Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2302R003
Název česky: Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Název anglicky: Transport Machinery and Material Handling
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Institut dopravy
Garant: doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Charakteristika oboru: Bakalářský studijní obor „Dopravní stroje a manipulace s materiálem“ je tříletý obor, v němž studenti v prvních třech semestrech studují společný (obecný) studijní obor „Strojírenství“, a od 4. semestru studují vlastní studijní obor. Základními oborovými předměty jsou Dopravní a manipulační zařízení, Dopravníky, Jeřáby, Statika a dynamika ocelových konstrukcí, Technická diagnostika, Úvod do MKP, CAD I a Konstrukční cvičení. Rozšiřujícími předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i v příbuzných oborech, jsou Technologie ložných a skladových operací, Základy logistiky, Laboratorní měření v oboru, Hydraulická a pneumatická doprava, Počítačová podpora konstrukčních prací I a Spalovací motory. Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického základu, jako jsou Termomechanika, Části a mechanismy strojů I a II, Manažerská matematika, Numerická matematika, Elektrotechnika I a cizí jazyky, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky (Počítačová grafika, MKP-ANSYS, MathCad, ICAD I, Internet a síť, Grafické systémy II, Parciální diferenciální rovnice, Technická geometrie aj.). V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů, jsou to Dopravní a manipulační zařízení, Jeřáby, a obhajobou bakalářské práce.
Odborné znalosti absolventa: Absolventi bakalářského studia jsou po absolvování studia schopni zastávat technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení. Jsou vybaveni znalostmi základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení. Velmi důležité znalosti získali absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení. Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia. Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.
Odborné dovednosti absolventa: Uplatnění při řízení provozu a návrhu a konstrukce dopravních a manipulačních systémů v průmyslových závodech, stavebnictví, zemědělství apod. Mohou zastávat středně technické funkce v opravárenských podnicích, v údržbářských provozech podniků, v řídících funkcích, v konstrukčních a vývojových kancelářích.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi jsou schopni vytvářet na základě svých znalostí nabytých během studia základní teoretické a praktické úsudky v oblasti dopravních a manipulačních zařízení, dopravníků a zdvihacích zařízení a jeřábů. Jsou schopni odborně reagovat a komunikovat k tématům z konstrukce, provozu a údržby dopravních strojů a manipulačních zařízení, využívaných v průmyslových závodech i jiných oborech činnosti. Jsou schomi využívat výpočetní techniku v oblasti CAD grafiky a diagnostických metod v provozu strojů a v opravárenství. Absolvent oboru je seznámen se základními strojnickými předměty, studiem oborových předmětů získává praktické i teoretické odborné znalosti o dopravních a zdvihacích strojích a manipulačních zařízeních.
Charakteristika uplatnění absolventa: Absolventi bakalářského studia jsou připravování na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí dopravní a manipulační zařízení, na funkci konstruktéra se zvláštním zaměřením na hlubinná nebo povrchová těžní, manipulační a dopravní zařízení. Jako budoucí technici získávají znalosti základních pojmů a výpočtů jednotlivých součástí dopravních strojů z předmětů Dopravní a manipulační zařízení, Technická diagnostika, Laboratorní měření v oboru, Základy logistiky, Jeřáby apod. Absolventi nacházejí uplatnění nejčastěji jako konstruktéři, vedoucí konstrukce a výpočtáři, ale také jako pracovníci zajišťující montáž, provoz, údržbu, renovaci, měření a diagnostiku těchto zařízení. Velmi důležité znalosti získají absolventi z předmětů mechaniky, části strojů, konstrukce dopravních strojů, pružnosti a pevnosti, grafických předmětů (CAD apod.) a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoli dopravní a manipulační zařízení. V rámci konstrukce je kladen důraz na výpočty parametrů zařízení, funkční technická a dispoziční schémata, technické popisy (funkční popis) a ekonomická zhodnocení. Absolventi bakalářského oboru jsou velmi dobře připraveni na studium, navazujícího magisterského studia. Mohou však také pracovat i v příbuzných oborech, jako je logistika, různé výrobní provozy, přípravy a plánování výroby apod.

© 2018 VŠB-TU Ostrava