Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů


Pravidla přijímacího řízení

Elektronická přihláška

calendar
Termín (2. kolo): do 3. srpna 2018

Struktura bakalářských studijních programů

struktura Bc. studia

Detail studijního oboru

Fakulta: Fakulta strojní
Studijní program: Strojírenství
Typ studia: bakalářské
Kód: 3907R009
Název česky: Provoz energetických zařízení
Název anglicky: Operation of Energy Equipment
Standardní délka studia: 3 roky
Garantující katedra: Katedra energetiky
Garant: doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Klíčová slova: energetika, jaderná energetika, provoz energetických strojů
Charakteristika oboru: Studium oboru je zaměřené na problematiku optimálního provozu a řízení energetických zařízení ve strojírenských, hutních, chemických, potravinářských, dopravních podnicích a zejména v energetice. Studenti jsou hlouběji seznamováni s problematikou provozu a provozování energetických zařízení, s metodami energetického managementu a marketingu. Náplň studia tvoří oblast energetických technologií průmyslové energetiky, plynárenství, vodního hospodářství a alternativních zdrojů energie. Studenti si osvojí znalosti v problematice dosahování energetických úspor, v oblasti trendů rozvoje nových energetických technologií v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
Odborné znalosti absolventa: Absolvent tohoto oboru získá znalosti zaměřené na základy problematiky navrhování, provozu a řízení energetických zařízení, ať už „velké“ energetiky, pracující do rozvodu elektrické a tepelné energie, nebo energetiky průmyslové, v závodech a podnicích různého zaměření. V této části náplně studia se tedy jedná o transformaci chemické energie paliva na tepelnou energii a eventuálně dále na energii mechanickou. Další část se týká různých energetických strojů, jako jsou kompresory, ventilátory, kogenerační jednotky apod. Tuto povinnou náplň si student dle vlastního uvážení doplňuje výběrem z povinně volitelných předmětů o znalosti z oboru jaderné energetiky, alternativních a obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství a dalších oblastí.
Odborné dovednosti absolventa: Absolvent dovede nabyté znalosti uplatnit v odborné praxi.
Obecné způsobilosti absolventa: V praxi najdou absolventi uplatnění jako projekční, provozní, kontrolní či řídící pracovníci na nižších pozicích v průmyslu, dopravě, v útvarech státní správy apod.
Charakteristika uplatnění absolventa: Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní, projekční a řídicí pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy. Dále také jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a revizní a zkušební technici. Absolvent může pokračovat ve studiu dvouletým navazujícím magisterským studiem oboru „Energetické stroje a zařízení“ s jedním z následujících zaměření: „Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika“, „Alternativní energie a technika prostředí“, „Stavba parních kotlů a tepelných zařízení“, „Jaderně energetická zařízení“.

© 2018 VŠB-TU Ostrava