Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 2301R003
Název česky: Dopravní technika a technologie
Název anglicky: Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Institut dopravy
Garant: doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova: dopravní systémy, silniční doprava, kolejová doprava, dopravní prostředky, dopravní technika a technologie
Charakteristika oboru: Studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů pozemních dopravních systémů a dopravních prostředků. Studium oboru vychází ze společného strojírenského základu a aplikuje poznatky ze základních vědních oborů (matematika, fyzika) na podmínky technologie, efektivní organizace a řízení dopravních a přepravních procesů a provozu dopravních prostředků. Během studia se studenti, kromě poznatků z obecných disciplín vztahujících se k dopravě (mechanika v dopravě, stavba a provoz dopravních prostředků a kvantitativní metody organizace a řízení procesů), seznámí s problematikou technologie, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy a přepravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí, základních konstrukčních celků dopravních prostředků, spolehlivosti dopravních systémů atp. Teoretická výuka v oboru je doplněna exkurzemi a praktickými seminárními cvičeními v laboratořích profilové katedry (např. Laboratoř silniční dopravy, Laboratoř kolejových vozidel, Laboratoř silničních vozidel), v terénu a u spolupracujících subjektů, kde si studenti mohou prakticky ověřit znalosti získané teoretickým studiem.
Odborné znalosti absolventa: Student bakalářského studijního oboru dopravní technika a technologie vychází ze základů strojírenského studia. Student absolvuje teoretické předměty především z oblasti matematiky a fyziky, všeobecné odborné předměty jako například technologie obrábění, termomechanika, části a mechanismy strojů a speciální odborné předměty jakými jsou kupříkladu provoz dopravních prostředků, technologie a řízení dopravy, spolehlivost dopravních systémů, přepravní systémy a ekonomika dopravy.
Odborné dovednosti absolventa: Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech.
Obecné způsobilosti absolventa: Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.).
Charakteristika uplatnění absolventa: Na základě studia teoretických i aplikovaných technických, technologických a ekonomických disciplín podpořených výukou předmětů zaměřených na informační technologie jsou absolventi schopni efektivně a s využitím výpočetní techniky plánovat a řídit dopravní a přepravní procesy a procesy související s provozem, údržbou a opravami dopravních prostředků. Procesy jsou schopni navrhovat a řídit při zohlednění všech rozhodujících faktorů, kterými jsou zejména bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů a provozní specifika dopravních prostředků, se znalostí jejich ekonomické efektivnosti a dopadů na životní prostředí. K dalším kompetencím patří vybavení základními znalostmi o platné legislativě v oblasti dopravy a přepravy, v oblasti dopravních prostředků (vozidel, určených technických zařízeních apod.) a souvisejících normativních právních aktech. Absolventi se uplatní zejména na útvarech podniků veřejné kolejové, silniční a městské hromadné dopravy, jejichž předmětem činnosti je technologie a ekonomika provozu, v dopravně-inženýrských projekčních organizacích, v podnicích závodové dopravy a na odborech dopravy obcí a měst. Uplatnění najdou jak ve velkých státních i soukromých podnicích, tak i u středních a malých firem, které se zabývají dopravou a přepravou, zasílatelstvím a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se uplatní v opravárenských podnicích a údržbářských provozech specializovaných na údržbu, opravy a zkoušení dopravních prostředků (stanice technické kontroly apod.). Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu v oboru „Dopravní technika a technologie“.

© 2018 VŠB-TU Ostrava