Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2302R010
Název česky: Konstrukce strojů a zařízení
Název anglicky: Design of Machines and Equipment
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant: doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Klíčová slova: stroje, konstrukce, navrhování, strojní zařízení, strojírenství
Charakteristika oboru: Bakalářský studijní obor „Konstrukce strojů a zařízení“ je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve výuce se využívají soudobé moderní poznatky a metody výuky. Posluchačům jsou v potřebném rozsahu předávány teoretické a praktické poznatky. Náplň studia a sestava odborných a profilujících předmětů zaručuje studentům oboru široké a všestranné vzdělání v oblasti dimenzování a navrhování jednotlivých strojních součástí včetně celkového technického, projekčního a konstrukčního řešení vybraných výrobních strojů a strojních zařízení dle jednotlivých specializací. Teoretická část výuky je účelně doplňována o možnost získat také praktické zkušenosti, zejména absolvováním exkurzí do průmyslových podniků a zpracováváním zadání závěrečných prací v úzké spolupráci s praxí. Nedílnou součástí výuky jsou také metody počítačové podpory konstruování s možností využívat moderní výpočetní techniku včetně laboratorních metod technického experimentu. Studijní plán oboru je sestaven tak, aby v posluchačích rozvíjel především tvůrčí myšlení a schopnost rychlé aplikace nabytých teoretických znalostí při řešení praktických projekčně konstrukčních zadání.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi mají odpovídající znalosti nejen z oblasti teoretických předmětů, ale především v oblastech profesně orientovaných na strojírenství. Znají funkci základních strojních součástí a mají poznatky o základních principech a projekčně-konstrukčním provedení vybraných typů výrobních strojů a zařízení, o jejich provozu a údržbě.
Odborné dovednosti absolventa: Umí aktivně používat vybrané počítačové programy pro 2D a 3D aplikace konstrukčně-designérských návrhů včetně tvorby technické dokumentace. Osvojí si základní principy a dovednosti v navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí, konstrukčních uzlů a celých strojních zařízení z hlediska konstrukčního provedení a s respektováním zásad, funkčnosti, technologie výroby, nákladů na výrobu a provoz, průmyslového designu včetně ekologických hledisek.
Obecné způsobilosti absolventa: Znalosti nabyté v teoretických předmětech jsou schopni využít jako výchozí základ pro praktické konstrukční návrhy strojních dílů, uzlů a celých strojních zařízení. Cílem studia oboru je příprava k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Cílem je výchova absolventa, jež má požadované teoretické znalosti a odpovídající praktické zkušenosti v daném oboru a specializaci, které dokáže aktivně aplikovat buď po nástupu do praxe při řešení technických projekčních a konstrukčních zadání nebo v navazujícím magisterském studiu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi najdou uplatnění v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, respektive jako provozovatelé těchto zařízení. Uplatnění najdou všude tam kde je požadováno bakalářské vzdělání v oboru strojírenství. Absolventi jsou dobře připraveni pro magisterské studium v oblasti konstrukce strojů a zařízení.

© 2018 VŠB-TU Ostrava