování průmyslových odpadů. Studenti se seznámí s funkcí strojů a zařízení pro techniku prostředí, se způsoby užití obnovitelných zdrojů energie, s monitorováním stavu životního prostředí, s metodami ochrany biosféry, ochrany vodních zdrojů. Dále pak se obeznámí s oborovou legislativou (Zákon o ochraně ovzduší) a optimalizací provozu energetických zařízení. Studium je dále zaměřeno na řešení staveb a strojů z hlediska jejich funkce v životním a pracovním prostředí, na úpravu stavu prostředí pomocí technických zařízení – odlučovacích zařízení, větrací a klimatizační techniky, zdrojů vytápění, zařízení na snižování hluku aj. Dále se věnuje oblasti čištění odpadních vod, oblasti vodního a odpadového hospodářství.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent získá odborné znalosti v oblasti zabývající se problematikou vnějšího prostředí, tak i problematikou prostředí vnitřního. Z hlediska vnějšího prostředí se jedná o základy ochrany ovzduší, ochrany vod a základy odpadového hospodářství. Důraz je kladen především na minimalizaci negativních vlivů energetiky, protože tato je jedním z hlavních zdrojů ekologické zátěže prostředí. Z hlediska vnitřního prostředí jde především o úpravu pracovního prostředí na úroveň vyhovující hygienickým, technologickým a ekonomickým kritériím. Ve všech případech se jedná o řešení technická, spočívající jak v úpravě technologických procesů, tak v návrhu vhodného strojního zařízení pro ochranu či úpravu prostředí.
Odborné dovednosti absolventa: Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolvent jsou schopni: - přistupovat tvořivě a iniciativně k práci; - rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu; - řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování; - účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny; - formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik; - používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce; - používat základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií - důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti; - schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb.
Charakteristika uplatnění absolventa: Na rozdíl od studentů studujících stejný obor na jiných, netechnických fakultách, může se absolvent díky získaným technickým znalostem uplatnit v projekčních kancelářích, případně jako provozní a kontrolní pracovníci v útvarech tvorby a ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových, chemických a energetických podniků, organizacích zabývajících se odpadovým hospodářstvím, monitorováním a vyhodnocováním stavu životního prostředí. Uplatnění ale najdou také v útvarech státní správy ve funkcích inspektorů státních orgánů. Absolvent může pokračovat ve studiu dvouletým navazujícím magisterským studiem oboru „Energetické stroje a zařízení“ s jedním z následujících zaměření: „Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“, „Alternativní energie a technika prostředí“, „Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“, „Jaderně energetická zařízení“.

© 2018 VŠB-TU Ostrava