Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2302R007
Název česky: Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Název anglicky: Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant: doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Klíčová slova: doprava tekutin, silové účinky, proudění tekutin, hydraulika, pneumatika
Charakteristika oboru: Bakalářský studijní obor „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“ je tříletý obor, v němž studenti v prvních čtyřech semestrech studují společný studijní obor „Strojírenství“ a od 5. semestru vlastní studijní obor. Základním oborovým předmětem je předmět Tekutinové mechanismy, který je doplněn dalšími oborovými předměty. V předmětech oboru studenti navazují na předměty teoretického základu, jako je mechanika tuhých a pružných těles, mechanika tekutin, termomechanika, pružnost a pevnost, části a mechanismy strojů, základy automatizace a technologické předměty. Tyto předměty teoretického základu jsou v oborových předmětech aplikovány na oblast hydraulických a pneumatických mechanismů. Studenti se dále seznámí s moderními grafickými systémy a systémy počítačové podpory konstrukčních prací. Absolvent je tak připravován na funkci obecného konstruktéra, se speciálními znalostmi v oboru hydraulických a pneumatických mechanismů. V předmětu Bakalářský projekt zpracovávají studenti samostatné projekty, tématicky související s bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Studium je zakončeno státní zkouškou ze dvou povinných předmětů.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi bakalářského oboru „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“ získávají široké znalosti předmětu a rozsahu daného oboru. Tvoří je znalosti základních oborových předmětů, jako jsou Mechanika tekutin, Tekutinové mechanismy a některé další. Navazuje se přitom na znalosti získané v předmětech teoretického základu. Absolventi ovládají základy hydrostatiky, základní zákony proudění ideální a skutečné tekutiny, a dovedou je používat v praxi při konstrukci jednodušších i středně složitých hydraulických a pneumatických prvků, při analýza a syntéze hydrostatických a pneumatických obvodů a mechanismů. Vychází se z analýzy tekutinového mechanismu v ustáleném stavu, a pokračuje se základními úlohami z dynamiky tekutinového systému, jako je rozběh pohonu, vlastní frekvence tekutinového systému aj. Absolventi se seznámí se základy řízení tekutinových pohonů a mechanismů, se základy provozu, údržby a diagnostiky tekutinových mechanismů.
Odborné dovednosti absolventa: S využitím odborných znalostí dovedou řešit praktické problémy oboru, vyhledat a utřídit informace potřebné k řešení daného problému, dovedou zkonstruovat jednodušší ventily, hydraulické nebo pneumatické válce, řídicí bloky, hydraulické agregáty i rozsáhlejší konstrukční celky s využitím počítačové podpory (CAD aj.). Dovedou číst a kreslit funkční schémata hydraulických a pneumatických obvodů. Na základě zadání z praxe dovedou sestavovat jednodušší hydraulické a pneumatické obvody, navrhovat způsoby jejich řízení, spočítat parametry obvodu v ustáleném stavu a provést i základní dynamické výpočty. Dovedou napsat technickou zprávu, zpracovat specifikaci použitých prvků a přístrojů, návod na montáž, uvedení do provozu, provoz a údržbu zařízení. Dovedou sestavit diagnostický postup a provést jednodušší diagnostická měření. Znají i základní výzkumné postupy a metody oboru a dovedou je použít pro řešení praktických problémů.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi dovedou presentovat své výsledky laické i odborné veřejnosti, obhájit své řešení, navrhovat technická řešení s ohledem na požadavky ekonomické, ekologické, bezpečnosti práce apod. Dovedou získávat odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků z odborné literatury, ale též na základě praktických zkušeností, dovedou vyhledávat potřebná data na internetu, a to alespoň v jednom cizím jazyce. Dovedou navrhovat technická řešení na základě rámcového zadání z oblastí, které znají jen částečně. Toto prokazují řešením samostatných projektů v odborných předmětech, řešením ročníkových projektů a zejména zpracováním a obhájením bakalářské práce. Dovedou pracovat v týmu a do jisté míry dovedou koordinovat činnost týmu.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi bakalářského studia jsou připravování na středně technické funkce v provozech a závodech. Jsou zaměřeni jednak provozně – uživatelsky, jednak na konstrukci hydraulických a pneumatických zařízení. Absolventi bakalářského studia nacházejí uplatnění jako technici a vedoucí pracovníci zajišťující montáž, uvádění do provozu, provoz, údržbu, opravy, renovace, měření, zkoušení a diagnostiku hydraulických a pneumatických zařízení. Mohou vykonávat profesi univerzálního konstruktéra se zvláštním zaměřením na hydraulická a pneumatická zařízení. Stávají se prodejci a obchodními zástupci firem obchodujících s hydraulickými a pneumatickými zařízeními, zastávají profese servisních techniků apod. Mohou však pracovat i v příbuzných oborech, jako je tribotechnika (mazací technika), doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství, potrubní hydraulická a pneumatická doprava, potrubní rozvody v chemickém průmyslu, energetice apod.

© 2018 VŠB-TU Ostrava